ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 27                                               

Jazykový znak

Jazykový znak alebo znak je jednotka formálnej štruktúry jazyka majúca pomenúvaciu, významovú a často aj dorozumievaciu funkciu; jazykový znak čosi nazýva, pomenúva - teda je korelátom výseku skutočnosti, a čosi manifestuje, realizuje, je organic ...

                                               

Jazyky sveta (kniha)

Jazyky sveta je jednozväzková encyklopédia o jazykoch sveta, ktorú vydalo Vydavatelstvo Obzor v roku 1983. Patrí do edície "Malá moderná encyklopédia". Encyklopédiu vypracovali traja poprední slovenskí jazykovedci Viktor Krupa, Jozef Genzor a Lad ...

                                               

Jazyky sveta v priestore a čase

Jazyky sveta v priestore a čase je jednozväzková encyklopédia o jazykoch sveta, ktorú vydalo vydavatelstvo Veda v roku 1996 ako druhé, doplnené a prepracované vydanie encyklopédie z roku 1983 Jazyky sveta. Autormi sú dvaja slovenskí jazykovedci-o ...

                                               

Kalk

Kalk je slovo alebo slovné spojenie vytvorené z prvkov domáceho jazyka napodobnením štruktúry slova či sloveného spojenia v cudzom jazyku so zachovaním jeho vnútornej formy a jazykového vyjadrenia rovnakých motivačných vzťahov. Zjednodušene poved ...

                                               

Kodifikačná príručka

Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka a Morfológia slovenského jazyka sú dostupné aj online na stránkach Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV: Pravidlá slovenského pravopisu Krátky slovník slovenského jazyka Morfoló ...

                                               

Korpus (jazykoveda)

Korpus textov v jazykovede je ohraničený súbor jazykových výpovedí zaznamenaných písmom alebo na zvukovom nosiči, ktorý spracováva na vedecko-výskumné a učebné ciele; množina textov používaných na lingvistický opis a argumentáciu; v užšom zmysle ...

                                               

Kvantitatívna lingvistika

Kvantitatívna lingvistika je poddisciplínou všeobecnej jazykovedy, presnejšie poddisciplínou matematickej lingvistiky. Predmetom kvantitatívnej jazykovedy je akvizícia, zmena, používanie a štruktúra prirodzeného jazyka. Skúma jazyky používajúc ko ...

                                               

Laryngálna teória

Laryngálna teória je teória o vzniku indoeurópskeho vokalizmu založená na zistení, že niektoré javy sa dajú vysvetliť len pomocou istých predpokladaných spoluhlások, tradične nazývaných laryngály. Počet a značenie laryngál z laryngálnej teórie sa ...

                                               

Lexéma

Lexéma je základná jednotka lexikálnej zásoby jazyka, t.j. základná jazyková jednotka, ktorá je nositelom vecného významu. Konrétnejšia interpretácia tejto definície je však sporná, pretože lexéma môže byť definovaná jedným z nasledujúcich spôsob ...

                                               

Lingvistická filozofia

Lingvistická filozofia aleobo filozofia prirodzeného jazyka je významná súčasť filozofie jazyka 20. stor., smer analytickej filozofie, ktorého jadro tvorí názor, že filozofické problémy sú problémy, ktoré možno vyriešiť buď tým, že jazyk zreformu ...

                                               

Lingvistický obrad

Lingvistický obrad je revolučný prelom vo filozofii 20. stor., ktorým sa zásadne mení ponímanie filozofie. Končí sa fáza filozofie vedomia, ktorá od Descarta cez Kanta až po nemecký idealizmus a až do 19. stor. určovala filozofické myslenie. Odst ...

                                               

Lingvokulturológia

Lingvokulturológia je odbor jazykovedy, zaoberajúci sa vzťahom medzi jazykom a kultúrou, ktorý vychádza z hypotézy, že jazyk je ovplyvnený kultúrou. Vysvetluje jazykové javy pomocou kultúrnych charakteristík. Sústreďuje sa na kultúrne špecifiká s ...

                                               

Logická analýza

Logická analýza je postup rozkladu na súčasti, v ktorom rozhodujúcu úlohu hrajú pojmy alebo kategórie logiky, ako napríklad logický pojem pojmu, logický pojem výrazu, logický pojem významu, logický pojem používania výrazu, logický pojem vyjadrova ...

                                               

Logická analýza prirodzeného jazyka

Logická analýza prirodzeného jazyka je odhalovanie pojmovej štruktúry výrazov prirodzeného jazyka. Logická analýza prirodzeného jazyka patrí do oblasti aplikovanej logiky. Primárnou úlohou logickej analýzy prirodzeného jazyka je nájsť sémantické ...

                                               

Mladogramatizmus

Mladogramatizmus je jazykovedný smer z konca 19. storočia, založený na pozitivistickej metodológii. Meno dostal podla skupiny mladých lipských jazykovedcov, ktorí sa označovali ako Junggramatiker. Podla koncepcie mladogramatikov v jazykovede plat ...

                                               

Neologizmus

Neologizmus je novoutvorené slovo alebo slovné spojenie na pomenovanie nového javu. Neologizmy vznikajú najmä pre potreby náučného resp. odborného štýlu, kde sa začleňujú do terminológie príslušného vedného odboru. Neologizmy vznikajú predovšetký ...

                                               

Palindróm

Palindróm je slovo, veta, verš, číslo, ktorá má tú vlastnosť, že ju možno čítať v lubovolnom smere a má vždy rovnaký význam. Pri posudzovaní, či ide o rovnaký význam sa obvykle neberú do úvahy medzery medzi slovami a diakritika ak je použitá.

                                               

Písma sveta

Písma sveta je jednozväzková encyklopédia o písmach sveta, ktorú vydalo Vydavatelstvo Obzor v roku 1989. Patrí do edície "Malá moderná encyklopédia". Encyklopédiu vypracovali dvaja poprední slovenskí jazykovedci Viktor Krupa a Jozef Genzor. Je to ...

                                               

Poetizmus (výraz)

Poetizmus je slovo alebo slovné spojenie, ktoré sa považuje za typicky básnické, a ktoré sa tradične používa hlavne v lyrických alebo lyrickoepických dielach. Také sú pomenovania: jarý, krásota, luna, lnúť, lúbať, lúty, milota, peknota, pocel, pr ...

                                               

Polovica

Polovica v matematike je zlomok v základnom tvare pochádzajúci z delenia čísla 1 číslom 2, alebo lubovolného čísla jeho dvojnásobkom. Násobenie zlomkom jedna polovica je ekvivalentné deleniu dvomi. Je to najbežnejší zlomok v matematických rovnici ...

                                               

Prízvuk

Prízvuk je komplexná prozodická kvalita reči odlišujúca niektoré slabiky prúdu reči od slabík iných. V slovenskom jazyku je prízvuk na prvej slabike slova. V zložených slovách existuje okrem hlavného prízvuku aj vedlajší prízvuk. Osobitným typom ...

                                               

Proces prekladu

Proces prekladu je fáza komunikačnej reťaze, v ktorej sa uskutočňuje prekódovanie literárneho komunikátu z jedného jazyka do druhého. Prekladatelský proces sa realizuje etapovito ako proces dekódovania správy a kódovania správy za pomoci sprostre ...

                                               

Propedeutika

Propedeutika označuje predbežné vzdelávanie, predbežné cvičenia, predbežnú výuku alebo úvod do štúdia nejakého odboru. V klasickej teórii vedy slúži propedeutika k uvedeniu do vedeckej metodiky a vedeckého jazyka. Za všeobecnú propedeutiku býva p ...

                                               

Psycholingvistika

Psycholingvistika je rozvetvená disciplína, ktorá vznikla predovšetkým na pomedzí psychológie a lingvistiky a ktorá zahrňuje široké spektrum tematických okruhov: produkciu a rozumenie reči, problematiku mentálnych štruktúr, vzťah jazykovej kompet ...

                                               

Rosettská doska

Rosettská doska je čierna trojjazyčná kamenná doska staroegyptskej stély, vytvorená roku 196 pred Kr. Vďaka nej bolo možné urobiť významný posun v chápaní egyptského hieroglyfického písma. Obsahuje dovedna 166 rozličných znakov. Názov nesie podla ...

                                               

Rozprávanie (kompozičný postup)

Rozprávanie alebo narácia je makrokompozičný postup pri výstavbe deja žánrov, ktorého základným prostriedkom je fabula. V epických dielach je to základný slohový postup. Preferuje subjektívne prvky a možno v ňom rozlišovať priamu reč a všetky for ...

                                               

Sémantika (náuka)

Sémantika je v jazykovede náuka o význame jazykových jednotiek a o zmenách významu. Jazykové jednotky sú slová, spojenia slov, vety aj texty. Skúmajú sa aj vzťahy medzi jazykovými jednotkami: sémantické sústavy, synonymá, antonymá, homonymá, poly ...

                                               

Skladobná rovina jazyka

Jednou zo základných vlastností jazyka ako dorozumievacieho systému je schopnosť skladania slov do viet a viet do textov. Toto skladanie sa realizuje prostredníctvom spájania slov pomocou špecifických jazykových prostriedkov a pravidiel, ktoré vy ...

                                               

Slang

Slang je špecifická vrstva nespisovných výrazov národného jazyka, ktorá má spornú definíciu. Termín sa prvý raz použil v Anglicku v 18. storočí v podobe s´langue ako označenie pre "neštudovaný, vulgárny jazyk nižších pracujúcich spoločenských vrs ...

                                               

Slovná zásoba

Slovná zásoba je súhrn slov a výrazov určitého jazyka, a to tak jednotlivé vrstvy slovnej zásoby, ako aj súhrn výrazov jedného autora či jedného diela. Charakteristickým znakom slovnej zásoby, na rozdiel napr. od gramatiky, je jej neustála zmena, ...

                                               

Slovný druh

Slovný druh je trieda slov vymedzená kritériami syntaktickými, tvaroslovnými a sémantickými, t. j. súbor slov majúcich rovnaké využitie v stavbe vety, rovnaké gramatické kategórie a rovnaký všeobecný význam. Slovné druhy sa podla toho, či je možn ...

                                               

Slovný preklad

Slovný preklad je preklad uskutočnený prevažne na lexikálnej rovine textu; jeden z typov čiastočného, neúplného prekódovania originálu. V slovnom preklade vystupujú ako jednotky slová. Prekladatel dôsledne rešpektuje význam jednotlivých slov, čo ...

                                               

Slovný tvar

Slovný tvar je podoba, v ktorej vystupuje slovo v textoch, resp. v konkrétnom prehovore: chlapi, chlapoch, chlapa. Slovným tvarom sa vyjadruje gramatický význam.

                                               

Slovo (jazykoveda)

Slovo je základná stavebná jednotka jazyka, nesie význam a pozostáva z jednej alebo viacerých morfém. Slová je možné kombinovať do slovných spojení, viet a súvetí. Slovo pozostávajúce z viac ako jednej morfémy sa nazýva zložené slovo. Slovo je zá ...

                                               

Slovo (teória automatov)

Nech je daná abeceda Σ {\displaystyle \Sigma }. Slovom nad abecedou Σ {\displaystyle \Sigma } myslíme lubovolnú konečnú postupnosť symbolov z abecedy Σ {\displaystyle \Sigma }. Prázdnu postupnosť symbolov nazývame prázdne slovo a označujeme ho ε ...

                                               

Synonymum

Synonymum je slovo, ktoré inak znie, ale má rovnaký alebo blízky význam ako iné slovo. Synonymá sa odlišujú významovými odtienkami alebo štylistickými príznakmi. V jazyku sú zviazané s javom synonymie, ktorej podstatou je to, že jednej veci alebo ...

                                               

Syntaktický význam

Syntaktický význam je štruktúrny typ významu, ktorý sa uplatňuje v organizácii jazykového systému. Syntaktický význam sa realizuje syntaktickou formou a tvorí s ňou jednotu.

                                               

Syntax (jazykoveda)

V jazykovede je syntax alebo skladba časť gramatiky zaoberajúca sa konštrukciami, a to ako stavebnými prvkami viet alebo ako gramatickými a sémantickými celostnými útvarmi s komunikačnou funkciou. Označenie pre syntax pochádza z gréckych slov συν ...

                                               

Šibolet

Šibolet je jazykový prostriedok, ktorý v komunikačných situáciách slúži na rozlíšenie členov jednej skupiny od druhej, v širšom zmysle akékolvek znamenie, heslo, poznávacie heslo, narážka. Zvyčajne sa opiera o špecifické rysy určitého jazyka, naj ...

                                               

Štandardná varieta (prestížna forma)

Štandardná varieta, štandardný jazyk, štandard, štandardný dialekt, literárny jazyk, čiastočné synonymum: kultúrny jazyk) je "najvyššia", "prestížna" celonárodná varieta/forma jazyka, pričom pri bližšom pohlade sa pod "najvyššia" či "prestížna" v ...

                                               

Štylistika

Štylistika je odbor lingvistiky, ktorý sa zaoberá štýlom, t. j. využitím jazykových prostriedkov, ktoré sú typické pre daného autora, grupu; ich prejav, sloh. Štylistiku charakterizujú aj ako náuku o slohu a jazykovom štýle. Skúma funkčné využíva ...

                                               

Text

Text je ustálený jazykový prejav je výsledkom rečovej činnosti, t. j. jazykový útvar, ktorý vznikol konkrétnou realizáciou jazykového systému. Súbor textov je literatúra. Text je jazykovo-tematická štruktúra so zámerným usporiadaním výpovedí, kto ...

                                               

Tezaurus

Tezaurus je riadený slovník termínov a v informačnom prieskume má za úlohu riešiť problémy sémantiky. Riadený slovník je súbor pojmov usporiadaných do určitej štruktúry s určenými vzťahmi medzi nimi. Definuje najmä vzťahy hierarchie, ekvivalencie ...

                                               

Tónový jazyk

Tónový jazyk je z hladiska fonologickej typológie taký jazyk, v ktorom má tón rozlišovaciu funkciu. To znamená, že tón, akým je slovo prednesené, má zásadný význam pre rozlíšenie významu rôznych slov, ktoré inak znejú úplne rovnako. Jazyky môžu r ...

                                               

Toponymum

Toponymum je vlastné meno topografického objektu, teda vlastné podstatné meno neživého objektu alebo javu pevne fixovaného v krajine, napr. názov svetadielu, štátu, pohoria, rieky, ludského sídla atď. Toponymami sa okrem geografie zaoberá jazykov ...

                                               

Tvorenie slov

Tvorenie slov alebo slovotvorba je tvorenie nových slov z alebo podla vzoru už existujúcich slov, teda tvorenie slov jedným z týchto postupov: kompozícia - skladanie napr. červenohnedý derivácia - odvodzovanie tvorenie nevlastných zloženín napr. ...

                                               

Univerzálna gramatika

Univerzálna gramatika je gramatika, ktorú tvoria jazykové univerzálie čiže všeobecné jazykové formy. Jazykové univerzálie sú vrodené idey, čiže informácie nezávislé od skúsenosti, tvoriace druhovo špecifický, biologicky determinovaný apriórny sys ...

                                               

Útvar národného jazyka

Útvar národného jazyka, varieta, forma, zriedkavejšie úroveň) je forma jestvovania národného jazyka, t. j. ustálený spôsob realizácie jazykového systému v danom národnom spoločenstve. Je dôsledkom územnej, sociálnej a/alebo komunikačnej diferenci ...

                                               

Všeobecná jazykoveda

Všeobecná jazykoveda alebo všeobecná lingvistika je lingvistická disciplína, ktorá sa zaoberá výskumom jazyka na základe materiálu z čo najväčšieho počtu rozmanitých jazykov. Jej hlavným cielom je odhalovať najvšeobecnejšie zákony jazykových syst ...

                                               

Významový systém

Významový systém je rez významovým univerzom alebo časť, výber z neho vyčleňujúci usporiadanú množinu významových útvarov, medzi ktorými existujú vymedzené vzťahy. Semiotika vyčleňuje primárne významové systémy napr. jazyk a sekundárne významové ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →