ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 313                                               

B’nai B’rith

B’nai B’rith International je medzinárodná židovská politická humanistická organizácia založená v roku 1843. Bnai brith pôsobí vo viac než 50 štátoch sveta. Bola založená v New York City Henry Jonesom a ďalšími jedenástimi nemecko-židovskými imig ...

                                               

Bachja ibn Pakuda

Bachja ibn Pakuda, celým menom Bachja ben Josef ibn Pakuda, známy tiež ako Rabbenu Bechaja bol židovský filozof a rabín. Žil v španielskej Zaragoze v prvej polovici 11. storočia. O jeho živote sa vie len to, že pôsobil ako dajan. Z početných odka ...

                                               

Esejci

Esejci boli židovská asketická mníšska duchovná komunita, ktorá vznikla v 2. storočí pred Kr. Jej zakladatelom bol anonymný kňaz, ktorý sa postavil proti velkňazovi jeruzalemského Chrámu a jeho kňazstvu. Esejci žili prísne organizovaným komunitný ...

                                               

Churban

Churban je dosl. skaza, zničenie ; špecificky vo vzťahu k zničeniu Jeruzalemského chrámu. Termínom churban sa označujú dve velké katastrofy židovských náboženských a národných dejín, známe ako Churban bajit rišon roku 586 pred Kr. a Churban bajit ...

                                               

Jehuda ibn Tibon

Jehuda ben Šaul ibn Tibon bol židovský lekár a prekladatel. Narodil sa v Granade. Španielsko opustil okolo roku 1150 kvôli perzekúciám Almohadov a presťahoval sa do juhofrancúzskeho mesta Lunel. Tam pôsobil ako lekár, čo spomína vo svojom cestopi ...

                                               

Jeruzalemský Talmud

Jeruzalemský Talmud sa niekedy označuje aj "Talmud d-maarava" čiže Západný Talmud Izrael z pohladu Babylónie alebo jednoducho "Jrušalmi" aj keď pravdepodobne nevznikol v samotnom Jeruzaleme, ale v Tiberiase.

                                               

Ješiva

Ješiva je vyššia židovská škola, talmudická akadémia vyššieho vzdelávania pre židovských mladých mužov, ktorí po jej absolvovaní často vykonávali funkciu rabína vo väčších židovských osídleniach. Učebnou látkou v ješivách bol hlavne Talmud a jeho ...

                                               

JHVH

JHVH alebo jhvh je vlastné meno Boha Abraháma, Izáka a Jákoba, tak, ako je zapísané v hebrejskej Biblii. Toto slovo sa niekedy všeobecne označuje aj ako tetragramatón alebo tetragram. Sporný je pôvodný význam slova JHVH a vzhladom na to, že tento ...

                                               

Micva

Micva je v judaizme označenie pre: niekedy sa ako micva označuje aj akt ludskosti, ako napríklad pochovanie tela neznámeho človeka jedno zo 613 prikázaní, ktoré sa nachádzajú v Tóre a boli prijaté od Hospodina – v rabínskej literatúre boli tieto ...

                                               

Minhag

Minhag je v judaizme akceptovaná miestna tradícia alebo súbor tradícií. Židovské náboženské právo halacha, odvodené v Talmude, je záväzné pre všetkých židov. Okrem nábožensko-právnych ustanovení halachot však vždy existovali aj lokálne zvyky a ob ...

                                               

Mišna

Mišna je zbierka náboženskoprávnych ustanovení rabínskeho judaizmu. Ústna tradícia posledných storočí pred Kr. sa po zničení druhého Jeruzalemského chrámu začala postupne písomne zaznamenávať. Dokončenie Mišny sa kladie asi do roku 220 Rozšírením ...

                                               

Pesach

Pesach alebo pascha, v Biblii Sviatok nekvasených chlebov, nesprávne Velká noc je židovský pútnický sviatok slávený na jar, pripomienka exodu Židov z egyptského otroctva pod vedením Mojžiša. Keď faraón ani po deviatich ranách nechcel Židov prepus ...

                                               

Princípy židovskej viery

Princípy židovskej viery sú základné teologické princípy, ktoré boli stanovené židovskými rabínmi a učencami s cielom určiť, v čo musí veriť každý, kto chce byť v súlade s židovskou ortodoxiou. V priebehu židovských dejín sa objavilo niekolko spô ...

                                               

Sukot

Sukot alebo Chag ha-sukot je židovský pútnický sviatok. Slávi sa od 15. do 21., resp. 22. dňa židovského mesiaca tišri. Židia počas tohto sviatku jedia a niekedy aj nocujú v provizórnom príbytku z vetví a lístia, ktorý sa nazýva suka. Pri synagog ...

                                               

Šabat

Šabat alebo sabat je v judaizme siedmy, sviatočný deň v týždni, sobota. Je dňom odpočinku a modlitby. Začína sa v piatok tesne pred západom slnka a končí v sobotu po západe slnka.

                                               

Talit

Talit alebo tales je židovský modlitebný plášť. Židia ho nosia počas rannej modlitby, počas čítania Tóry na Jom kipur. Má rozmery od 120 x 45 cm až do 200 x 120 cm. Na jeho okraji sa nachádzajú strapce, ktoré sa volajú cicit. Talitu sa niekedy ho ...

                                               

Talmud

Talmud je spolu s Tanachom najdôležitejším náboženským textom judaizmu. Primárne ide o komentár k Mišne, do ktorého však boli začlenené rozličné ďalšie látky ako naratívneho, tak náboženskoprávneho charakteru, akademické debaty, diskusie a výklad ...

                                               

Tanach

Tanach je akronym, ktorým Židia označujú kánon hebrejskej Biblie. Je nazývaný tiež Mikra, čiže Písmo. V kresťanskom ponímaní predstavuje knihy Starého zákona. Tanach je rozdelený na tri časti - Tóra, Neviim, Ketuvim, pričom prvé písmená týchto sl ...

                                               

Tfilin

Tfilin, po grécky nesprávne fylaktéria, sú remienky, ktoré používajú židia pri rannej modlitbe. Každý žid používa dva druhy tfilin: tfilin šel roš, ktoré sa nasadzujú na hlavu, a tfilin šel jad, ktoré sa obväzujú okolo ruky. Oba druhy pozostávajú ...

                                               

Tóra

Tóra je výraz pre: všetky morálne a rituálne predpisy obsiahnuté v pentateuchu a halachických častiach Talmudu. pentateuch, a to tak pre obsah pentateuchu, ako aj pre posvätný zvitok s jeho textom

                                               

Tu bi-švat

Tu bi-švat alebo Chamiša asar bi-švat alebo Nový rok stromov je židovský menší sviatok a jeden zo štyroch "nových rokov", ktoré sa spomínajú v Mišne. Slávi sa 15. dňa židovského mesiaca švat. Pripadá na dobu kvitnutia ovocných stromov v Izraeli, ...

                                               

Göbekli Tepe

Göbekli Tepe je archeologická lokalita – neolitická svätyňa na vrchole kopca v tureckom regióne Juhovýchodnej Anatólii, 15 km od mesta Sanlıurfa. Göbekli Tepe je najstaršou známou ludskou náboženskou stavbou a zároveň najstaršou známou stavbou, z ...

                                               

Zvonica

Zvonica je stavba slúžiaca výhradne alebo väčšinou na zavesenie zvonov. Podla definície Karla Kuču je zvonicou iba solitérna stavba funkčne súvisiaca s kostolom, na rozdiel od kostolnej veže s ním však nie je stavebne spojená. Menšie stavby sa oz ...

                                               

Mo-kao kchu

Mo-kao kchu známe aj ako Jaskyne tisícov buddhov či Tunchuangské jaskyne, je rozsiahly komplex jaskynných stavieb v čínskej provincii Kan-su, približne 25 km od mesta Tun-chuang. Oblasť bola obývaná už od staroveku a ležala na jednej z dôležitých ...

                                               

Pagoda

Pagoda je všeobecné označenie pre východoázijský orientálny alebo budhistických vežovitý chrám. Stavba je stupňovito sa zužujúca, ktorej rôzne typy možno vidieť najmä v Číne, Japonsku a Kórei. Vyvinula sa z indickej stúpy, slúži na uchovávanie po ...

                                               

Islamská architektúra

Islamská architektúra zahŕňa velmi širokú oblasť architektúry, a to ako historicky, tak geograficky. Hoci sa o islamskej architektúre sa spravidla hovorí len v zmysle náboženských stavieb, zahŕňa aj svetské stavby. Do islamskej architektúry sa ta ...

                                               

Ágrá ká kilá

Ágrá ká kilá alebo pevnosť v Ágre je indická pevnosť v meste Ágra ležiacom asi 200 km juhovýchodne od Dillí. Len 2.5 kilometra juhovýchodne od pevnosti sa nachádza jedna z najznámejších indických pamiatok, Tádž Mahal. Ágrská pevnosť patrí k najdô ...

                                               

Alhambra

Alhambra je stredoveký komplex palácov a pevností maurských panovníkov Granady. Nachádza sa na území južného Španielska. Zaberá priestor kopcovitej terasy na juhovýchodnej hranici mesta Granady.

                                               

Arabati Baba Teḱe

Arabati Baba Teḱe je náboženský komplex v severozápadnom macedónskom meste Tetovo. Ide o najrozsiahlejší a najlepšie zachovaný komplex na západnom Balkáne. Komplex bol pôvodne vybudovaný po roku 1538 okolo náhrobku Sersema Ali Babu, osmanského de ...

                                               

Karavanserail

Karavanserail je orientálny zájazdný hostinec pre obchodné karavány, obchodníkov, pútnikov a cestovatelov. Budovali sa pozdĺž obchodných ciest vo vzdialenosti, ktorú karavána prejde za jeden deň. Bežne sa vyskytovali na Blízkom východe, v Stredne ...

                                               

Kutub mínár

Kutub mínár je najvyšší minaret v Indii. Nachádza sa v meste Dillí a je súčasťou komplexu Kutub. Minaret bol budovaný medzi rokmi 1193 postavené len základy a 1368 počas vlády niekolkých králov. Na jeho výstavbu sa použil materiál i zo zničených ...

                                               

Mihráb

Mihráb je oblúkovitá nika v stĺpovej sieni mešity, ktorá je obrátená v smere modlitby kibla k Mekke. Slúži ako modlitebný výklenok pre veriaceho a je pripomienkou prítomnosti proroka Mohameda. Zvyčajne sa nachádza oproti hlavnému vchodu. Mihráb s ...

                                               

Minaret

Minaret je súčasť islamskej mešity. Je to vežovitá stavba, najčastejšie štíhleho ceruzkového tvaru vysoká v priemere okolo 15 metrov, niekedy aj vyše 200 metrov. Najvyššie minarety má Velká mešita v Teheráne, 230 metrov a Mešita Hasana II. v Casa ...

                                               

Minbar

Minbar alebo mimbár je vyvýšený priestor v prednej časti modlitebne mešity. Z ktorého vedie imám piatkovú modlitbu. V najjednoduchšej forme je minbar vyvýšená základňa so schodiskom. Táto stavba nemá žiadny duchovný význam, ide čisto o praktickú ...

                                               

Modrá mešita (Istanbul)

Modrá mešita alebo tiež nazývaná mešita sultána Ahmeda I. je jednou z najznámejších a najnavštevovanejších pamiatok Istanbulu. Bola postavená za Ahmedovej vlády v rokoch 1609 až 1615. Pomenovanie modrá mešita je odvodené z bohatej výzdoby interié ...

                                               

Pištak

Pištak je turkménsko-perzský monumentálny portikus v stene priečelia v tvare velkej niky s lomeným oblúkom. Takéto portály sa vyznačujú tým, že majú velký obdĺžnikový rám, často s bohatou ornamentálnou výzdobou. Vo vnútri umiestení nevelký priech ...

                                               

Velký bazár (Istanbul)

Velký bazár v Istanbule je jedným z najväčších a najstarších komplexov krytých tržníc na svete, ktorý má viac ako 58 krytých pasáží, cez 1200 obchodov. Denne ho navštívi okolo 250 až 400 000 turistov. Tržnica sa rozprestiera na ploche 45 hektárov ...

                                               

Akant (architektúra)

Akant alebo akantový list je štylizovaný rastlinný ornament v podobe jednotlivých listov či celej rastliny rodu akant z druhu akant mäkký alebo akant tŕnitý. Akant je oblúbený dekoračný prvok architektúry a okrem hlavíc stĺpov sa akantový list po ...

                                               

Ambit

Ambit hovorovo znamená aj pitvor, predsieň. Ambit, krížová chodba alebo kvadratúra je otvorená stĺpová klenutá chodba obopínajúca z troch alebo štyroch strán rajský dvor pri kostole a najčastejšie v kláštore, do ktorého sa zvyčajne otvára arkádam ...

                                               

Apsida (architektúra)

Apsida je polkruhovitý alebo podkovovitý viacuholníkový či kvadratický výklenok zaklenutý konchou, slúžiaci v stredoveku ako záver východnej strany kostola, v ktorom býval umiestnený oltár. V antike, v pôvodných trhových bazilikách antických ríms ...

                                               

Bazilika

Bazilika je pôvodne stavba v antickom Grécku, v ktorej úradovali archonti. V starovekom Ríme to bola tržnica, alebo súdna sieň na hlavnom námestí. V kresťanstve je to titul pre niektoré významné chrámy alebo ich architektonický typ. U gréckokatol ...

                                               

Bifórium

Bifórium alebo bifora je forma združeného okna deleného stredným stĺpom na dve oblúkové polia, typické predovšetkým pre románsku a gotickú architektúru. Obdobnou formou združeného okna je trifórium. Bifórium sa začalo objavovať na konci antiky a ...

                                               

Diakonikon

Diakonikon je postranná miestnosť spravidla pripojená k južnej strane apsidy kresťanského chrámu v ranokresťanskej, byzantskej a ruskej architektúre. Táto miestnosť slúžila ako šatňa pre obradné potreby diakonov podla čoho je pomenovaná. Plnila f ...

                                               

Falc (hrad)

Falc je typ opevneného sídla alebo paláca, ktorý slúžil ako dočasné mocenské a správne sídlo franských a rímskonemeckých panovníkov v ranom stredoveku, hlavne v období karolínskej a otonskej renesancie. Nachádzali sa na rôznych miestach Franskej ...

                                               

Gavit

Gavit je chrámová predsieň alebo miesto s valenou klenbou oproti vchodu do chrámu, kde sa zhromažďovali mnísi a zároveň slúžil k pohrebeným účelom. Jedná sa o typický prvok arménskej kláštornej architektúry, ktorý sa rozvinul z nartexu. Tieto sta ...

                                               

Chór (priestor pri oltári)

Chór alebo chórus, lat. chorus) je oddelený vyvýšený priestor v kostole pre organ a spevákov, kňazov, reholníkov alebo kanonikov prístupným osobitným schodiskom. Chór postupne významovo i priestorovo splynul s presbytériom. Pri stavbách bazilikál ...

                                               

Chórová ochodza

Chórová ochodza je časť vnútorného priestoru najmä stredovekého kostola, koridor, ktorý obchádza chór. Zvyčajne je predĺžením bočných lodí a má rovnakú šírku a výšku. Od chóru ju oddeluje rad stĺpov a/alebo pilierov, ktoré tvoria kolonádu alebo č ...

                                               

Kaplnka

Kaplnka je označenie pre menšie súkromné i verejné bohoslužobné miestnosti, v ktorých sa neprechováva eucharistia alebo iba so zvláštnym povolením. Pôvodne tento pojem označoval časť franského královského paláca v Paríži, kde sa uchovával a uctie ...

                                               

Kresťanská sakrálna architektúra

Kresťanská sakrálna architektúra zahrňuje stavby slúžiace k náboženským účelom, k uctievaniu a chvále Boha. Existuje mnoho druhov kresťanských sakrálnych stavieb. Medzi najbežnejšie stavby patria napríklad kostol, chrám, bazilika, kaplnka, katedr ...

                                               

Kríženie (architektúra)

Kríženie býva v sakrálnej architektúre použité vo velkých kostoloch, napríklad v gotických katedrálach. V podstate ide o prienik hlavnej lode a naväzujúceho chóru s priečnou loďou. Kríženie má spravidla štvorcový pôdorys. Vždy je architektonicky ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →