ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 297                                               

Wilamowická abeceda

Wilamowická abeceda je súbor písmen, ktoré sa používajú v grafickej sústave wilamowičtiny. Je to modifikovaná latinka modifikovaná použitím diakritických znamienok ˇ, ´, ¨.

                                               

Etymológia

Etymológia je jazykovedná disciplína, ktorá skúma pôvod, prvotný význam a históriu slov alebo ich morfém pomocou analýzy morfologickej stavby zo súčasného i historického aspektu. Pri tomto výskume sa vo velkej miere využíva porovnávacie štúdium p ...

                                               

Stručný etymologický slovník slovenčiny

Stručný etymologický slovník slovenčiny je prvý etymologický slovník slovenského jazyka. Vydala ho Veda a má 704 strán. Hoci je v ňom uvedený ako rok vydania 2015, do distribúcie sa dostal až v apríli 2016, keď ho predstavili verejnosti.

                                               

Maxima

Maxima je veta, ktorá má univerzálny význam a ktorej formulácia je taká evidentná, že nepotrebuje nijaké dôkazy; významový útvar, ktorý tvorí význam tejto vety: princíp, najvyššia zásada; najvyššie osobné životné pravidlo, osobná zásada vôle a ko ...

                                               

Neopozitivizmus

Neopozitivizmus alebo novopozitivistická škola) je súčasný filozofický smer. Novopozitivisti sú logickí empiristi a scientisti. Novopozitivizmus si získal velké zásluhy jednak v oblasti formálnologického výskumu, jednak v oblasti metodológie a te ...

                                               

Jamb

Jamb je dvojslabičná stopa, skladajúca sa z prvej slabiky krátkej a druhej dlhej, prípadne prvej neprízvučnej a druhej prízvučnej. Jamb nie je pre slovenčinu a češtinu prirodzený, možno ho dosiahnuť posunutím trochejského metra o jednu slabiku, č ...

                                               

Aktualizačný postup

Aktualizačné postupy sú realizácie aktualizačných zásahov, pri ktorých sa rozlične obmieňa, modifikuje, aktuálne posúva ustálená významová platnosť frazémy a zároveň sa mení ustálené zloženie komponentov, resp. ich rozloženie vo frazéme. Ako najp ...

                                               

Alúzia frazém

Alúzia frazém je postup pri výstavbe lubovolného textu, pri ktorom sa na rovine významu alebo na niektorých formálnych prvkoch tohto textu prejavujú typické znaky istej frazémy, resp. postup, pri ktorom sa slovo, ktoré je komponentom istej frazém ...

                                               

Anomálnosť frazémy

Anomálnosť frazémy je vlastnosť frazémy považovaná niekedy za jej najvšeobecnejšiu črtu, ktorá sa prejavuje v porušení pravidelných paradigmatických a syntagmatických vzťahov slov pri ich vstupe do frazeologickej jednotky a prejavujúca sa v synta ...

                                               

Korelačná metóda

Aplikačná metóda je jedna z čiastkových metód analýzy frazém, označovaná aj ako korelačná metóda. Aplikácia, resp. korelácia vychádza z porovnávania frazeologizmu a rovnako znejúceho volného spojenia a následne sa koreluje/porovnáva celostný význ ...

                                               

Autentickosť frazémy

Autentickosť frazémy predstavuje intuitívne postihnutie podstaty referenčnej situácie, ktorú denotuje. Jej apercepcia v reči predpokladá plnú autentickosť subjektov, ktoré sú frazémou v kontakte. Frazéma nič "nezatajuje" a vyžaduje potom od príje ...

                                               

Autochtónnosť frazém

Autochtónnosť frazém označuje domáci pôvod frazém. Proti idiomatickosti frazém, ktorá je symptómom zžitosti frazémy s istou pospolitosťou, pojem autochtónnosti mieri na reálny domáci pôvod frazémy, ktorý nie je bežne zrejmý. Musí sa osobitne doku ...

                                               

Bezekvivalentná frazéma

Bezekvivalentná frazéma je frazéma, ktorá nemá v porovnávanom cudzom jazyku frazeologický ekvivalent, napr. slov.: niekomu cigáni v bruchu vyhrávajú – nem.: jemand hat Hunger. Niekedy sa hovorí o bezekvivalentnej frazéme, ak nemá v cudzom jazyku ...

                                               

Byzantské príslovie

Byzantské príslovie je v tradičnej paremiológii typ príslovia, ktorý okrem vlastného významového jadra obsahoval aj zložky, ktoré explicitne vyjadrovali niektoré okolnosti vzniku príslovia, resp. nejaké jeho ohraničenie, špecifikácie a pod. Byzan ...

                                               

Vecný denotát frazémy

Celostný význam frazémy je význam, ktorého nositelom je frazéma ako celok. V súvislosti s jeho povahou sa hovorí aj o sémantickej transformácii či obraznosti, prenesenosti alebo metaforickosti významu frazémy. Celostný význam vzniká vo vzájomnej ...

                                               

Citátová frazéma

Citátová frazéma je frazéma prevzatá z cudzích jazykov, ktorá sa aj v prijímajúcom jazyku vyjadruje vo svojej pôvodnej podobe. Do tohto pojmu nepatria frazémy, ktoré majú iba nejaký prvok cudzojazyčný, patria sem iba jednotky, ktoré sú ako celok ...

                                               

Člen frazémy

Člen frazémy i zložka frazémy i komponent frazémy je súčasť zloženia frazémy, ktorou je slovo, v ktorom však došlo k modifikáciám jeho uzuálnych vlastností. Preto niektoré frazeologické teórie členy frazémy označujú ako "neslová" alebo ako bývalé ...

                                               

Derivácia frazémy

Derivácia frazémy je proces, pri ktorom je frazeologická jednotka modifikovaná buď derivačnou zmenou komponentu frazeologickej jednotky, paradigmatickou zmenou v štruktúre frazémy alebo rozšírením spojenia o ďalší, funkčne odlišný komponent, prič ...

                                               

Deštrukcia frazémy

Deštrukcia frazémy je druh aktualizačného postupu, pri ktorom sa zámerne alebo aj mimovolne zasahuje do stvárnenia frazémy alebo do zvyčajných spôsobov jej zapojenia do kontextu, takže výsledkom je úplné rozbitie jej ustáleného významu, jej obraz ...

                                               

Historický výskum frazeológie

Diachrónny výskum frazeológie je výskum frazeologického fondu a jeho systému z hladiska diachrónnej frazeológie. Ide o výskum určitých štruktúrno-gramatických, štruktúrno-sémantických a iných osobitostí frazeologického fondu hociktorého vývinovéh ...

                                               

Vonkajšia distribúcia frazém

Distribúcia frazém je okolie frazém, dané sumou všetkých jej výskytov vo vzťahu k iným prvkom. Pri distribúcii frazém možno určiť jej kvantitatívnu zložku – frekvenčnú charakteristiku a kvalitatívnu zložku – sémantickú povahu záväzných valenčných ...

                                               

Dvojaká skutočnosť frazémy

Dvojaká skutočnosť frazémy je fakt vyplývajúci z obraznej povahy frazém. Obraz tu – už sám osebe ako "východisková mienená skutočnosť" – slúži druhotne, vo vlastnom zmysle ako homologický model "cielovej skutočnosti", ktorý sa v teórii modelov oz ...

                                               

Dvojitá variantnosť

Dvojitá variantnosť môže byť: Špecifický prípad ustálenej premenlivosti frazém, pri ktorom sú rozdiely medzi dvoma viacerými podobami, variantmi až na dvoch rovinách ich výstavby. Môže ísť o kombináciu lexikálnej variantnosti s morfologickou vari ...

                                               

Dvojjazyčný frazeologický slovník

Dvojjazyčné frazeologické slovníky sú slovníky, v ktorých sa podla frazeografických kritérií spracúva frazeológia dvoch jazykov. Pri slovníkovom spracovaní sú možné tieto základné typy ekvivalencie: symetrická ekvivalencia, relatívne symetrická e ...

                                               

Dvojrozmernosť frazémy

Dvojrozmernosť frazémy je chápanie frazémy z hladiska diachrónnej frazeológie. Dvojrozmernosť frazémy je založená na dialektickom napätí a vzťahu medzi pôvodným konkrétnym významom slovného spojenia a jednotným celostným významom, ktorý nepredsta ...

                                               

Dynamika frazeológie

Dynamika frazeológie je celkový stav frazeológie v hociktorej etape jej vývinu, vyznačujúci sa napriek mnohostrannej ustálenosti frazeológie jej rozmanitými premenami. Premenlivosť frazeológie sa môže dotýkať samej existencie istých frazém, rozvo ...

                                               

Ekvivalentnosť frazémy so slovom

Ekvivalentnosť frazémy so slovom je v začiatkoch rozvíjania modernej frazeologickej teórie určujúca vlastnosť frazémy, ktorá sa pokladala za základný poznávací znak frazeologickosti istého ustáleného spojenia. Neskôr teória ustúpila od uplatňovan ...

                                               

England expects that every man will do his duty

"England expects that every man will do his duty" bol námorný vlajkový signál vyslaný z vlajkovej lode viceadmirála Horatia Nelsona HMS Victory ako začatie bitky pri Trafalgare proti námorníctvu napoleonského Francúzska 21. októbra 1805. Bitka pr ...

                                               

Etnická špecifickosť frazémy

Etnická špecifickosť frazémy je spočíva vo fakte, že obraznosť frazém, ktorá je ich základom, nie je len hlbším postihnutím situácií po vecnej stránke, lebo prezrádza pritom aj optiku, zorný uhol, etnické hladisko a mentalitu danej pospolitosti, ...

                                               

Eufemická frazéma

Eufemická frazéma alebo eufemistická frazéma je podla J. Mihála štylisticky príznaková frazéma, ktorá vyčleňuje popri skupine štylisticky bezpríznakových frazém pri pokuse o triedenie frazém z hladiska štylistiky. Ich podstatou je zjemňujúce obra ...

                                               

Expresívnosť frazémy

Expresívnosť frazémy je subjektívne, osobné angažovanie sa hovoriaceho vo vyjadrení daného faktu frazémou, vnútorné stotožňovanie sa s ním, čo sa vo frazéme prejaví istou prozodickou, sémantickou či syntaktickou hyperbolizáciou, a to na spôsob os ...

                                               

Fráza

Fráza je Mimo frazeologickej terminológie a) veta, výpoveď, b) istá rytmická zložka výpovede, c) nič nehovoriaca floskula, klišé. V začiatkoch budovania novej frazeologickej teórie jedno zo základných označení pre jednotku frazeológie. V súčasnej ...

                                               

Frazéma s nominatívnou funkciou

Frazéma s nominatívnou funkciou je funkčný typ frazém, ktorý dominantne plní pomenovaciu funkciu. Povaha nominácie je však pri týchto frazémach iná ako pri slovnom pomenovaní. Stálou zložkou pomenovania sú záväzné konotácie, pomenovanie je teda k ...

                                               

Frazeodidaktika

Frazeodidaktika je metodika frazeologického vyučovania pre základné a stredné školy, ktorá kladie dôraz na ovládanie frazeologickej zložky spisovného jazyka v rečovej kultúre žiakov, pričom sa zdôrazňuje perspektívne uplatnenie tejto kultúry v do ...

                                               

Frazeografia

Frazeografia je teória a prax zostavovania a spracovania frazeologických slovníkov. Slovníkové spracovanie frazeológie má na Slovensku dlhšiu tradíciu a je spojené s dvojjazyčnými i viacjazyčnými slovníkmi, ktoré spolu s lexikou uvádzajú aj istý ...

                                               

Frazeológia (frazémy)

Frazeológia je súhrn všetkých frazém, frazeologických jednotiek v jazyku. Do tohto súhrnu sa niekedy zaraďovali iba nevetné jednotky a vtedy sa hovorilo o frazeológii v užšom zmysle. Keď sa do predmetu frazeológie zahrnuli aj obrazné ustálené vet ...

                                               

Frazeologická chyba

Frazeologická chyba je porušenie frazeologickej normy, pri ktorom sa bez príslušného zámeru niečo na frazéme modifikovať zasahuje jej ustálený význam, zmysel jej obraznosti, ustálenosť jej stvárnenia, jej vlastná štylistická hodnota alebo hranice ...

                                               

Vnútroúrovňová frazeologická kontaminácia

Frazeologická kontaminácia je jeden z aktualizačných zásahov do frazémy, ktorý spočíva v skrížení formálnej alebo významovej výstavby frazémy s inou frazémou alebo s volným kontextom. Podnetom na kontaminovanie sa zvyčajne stáva paralelná výstavb ...

                                               

Frazeologická narážka

Frazeologická narážka je štylistická figúra, ktorou sa vo forme volných slovných spojení vyjadruje alúzia na nejakú frazému. Je to teda jednotka, ktorá sama nepatrí do predmetu frazeológie, ale na druhej strane sa radí k nepriamym spôsobom vyjadr ...

                                               

Vlastná frazeologická norma

Frazeologická norma je Druh komunikatívnej normy, ktorá zaručuje adekvátne uplatňovanie aj adekvátnu interpretáciu hociktorej frazémy. Takto chápaná frazeologická norma určuje limity uplatňovania frazeologických variantov, možnosti frazeologickéh ...

                                               

Viacvýznamové frazémy

Frazeologická polysémia je existencia viacerých významov tej istej frazémy. V porovnaní s polysémiou v lexike je frazeologická polysémia zriedkavejšia, kedysi sa dokonca vylučovala a jednovýznamovosť frazémy sa stavala oproti mnohovýznamovosti ve ...

                                               

Frazeologická séria

Frazeologická séria je Typ individuálnych frazém p., pri ktorom sa na základe analógie utvára podla všeobecne známej frazémy výraz opierajúci sa o podstatné znaky takejto frazémy, ktorý však siaha po neustálených komponentoch. Frazeologické série ...

                                               

Frazeologické antonymá

Frazeologické antonymá sú frazémy s protikladným významom, ktoré spája jedna spoločná séma. Antonymné frazémy patria k rovnakému frazeologickému druhu, ale môžu mať rozdielnu vnútornú formu aj štruktúrny základ: hrať s niekým otvorenú hru – hrať ...

                                               

Frazeologické homonymá

Frazeologické homonymá sú rovnakoznejúce frazémy s rovnakou výstavbou, ale významovo aj svojou obraznosťou rozdielne. Môžu vznikať postupným vzďalovaním jednotlivých významov pôvodne viacvýznamovej frazémy, napr. mať niekoho na očiach – I. stále ...

                                               

Paronymické frazémy

Frazeologické paronymá sú formálne podobné, ale významovo odlišné frazémy, ktoré stoja voči sebe vo vzťahu formálnej a sémantickej ekvipolentnosti alebo vo vzťahu formalnej privatívnej opozície a sémantickej ekvipolentnosti, resp. sémantickej dis ...

                                               

Frazeologické spojenie

Frazeologické spojenie je V rámci sémantickej klasifikácie frazém V, V. Vinogradova jeden z rozšírených typov, ktorý sa vyznačuje tým, že jeden jeho komponent má tzv. frazeologicky viazaný význam p. a ostatné zložky sa uplatňujú vo vlastných lexi ...

                                               

Štylistické frazeologické synonymá

Frazeologické synonymá sú dve alebo viaceré frazémy, ktoré vyjadrujú približne rovnaký vecný význam, patria aj z hladiska svojho kategoriálneho významu do rovnakého typu a vznikli osobitnou frazeologizáciou. Medzi frazeologickými synonymami neexi ...

                                               

Frazeologické univerzálie

Frazeologické univerzálie sú spoločné vlastnosti a vzťahy frazém vyskytujúce sa vo všetkých prirodzených jazykoch. Základný problém pri zisťovaní f. u. spočíva v hladaní tzv. pravých, resp. vlastných frazeologických univerzálií, pričom sa výskum ...

                                               

Frazeologický celok

Frazeologický celok je v rámci sémantickej klasifikácie frazém V. V. Vinogradova taký typ, ktorý sa rovnako ako frazeologické zrasty vyznačuje velkými sémantickými posunmi, avšak na rozdiel od zrastov je vo frazeologických celkoch vždy nejaký kom ...

                                               

Frazeologický kalk

Frazeologický kalk je frazéma, ktorá vznikla doslovným prekladom z iných jazykov, tzv. kalkovaním. Pri kalkovaní sa úplne alebo čiastočne nahrádzajú komponenty cudzej frazémy ich domácimi ekvivalentmi, pričom sa úplne alebo čiastočne kopíruje aj ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →