ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 10                                               

Koniec sveta

Koniec sveta je podla biblického pohladu zánik fyzického sveta nasledovaný príchodom nového sveta. "Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet." Svet mal nielen začiatok, ale bude mať aj koniec, nasta ...

                                               

Konvent (náboženstvo)

Konvent v náboženskom zmysle buď znamená kláštor alebo presnejšie určité typy cirkevnej komunity. V katolíckej cirkvi je to schôdza kňazov, reholníkov alebo reholných sestier určitého kláštora. Ďalej slovo označuje zhromaždenie či schôdzu takejto ...

                                               

Laicita (francúzsky pojem)

Termín laicita označuje princíp oddelenia štátu od cirkví, absenciu vplyvu náboženstva vo vládnych záležitostiach a naopak. Termín je používaný najmä vo Francúzsku a frankofónnych krajinách. Tento koncept je spájaný so sekularizmom, ale neznamená ...

                                               

Latinizácia

Latinizácia je jav pripodobňovania východných obradov latinskému obradu. Môže mať tri rôzne podoby: Zavedenie nových prvkov z latinského obradu, ktoré nie sú v súlade s východnou tradíciou a narušujú jej jednotu. Nahradenie východných prvkov či z ...

                                               

Liturgika

Liturgika je jednou z oblastí teológie, ktorá sa odborne zaoberá liturgiou. Skúma bohoslužobný život cirkvi a jeho vývoj. Snaží sa o interpretáciu a vysvetlenie významu úkonov pre potreby veriacich. Pojem prvýkrát použil Georg Cassander 1513 – 15 ...

                                               

Lotos (staroveký Egypt)

Lotos alebo lotosový kvet bol posvätnou kvetinou a dôležitým symbolom starých Egypťanov. V starovekom Egypte sa lotosom myslia najmä: z rodu lekno druhy: lekno egyptské Nymphaea lotus a/alebo lekno modré Nymphaea caerulea a/alebo lekno krémové Ny ...

                                               

Mana (mytológia)

Mana je u melanézskych a polynézskych národov nekontrolovatelná sila, ktorá je paradoxne zároveň všeobecným zdrojom aj konkrétnym prejavom zvláštnych schopností alebo úspechu nejakého človeka, predmetu, zvieraťa alebo božstva. Ako prvý o koncepte ...

                                               

Milánsky edikt

Milánsky edikt bola deklarácia cisárov Constantina I. a Licinia, uzavretá počas ich stretnutia v Miláne vo februári 313, ktorá zaručovala slobodu vyznania pre všetky náboženstvá v Rímskej ríši. Zachoval sa však vo forme, ktorá nie je ediktom a kt ...

                                               

Modlitba

Modlitba je obvykle slovný prejav kladného vzťahu k transcendencii. Modlitba predpokladá nadludskú bytosť, ktorá počuje a je schopná vypočuť. K modlitbe dochádza tam, kde má človek k Bohu alebo bohom osobný vzťah, kde boha poníma ako subjekt, s k ...

                                               

Mučeník

Mučeník alebo martýr je osoba, ktorá znáša, resp. znášala utrpenie, prenasledovanie, mučenie alebo zomrela za svoju vieru, presvedčenie, morálnu hodnotu alebo mravný ideál.

                                               

Náboženská výchova

Náboženská výchova je výchova smerujúca k získaniu znalostí v oblasti náboženstva. Je to tiež školský predmet vyučovaný predovšetkým na základných školách.

                                               

Náboženské násilie

Náboženské násilie je pojem, ktorý pokrýva fenomén, v ktorom je náboženstvo, v celej jeho diverzite, buď objektom alebo subjektom násilného správania. Náboženské násilie je násilie motivované reakciou na náboženské zásady, texty či doktríny. Zahŕ ...

                                               

Náboženský obrad

Náboženský obrad je súhrn náboženských úkonov spojených obvykle s náboženským kultom, napríklad teofagia. Náboženský obrad je symbolický úkon, ktorým ludia vyjadrujú svoj vzťah k transcendentnej skutočnosti.

                                               

Neošamanizmus

Rozvoj neošamanizmu – moderného západného šamanizmu – začal v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Jeho vznik je spojený s narastajúcim záujmom o iné duchovné učenia, ochranu životného prostredia, odvrátenia sa od cirkvi a hladanie existenciál ...

                                               

Obrad (cirkevná tradícia)

Obrad alebo rítus je súbor charakteristík špecifických pre niektorú cirkev alebo viacero cirkví sui iuris. Kódex kánonov východných cirkví definuje obrad v kánone 28 § 1: V minulosti sa obrad mylne stotožňoval alebo odvodzoval len od spôsobu sláv ...

                                               

Obrazoborectvo

Obrazoborectvo alebo ikonoborectvo či ikonoklazmus označuje pôvodne hnutie, snažiace sa v náboženstve odstrániť náboženské obrazy –. V širšom zmysle sa ako obrazoborecká označuje kultúra, ktorá je nepriatelská voči obrazom. Ničenie, znesväcovanie ...

                                               

Obrazopis

Obrazopis je v ortodoxii a pravosláví náuka o náboženských námetoch vôbec. Ikonografia opisuje a rozoberá námety zobrazenia, zaoberá sa ich typológiou a poznávacími znakmi, atribútmi a i. typmi, zatial čo ikonológia vykladá jeho význam v intenciá ...

                                               

Oltárna sviatosť

Oltárna sviatosť je názov sviatosti eucharistie u rímskokatolíkov. Vyvinula sa z eucharistie raných kresťanov - pozri eucharistia. Eucharistia je v katolicizme sviatosť a to hlavná zo sviatostí bohoslužby, pretože najmä prijatím eucharistie v pri ...

                                               

Onen svet

Onen svet je v stredovekom myslení svet skutočnosti, pravdy. Mieša sa prostredníctvom symbolov a zastrenou kontinuitou s pozemským svetom. Tvoria ho dve končiny; peklo a raj, neskôr pod vplyvom katolicizmu tri.

                                               

Ortodoxnosť

Ortodoxnosť alebo ortodoxia je vlastnosť pevne sa pridržiavať určitého myšlienkového smeru, učenia, presvedčenia či viery.

                                               

Osobná prelatúra

V rímsko-katolíckej cirkvi na podporu vhodného rozdelovania presbyterov alebo na uskutočňovanie osobitných pastoračných alebo misijných diel pre rozličné krajiny alebo rozličné sociálne skupiny Apoštolská stolica môže po vypočutí mienky Konferenc ...

                                               

Osvietenie (filozofia)

Osvietenie alebo iluminácia je vo filozofii zvláštny Boží vplyv, pri ktorom sa uskutočňuje isté nevyhnutné a všeobecné poznanie človeka; pri osvietení dochádza k vžiareniu duchovného svetla, v ktorom sa človek, istým zrením večnej pravdy, večných ...

                                               

Peklo

Peklo je miesto večného zatratenia, večného ohňa, večných hrozných múk v posmrtnom živote. Peklo je stav duše, v ktorom nie je prítomnosť Božej lásky. Je to stav úzkosti, trápenia, trýznenia a obrovskej túžby po láske, ktorá nemôže byť už nikdy n ...

                                               

Perverzia

Perverzia, perverzita alebo perverznosť je správanie, ktoré sa vymyká morálnym normám a zvyklostiam spoločnosti, skazenosť, aberácia, scestnosť, deviácia alebo v užšom a novšom zmysle len parafília. Pred 20. storočím perverzia znamenala odchylné ...

                                               

Pokora

Pokora je jednou zo siedmich cností, je to slobodné, nie vynútené uvedomovanie si vlastnej nedokonalosti pred vyššou existenciou, môže byť nesprávne chápaná ako závislosť na niekom. Opakom pokory je pýcha, ktorá patrí medzi sedem hlavných hriechov.

                                               

Poznanie boha

Poznanie boha je nadobudnutie poznatkov o Bohu. Podla katolicizmu poznanie boha je možné prirodzeným svetlom ludského rozumu zo stvorených vecí a s istotou. Napriek tomu v historických podmienkach, v ktorých človek žije, naráža na mnoho ťažkostí, ...

                                               

Predstava duše

Predstava duše je významový útvar, ktorý sa konštituuje v priebehu úvah o duši. Vznik predstavy duše sa podla W. Wundta udial v dávnych dobách z úvah o rozdiele medzi mŕtvym a živým telom, z úvah o rozdiele medzi spánkom a bdením a z úvah o tom, ...

                                               

Prorokovanie

Prorokovanie je nie len predpovedanie budúcich udalostí a zvestovanie niečoho výnimočného, napr. odkazu Boha luďom, vyjavenie jeho učenia, jeho vôle. ktoré uskutočňujú len vtedy, keď sú inšpirovaní. Prorokovať v podstate znamená byť Božím hlasom ...

                                               

Radosť

Radosť je výrazne vymedzený psychický stav, v ktorom subjekt prežíva naplnenie svojho údelu. Radosť je spontánna vnútorná emocionálna reakcia na príjemnú situáciu, osobu alebo spomienku. Navonok sa prejavuje rôzne od úsmevu až po radostné výkriky ...

                                               

Raj

Raj je v niektorých náboženstvách miesto, kde po smrti existujú duše spravodlivých a bohabojných veriacich. Opak je peklo. Je to súčasť onoho sveta. Podla kresťanských predstáv bol raj stratený v dôsledku prvotného hriechu, je symbolicky situovan ...

                                               

Reverenda

Reverendy sú farebne a strihovo odlíšené podla hodnosti. V rímskokatolíckej cirkvi: Kňazi používajú čiernu reverendu; na Slovensku ju dopĺňa pelerína okolo krku, ktorá sa v iných krajinách udeluje iba doktorom teológie. Monsignorská reverenda je ...

                                               

Rituál

Rituál môže znamenať aj Trebnik, pozri Trebnik Rituál je súbor symbolických úkonov náboženského alebo iného charakteru, vykonávaných podla presne stanovených pravidiel. Pevne stanovené poradie rituálov sa nazýva rítus alebo obrad. Rituál je predp ...

                                               

Sedem cností

Sedem cností je koncept, vychádzajúci z poemy Aurelia Clemensa Prudentia Psychomachia. V tomto diele z 5. storočia bol opísaný boj cností a hriechov. Podla tohoto v stredoveku populárneho diela sa tiež stali tieto cnosti protipólom siedmich hlavn ...

                                               

Sedem hlavných hriechov

Sedem smrtelných hriechov je podla rímskokatolíckej tradície sedem hriechov, ktoré sú zväčša pôvodom ďalších hriechov. Sú to: lakomstvo lat. avaritia smilstvo lat. luxuria zlý hnev lat. ira pýcha lat. superbia závisť lat. invidia lenivosť lat. ac ...

                                               

Slobodomurárstvo

Slobodomurári sú nadnárodné neverejné združenie, ktoré vznikalo ako aristokraticko-meštianske, neskôr ako elitné buržoázne výrazne kozmopolitné kluby sociálno-etického a humanitárneho charakteru, venujúce sa filozofickej činnosti, v minulosti aj ...

                                               

Spoveď

Spoveď je náboženský úkon, pri ktorom veriaci ústne vyzná hriechy spovedníkovi, prejaví lútosť nad nimi a spovedník v Božom mene udeluje rozhrešenie. Jej cielom je odpustenie hriechov, duchovné vyslobodenie a uzdravenie. V katolíckej, pravoslávne ...

                                               

Stvorenie

Stvorenie je bezprostredné urobenie niečoho hotového z ničoho alebo zo surovej hmoty - asi tak, ako tvorí umelec alebo remeselník. V súvislosti so svetom sa uvažuje aj o jeho vytvorení buď z absolútnej ničoty alebo z relativnej ničoty alebo zo sv ...

                                               

Sväté miesto

Sväté miesto je lokalita, kde sa prejavila nadludská moc a kde je možné očakávať jej ďalšie prejavy. Viera vo svätosť niektorých miest vzniká ako lokalizácia vysokého napätia svätého. Myšlienka všadeprítomnosti božej potrebovala dlhý vývoj. Boh a ...

                                               

Svätec

Svätec alebo svätý je osoba, ktorej pozemský život sa vyznačoval mimoriadnou zbožnosťou, bohumilosťou, ktorá sa po smrti stala prostredníkom medzi luďmi a Bohom, schopná vplývať na osudy ludí, ochraňovať ich, a pomáhať im. Svätci sú osoby uctieva ...

                                               

Svätená voda

Svätená voda sa používa v liturgii na pokropenie ludu, požehnávaných osôb i hmotných vecí. Veriaci sa ňou prežehnávajú. V kostoloch pri vstupných dverách sú nádoby so svätenou vodou, aj v mnohých kresťanských rodinách majú sväteničky. Účinky svät ...

                                               

Synoda

Synoda je cirkevný snem. V Pravoslávnej cirkvi je synoda zhromaždením biskupov v rámci každej autonómnej cirkvi. Využíva sa pri volbe biskupov a vytváraní cirkevných zákonov pre viacero eparchií. Podobne je to aj vo východných katolíckych cirkvác ...

                                               

Šamanizmus

Šamanizmus je vlastne súbor extatických a terapeutických metód, ktorých účelom je získať kontakt s paralelným, ale neviditelným svetom duchov a ich podporu pri správe bežných ludských záležitostí. V širšom zmysle možno šamanizmus chápať ako nábož ...

                                               

Štedrosť

Štedrosť je jednou zo siedmich cností. Je to ochota dávať, uskutočňovanie šlachetných myšlienok alebo činov, láska k blížnemu, charita, velkorysosť. Potlačená chamtivosť a egoizmus. Neprítomnosť žiadostivosti; nelipnutie na vnímanom objekte. Opak ...

                                               

Tomášovo evanjelium

Tomášovo evanjelium je novozákonný apokryf, ktorý tvorí 114 výrokov niektorými historikmi pripisovaných Ježišovi Nazaretskému. Kresťanské cirkvi nepovažujú výroky za autentické výroky Ježiša Krista. Evanjelium sa dochovalo na papyrusovom rukopise ...

                                               

Tretia ríša (propagandistický pojem)

Tretia ríša je dnes označenie celého obdobia nacistického Nemecka, ale v samotnom nacistickom Nemecku sa názov používal viac-menej len do konca 30. rokov. V stredoveku mal tento termín náboženský význam - vláda Ducha svätého.

                                               

Umbanda

Umbanda je široko diferencované synkretické Afro-Brazílske náboženstvo niektorých juhoamerických černochov, ktorých predkov zajali v Afrike a ako otrokov odviezli do Južnej Ameriky. Prúd čiernych otrokov smeroval zo západnej Afriky do Ameriky už ...

                                               

Valentinovci

Informácie o valentinovcoch sa do objavu rukopisov z Nag Hammadí čerpali predovšetkým z diel kresťanských hereziológov. Najvýznamnejším prameňom pre skúmanie valentinovcov bolo dielo Eirénaia z Lyonu - Proti herézam- lat. Adversus haereses a diel ...

                                               

Veštenie

Veštenie pri inšpirácii sa vyznačuje špecifickými vlastnosťami a označuje sa ako prorokovanie. Veštenie sa člení na extatické veštenie, znalecké veštenie na náhodné veštenie. Známou vešteckou knihou je I-ťing. Niektoré vierovyznania ako napr. kre ...

                                               

Vudu

Vudu je nejednoznačné označenie pre skupinu náboženských kultov, ktoré vychádzajú zo spoločných koreňov v západnej Afrike. Tam sa dodnes praktizuje prastaré náboženstvo "vodun", spočívajúce v uctievaní predkov a nebeských božstiev. Termínom "vudu ...

                                               

Zjavenie

Zjavenie alebo revelácia je mimozmyslové poznanie nadprirodzena v akte osvietenia. Výsledok tohto poznania je v náboženstvách často fixovaný vo svätých písmach/knihách. Pojem zjavenia je základným pojmom teológie a náboženskej filozofie.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →