ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 300                                               

Variantnosť frazémy

Variantnosť frazémy je existencia viacerých podôb tej istej frazémy, pričom v každej z nich sa zachováva rovnaký význam. Variantnosť sa dotýka iba výrazovej, formálnej stránky frazémy, prípadne istých významových odtienkov medzi jednotlivými podo ...

                                               

Nadslovnosť frazémy

Viacslovnosť frazémy je jedna z elementárnych vlastností frazémy, ktorá predpokladá, že frazéma sa musí skladať aspoň z dvoch slovných komponentov. V začiatočnej fáze moderného frazeologického výskumu sa záväzne počítalo s prítomnosťou aspoň dvoc ...

                                               

Vidové varianty frazémy

Vidové varianty frazémy sú frazeologické jednotky, patriace funkčne k verbálnym výrazom a odlišujúce sa navzájom v kategórii vidu dokonavosťou – nedokonavosťou slovesných komponentov, napr.: robiť/urobiť z komára somára, kúpiť/kupovať mačku vo vr ...

                                               

Vnútorné vzťahy komponentov

Vnútorné vzťahy komponentov sú syntaktické vzťahy medzi zložkami vnútri frazémy. Najmä v čase, keď sa osobitná úloha pri vymedzovaní frazeológie pripisovala petrifikovanosti, hodnotili sa tieto vzťahy ako iba formálne, ako nie reálne, skutočné sy ...

                                               

Volný kontext frazémy

Volný kontext frazémy je lubovolné okolie frazémy, lubovolné slovné alebo vetné spojenie, s ktorým sa môže frazéma spájať tak, aby sa uplatnili jej významové, kategoriálne aj formálne vlastnosti. Kategóriu volného kontextu frazémy rozvila tzv. ko ...

                                               

Vonkajší vzťah frazémy

Vonkajší vzťah frazémy je syntaktický vzťah medzi frazémou ako celkom a slovami z kontextu, ktorý sa vyskytuje pri nej. Povahu týchto vzťahov určujú viaceré skutočnosti, predovšetkým však to, či sa frazéma zapája do kontextu kontaktovým alebo diš ...

                                               

Výchovné pôsobenie frazeológie

Výchovné pôsobenie frazeológie je pôsobenie frazeológie s využitím pozitívnych životných skúseností, základných morálnych princípov a ideálov vo výchove, v pedagogickom procese pri rozvíjaní osobnosti žiaka. Pri tomto pôsobení treba brať do úvahy ...

                                               

Vývinová variantnosť frazém

Vývinová variantnosť frazém je jedna zo základných vlastností frazém; stály sprievodný jav vo frazeológii vo všetkých vývinových obdobiach jazyka. Určenie variantnosti frazém je podmienené a) jednotou vnútornej motivácie frazémy, jej obrazu s jeh ...

                                               

Vznik frazém

Vznik frazém je proces tvorenia frazém. Vo frazeológii sa uplatňujú nasledovné frazeologizačné mechanizmy: Ďalším spôsobom je vznik frazém podla iných frazeoloických analógií, napr. rus.: rubl v rubl z frazémy kopejka v kopejku; do muški z do lam ...

                                               

Wellerizmus

Wellerizmus je osobitný paremiologický žáner, ktorý sa vyznačuje tým, že má pevne ustálenú nielen vlastnú výrokovú časť, ale aj uvádzaciu vetu, v ktorej sa určujú okolnosti platnosti samotného výroku. V slovenskej ludovej slovesnosti nemá výrazne ...

                                               

Autorský plurál

Autorský plurál môže byť: plurál skromnosti lat. pluralis modestiae, použitie 1. osoby množného čísla, aby sa zabránilo opakovaniu výrazu "ja" a vyjadrila sa istá skromnosť voči čitatelovi; môže zdôrazňovať objektivitu tvrdení alebo vyjadrovať in ...

                                               

Desynonymizácia

Desynonymizácia je sémantický proces v slovnej zásobe spočívajúci vo významovej diferenciácii výrazov, opak synonymizácie, spolu s ktorou tvorí diachronickú kategóriu. Desynonymizácie je charakteristickým rysom odbornej terminológie. Do anglickej ...

                                               

Doplnenie (jazykoveda)

Doplnenie alebo komplement je vetný člen riadený slovesom, čiže: v generatívnej transformačnej gramatike "komplement" v dependenčnej gramatike "aktant" v tradičnej gramatike "predmet"

                                               

Jednotné číslo

Jednotné číslo alebo singulár, skratka j.č. alebo sg. je gramatická kategória, ktorá označuje skutočnosť, že ide o jeden kus. Používa sa tak pri menách, ako aj pri slovesách. Ďalej pozri číslo.

                                               

Meno (slovné druhy)

Meno alebo nomen je slovo alebo ucelené slovné spojenie, ktoré vykazuje gramatické kategórie pádu, čísla a menného rodu. Pojem pochádza z gramatiky latinčiny ; v nemčine, angličtine, francúzštine a taliančine je to dnes aj alternatívny názov pre ...

                                               

Množné číslo

Množné číslo alebo plurál, skr. mn. č. alebo pl., je gramatická kategória, ktorá označuje skutočnosť, že ide o viac ako jeden kus. Používa sa tak pri menách, ako aj pri slovesách. Niektoré podstatné mená nemajú tvar v jednotnom čísle, nazývajú sa ...

                                               

Morféma

Morféma je najmenšia videlitelná časť slova alebo slovného tvaru, ktorá je nositelom významu alebo funkcie. Nositelom významu je napr. koreňová morféma, príponová morféma, nositelom funkcie je napr. spájacia morféma. Zjednodušene možno povedať, ž ...

                                               

Negácia (logika)

Negácia je logické prevrátenie hodnoty alebo výroku. Označuje sa znakom ¬ {\displaystyle \neg } alebo apostrofom za výrokom. Ak máme výrok A {\displaystyle A}, potom negácia výroku A {\displaystyle A} môže vyzerať takto ¬ A {\displaystyle \neg A} ...

                                               

Neurčitok

Neurčitok alebo infinitív je neurčitý slovesný tvar, ktorý je z významového hladiska v jazyku základný. V slovenčine ho možno spoznať podla zakončenia na -ť napríklad otvoriť, v češtine na -ti, v ruštine -ť/-ti, v polštine na -ć/-c, v nemčine a h ...

                                               

Osoba (gramatická kategória)

Osoba alebo slovesná osoba alebo gramatická osoba je gramatická kategória vyjadrujúca, kto je subjektom prehovoru. V slovenčine sa rozlišuje:

                                               

Paradigma (rozsah foriem)

Paradigma označuje súhrn všetkých tvarov slova. Paradigma podstatného mena obsahuje 12 tvarov. Ostatné slovné druhy majú zložitejšiu paradigmu. Adjektíva a iné slová adjektívneho rázu majú tri razy tolko tvarov v paradigme. Najzložitejšiu paradig ...

                                               

Prechodník

Prechodník alebo transgresív alebo zriedkavo príslovkové príčastie je neurčitý slovesný tvar, ktorý vyjadruje sprievodný dej súvisiaci s hlavným dejom vety. V niektorých jazykoch, najmä románskych jazykoch a angličtine, mu do značnej miery zodpov ...

                                               

Príčastie

Príčastie alebo particípium je v mnohých jazykoch istý tvar slova, ktorý je prechodom medzi slovesom a prídavným menom, ale obyčajne sa klasifikuje ako sloveso, presnejšie neurčitý slovesný tvar. Obyčajne sa používa najmä pri tvorbe zložených slo ...

                                               

Rytmické krátenie

Je to typická vlastnosť spisovnej slovenčiny na úrovní nárečí typická vlastnosť stredoslovenských nárečí a typický znak, ktorý slovenčinu odlišuje napríklad od češtiny. Rytmické krátenie sa týka jednotlivých slov nie skupín slov. Za dlhé slabiky ...

                                               

Skloňovanie

V analytických jazykoch sa skloňuje v širšom zmysle pomocou predložiek napr. v angličtine je genitív od slova house "of the house" a lexikálna časť gramatického tvaru ostáva nezmenená. V aglutinačných jazykoch aglutinujúcich sa skloňuje pomocou p ...

                                               

Slabika

Slabika alebo sylaba je najmenšia jednotka zvukového rečového prúdu. Podrobnejšie definície sa rôznia, napr.: nositel prozodických vlastností fonicko-rytmická jednotka s jedným vrcholom zvučnosti, fungujúca ako nositel všetkých supragmentálnych j ...

                                               

Slovesné podstatné meno

Slovesné podstatné meno alebo substantívum verbále alebo verbálne substantívum je istý tvar slova, ktorý je prechodom medzi slovesom a podstatným menom. V gramatike sa zaraďuje buď ako podstatné meno alebo ako sloveso. Na Slovensku prevažuje zara ...

                                               

Slovesný vid

Slovesný vid alebo aspekt je označenie pre opozíciu dokonavosti / nedokonavosti, prípadne aj opozíciu príznakovej násobnosti/nenásobnosti, slovesného deja najmä v slovanských jazykoch. Podstata a charakterizácia vidu je predmetom početných lingvi ...

                                               

Slovotvorný formant

Slovotvorný formant môže byť: d) súbor gramatických morfém c) kombinácia predpony a prípony: bez -charakter- ný, pod -voz- ok v užšom zmysle: tá časť odvodeného slova, ktorá sa pripája k slovotvornému základu a významovo alebo funkčne ho modifiku ...

                                               

Tvaroslovie

Tvaroslovie alebo morfológia je tradičné označenie opisu tvarových prostriedkov jazykovej stavby. Presnejšie definície sa odlišujú. Napríklad v diele Morfológia slovenského jazyka 1966 sa tvaroslovie definuje ako: "…jazykovedná náuka o gramatický ...

                                               

Vlastné meno

Vlastné meno alebo proprium je meno vzťahujúce sa iba na určitú, jedinečnú osobu/vec. Je opakom všeobecného mena. Môže to byť vlastné podstatné meno, vlastné prídavné meno, vlastné zámeno alebo vlastná číslovka. Príklady: Biely tesák, Bystrica, p ...

                                               

Všeobecné meno

Všeobecné meno je meno vzťahujúce sa na hociktorú osobu/vec toho istého druhu. Je opakom vlastného mena. Môže to byť všeobecné podstatné meno, všeobecné prídavné meno, všeobecné zámeno alebo všeobecná číslovka. Príklady: pes, mladý, kolík, nikto, ...

                                               

Združené pomenovanie

Združené pomenovanie je ustálené spojenie slov, ktoré ako celok vyjadrujú jeden pojem, ale ich komponenty vystupujú v svojich základných významoch. Ide o opisné pomenovania takých pojmov, pre ktoré jazyk nemá jednoslovný výraz.

                                               

Unicode

Unicode je medzinárodný štandard, ktorého cielom je definovať kódovaciu schému schopnú reprezentovať väčšinu znakov používaných v písaných jazykoch spolu s inými symbolmi. Napriek technickým problémom, obmedzeniam a kritike sa zo štandardu Unicod ...

                                               

Jazykový význam

Jazykový význam je obsahová zložka jazykového výrazu. V štrukturalizme sa jazykový význam charakterizuje takto. význam určitého jazykového elementu sa dá stanoviť na úrovni siete jeho funkčných vzťahov k iným elementom jazyka. za nositela významu ...

                                               

Nadnárečie

Nadnárečie alebo interdialekt je postdialektálna jazyková varieta, ktorá zaujíma strednú pozíciu medzi teritoriálnym dialektom a spisovným jazykom. Od štandardu sa odlišuje značnými vplyvmi lokálnych dialektov, obvykle nevedomými alebo ťažko odst ...

                                               

Nárečie

Nárečie alebo dialekt je územne a funkčne vymedzený štruktúrny jazykový útvar, ktorým spontánne komunikuje autochtónne obyvatelstvo istej oblasti. Je to územný zemepisný variant národného jazyka s vlastným zvukovým, gramatickým, slovotvorným a le ...

                                               

Štandardná varieta (hovorový štýl)

Štandardná varieta alebo štandard alebo štandardná forma alebo bežná varieta je varieta/forma národného jazyka používaná v každodennom pracovnom a mimopracovnom styku. Na rozdiel od spisovnej variety je výraznejšie regionálne diferencovaná, podla ...

                                               

Termín (názov)

Termín je slovo alebo slovné spojenie s presne vymedzeným významom, používané záväzne v určitom vednom alebo pracovnom odbore. Presnejšie jazykovedné definície sú v závislosti od danej terminologickej teórie napríklad: b) pomenovanie alebo pomeno ...

                                               

Valencia (jazykoveda)

Valencia je schopnosť slovies spájať sa v kontexte so slovami určitého významového alebo gramatického typu, teda schopnosť vytvárať kolokácie.

                                               

Akrostich

Akrostich je báseň, v ktorej je väčšinou v začiatočných písmenách, slabikách alebo slovách jednotlivých veršov ukryté nejaké slovo alebo celá veta. V milostných básňach to zvykne byť meno milovanej osoby. V hebrejskej poézii sa často vyskytovali ...

                                               

Brniansky jazykový ostrov

Brniansky jazykový ostrov bol nemecký jazykový ostrov, ktorý zahŕňal mesto Brno a jeho okolie. Mesto Brno s okolím bolo osídlené silnou nemeckou menšinou, a to od stredoveku až do vysídlenia Nemcov z ČSR po 2. svetovej vojne. Nemecké jazykové úze ...

                                               

Hauerland

Hauerland je súhrnné nemecké označenie pre oblasť bývalých nemeckých jazykových ostrovov na strednom Slovensku s centrami Kremnica, Nitrianske Pravno, Handlová a rozptýlenejšou oblasťou v okolí obcí Velké Pole a Píla. Celkový počet Nemcov žijúcic ...

                                               

Hřebečsko

Hrebečsko je názov zaniknutého jazykového ostrova, ktorý sa rozprestieral po oboch stranách zemskej hranice Čiech a Moravy medzi mestami Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Polička a Jevíčko, ktoré už neboli jeho súčasťou, a Mohelnicou, Zábřeh a Lanškroun ...

                                               

Jihlavský jazykový ostrov

Jihlavský jazykový ostrov bol nemecký jazykový ostrov na pomedzí Čiech a Moravy v okolí Jihlavy. Bol najvýznamnejšou nemeckou jazykovou enklávou v Českých krajinách. Tvorilo ho dovedna 56 nemeckých obcí. Do roku 1945 bola oblasť obývaná prevažne ...

                                               

Karpatskí Nemci

Karpatskí Nemci je národnostná menšina, nemecky hovoriace obyvatelstvo na území dnešného Slovenska a časti Ukrajiny, ktoré vzniklo migráciou na územie bývalého Uhorska medzi 12. a 19. storočím. Po roku 1945 bolo evakuovaných a čiastočne násilne d ...

                                               

Olomoucký jazykový ostrov

Olomoucký jazykový ostrov bol nemecký jazykový ostrov na severnej Morave, ktorý zahŕňal mesto Olomouc a jeho okolie. Nemecká menšina v Olomouci tvorila jazykový ostrov, ktorý sa nachádzal mimo súvislého nemeckého osídlenia. Pred pripojením národn ...

                                               

Vyškovský jazykový ostrov

Vyškovský jazykový ostrov bol nemecký jazykový ostrov, ktorý sa nachádzal asi 7 kilometrov juhozápadným smerom od okresného mesta Vyškov a 30 km východne od Brna na Morave. Ležal pri cisárskej ceste, ktorá vedie z Olomouca do Brna. Bol vôbec najm ...

                                               

Callanova metóda

Callanova metóda je priama metóda výučby cudzích jazykov založená na interakcii medzi lektorom a študentom v podobe otázok a odpovedí. Konverzácia predstavuje tri štvrtiny náplne výučby. Metóda, ktorú navrhol Angličan Robin Callan, je založená na ...

                                               

Duolingo

Duolingo je bezplatná platforma na výučbu jazykov a preklady cudzojazyčných textov, založená na báze crowdsourcingu. Duolingo ponúka v súčasnosti 8 kurzov cudzích jazykov pre anglicky hovoriacich študentov a kurzy anglického jazyka dostupné v pät ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →