ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 332                                               

Taxislužba

Taxislužba je služba spočívajúca v preprave taxíkom. Taxík je operatívne alebo kvázioperatívne prenajímaný automobil, často s taxametrom, ktorý zákazníka/predmet odvezie po trase určovanej zákazníkom. Prepravu je možné začať kdekolvek, prípadne n ...

                                               

Výtlk

Výtlk je narušenie povrchu vozovky. Výtlky sa tvoria už pri nepatrných zmenách na povrchu vozovky. Pokial nie sú včas opravené, stávajú sa príčinou vzniku väčších trhlín zasahujúcich do hlbších vrstiev vozovky.

                                               

Železničné priecestie

Kolízia cestného vozidla či chodca s vlakom má často fatálne následky. Riziko kolízie závisí od frekvencie cestnej i železničnej dopravy. Pre informovanie vodičov a chodcov o prichádzajúcom vlaku či zabránenie ich vstupu na priecestie sa inštaluj ...

                                               

Železničné závory

Železničné závory, alebo mechanické priecestné zabezpečovacie zariadenie je zariadenie zabezpečujúce železničné priecestie v momente prejazdu vlaku cez pozemnú komunikáciu. Závory bývajú železné alebo drevené, sklápajú sa automaticky alebo ručne. ...

                                               

Cestovný doklad

Cestovný doklad je verejná listina, ktorú vydáva príslušný štátny orgán osobe, ktorá ňou preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti obsiahnuté v údajoch uvedených v cestovnom doklade a oprávňuje osobu prekročiť štátnu hran ...

                                               

Karavána

Karavána je skupina ludí väčšinou sprevádzaná zvieratami, ktorá putuje najčastejšie za obchodom krajinou. Karavány boli rozšírené najmä v minulosti, kedy tvorili jeden z mála možných spôsobov dopravy tovaru medzi vzdialenými miestami. V súčasnost ...

                                               

Travelist

Travelist by Secret Escapes je medzinárodná cestovatelská spoločnosť zaoberajúca sa predajom zlacnených pobytov v luxusných hoteloch prostredníctvom svojich internetových stránok. Spoločnosť pôsobí v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Taliansku, Holandsk ...

                                               

Bring

Bring je nórska poštová a logistická spoločnosť. V Nórsku tiež ponúka služby ako úvery pre firmy a preto má, na rozdiel od pošty, zelenú farbu na svojich vozidlách a produktoch. vlastníkom je spoločnosť Posten Norge. Spoločnosť Bring vznikla v ro ...

                                               

Uber

Uber je spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním taxislužieb so sídlom v San Franciscu v USA, ktorá pôsobí globálne v mnohých mestách. Využíva inovatívny spôsob kontaktu so zákazníkmi - mobilnú aplikáciu, pomocou ktorej zákazník odošle požiadavku a ...

                                               

Funitel

Funitel je typ visutej kabínkovej lanovky, ktorá kombinuje výhodu visutých a pozemných lanoviek. Lanovky typu funitel sa preto používajú najmä na prepravu lyžiarov vo vysokohorskom prostredí, ale i na transport áut medzi rôznymi časťami výrobného ...

                                               

Lanovka

Lanovka alebo zriedkavo lanová dráha je dopravné zariadenie plynulej alebo cyklickej dopravy, v ktorom sa ako nosný alebo ťažný prvok využíva lano. Na Slovensku sa lanovky nachádzajú predovšetkým v horských oblastiach Vysokých Tatier, ale napríkl ...

                                               

Metro (podzemná železnica)

Metro alebo podzemná železnica je súprava lahkých vozidiel prevádzkovaná v mestskej hromadnej doprave pre rýchlu prepravu cestujúcich v meste. Súpravy sú napájané z kolajníc, alebo z trolejového vedenia. Metro zabezpečuje rýchlu a plynulú preprav ...

                                               

Mini segway

Minisegway alebo kolonožka alebo gyroboard je alternatívny dopravný prostriedok, ktorý pochádza z anglického self-balancing board. Hoverboard je elektrický osobný transportér, tvorený doskou. Je poháňaný dvoma motorizovanými kolesami. Disponuje a ...

                                               

Vznášadlo

Vznášadlo je dopravný prostriedok pohybujúci sa na pretlakovanej vrstve vzduchu tesne nad povrchom. Vzduchový pretlak je vytváraný prúdom vzduchu vháňaným pod vznášadlo ventilátormi cez otvory na dne trupu. Väčšina vznášadiel má po celom obvode p ...

                                               

Boulevard périphérique

Boulevard périphérique alebo skrátene Périphérique je mestský okruh okolo Paríža. Delí sa na Boulevard périphérique intérieur – vnútorný obvodový bulvár jazdné pruhy v smere hodinových ručičiek a Boulevard périphérique extérieur – vonkajší obvodo ...

                                               

Kruhový objazd

Kruhový objazd je zvláštny typ križovatky, ktorý je obvykle budovaný, aby sa zvýšila bezpečnosť dopravy. Rozdeluje križovatku na niekolko jednoduchších križovatiek s kruhom v strede, čím sa zjednodušia pravidlá prejazdu. Velmi využívané sú vo Fra ...

                                               

Mimoúrovňová križovatka

Mimoúrovňová križovatka je križovatka, kde sa jednotlivé pruhy krížia v rôznych úrovniach a znižuje sa počet kolíznych bodov. MÚK zaisťujú všetky kríženia na rýchlostných cestách a dialniciach. Taktiež sa stavajú v miestach, kde je velká intenzit ...

                                               

Parkovisko

Parkovisko je plocha určená na parkovanie, resp. odstavenie väčšieho počtu motorových i nemotorových vozidiel. Podla klasifikácie stavieb je parkovisko cestná alebo miestna komunikácia, ktorá je súčasťou dopravnej infraštruktúry. Parkoviská bývaj ...

                                               

Prvá etapa nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

Prvá etapa nosného systému bratislavskej MHD je prvý úsek plánovaného nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, založený na otvorenom kolajovom segregovanom systéme obsluhovanom električkami na trase Šafárikovo námestie – Jungmanno ...

                                               

Ropovod

Ropovod je sústava potrubí na rozvod ropy na dlhšie vzdialenosti. Alternatívou k transportu ropy pomocou ropovodu môže byť použitie tankerov na transport ropy po mori alebo cisterny na transport po cestách alebo železnici. Ropovod sa môže nachádz ...

                                               

Caractères

Caractères je font patriaci do rodiny písiem sans-serif, ktorý je využívaný ako normové písmo pre francúzske dopravné značenie.

                                               

Cyklistická trasa

Cyklistická trasa alebo cyklotrasa je trasa pre cyklistov označená orientačným dopravným alebo turistickým značením. Cyklotrasa by mala účelne spájať miesta, medzi ktorými možno predpokladať cyklistickú dopravu, a to komunikáciami, ktoré sú vhodn ...

                                               

DIN 1451

DIN 1451 je font patriaci do rodiny písiem sans-serif, ktorý je využívaný na dopravné, administratívne a obchodné účely. Bol vytvorený ako súčasť nemeckých technických noriem ústavu Deutsches Institut für Normung v roku 1936.

                                               

Chodník pre cyklistov

Chodník pre cyklistov je pozemná komunikácia alebo jej jazdný pás vyhradený dopravnou značkou pre jazdu na bicykli. Je určený len pre cyklistickú dopravu. Automobilová a motocyklová doprava je z nej vylúčená. Chodník pre chodcov a cyklistov je op ...

                                               

Priechod pre chodcov

Priechod pre chodcov je miesto na ceste slúžiace pre prechádzanie chodcov na druhú stanu vozovky. Priechod pre chodcov je označený príslušnou dopravnou značkou, na Slovensku to je dopravná značka A 13 a IP 6. Priechod pre chodcov tiež môže byť do ...

                                               

Schweizerische Normen-Vereinigung (font)

Schweizerische Normen-Vereinigung je font patriaci do rodiny písiem sans-serif, ktorý je využívaný ako normové písmo pre dopravné značenie vo viacerých krajinách Európy. Font bol vyvinutý Švajčiarskym združením pre normy, no v roku 2003 bol v tej ...

                                               

Tern

Tern alebo TERN je font patriaci do rodiny písiem sans-serif, ktorý bol vyvinutý v roku 2008 neziskovou organizáciou International Institute for Information Design v rámci 6. rámcového programu, ako projekt EÚ "In-Safety/SOMS". Od roku 2016 sa of ...

                                               

Tratex

Tratex je font patriaci do rodiny písiem sans-serif, ktorý je využívaný ako normové písmo pre švédske dopravné značenie. Bol vyvinutý Karlom-Gustavom Gustafsonom s dôrazom na najvyššiu zretelnosť v cestnej doprave. Takisto obsahuje aj znaky lapon ...

                                               

Rekuperácia (dopravný prostriedok)

Rekuperácia je proces premeny časti kinetickej energie dopravného prostriedku naspäť na využitelnú energiu pri brzdení. Táto energia by bola inak stratená vo forme tepla. Pri elektrodynamickom brzdení sa táto energia buď ukladá do akumulátorov pr ...

                                               

Incoterms

Incoterms je súbor medzinárodných pravidiel na výklad najčastejšie používaných obchodných podmienok v zahraničnom obchode. Ojedinele sa používajú aj pri vnútroštátnych obchodných transakciách. Hovorovo slovo "Incoterms" označuje "doložky podla In ...

                                               

Cost and Freight

Cost and Freight, po slovensky náklady a prepravné, je častá obchodná doložka. Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Predávajúci zabezpečuje loď a platí námorné prepravné do dohodnutého prístavu ako aj výdavky spojené s naložením tovaru. Riziko ...

                                               

Cost, Insurance and Freight

Cost, Insurance & Freight, po slovensky náklady, poistenie a prepravné, je častá obchodná doložka. Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Vývozca je zodpovedný za poistenie tovaru v mene kupujúceho až do okamihu, kedy je náklad dodaný a vyložený ...

                                               

Delivered At Frontier

Delivered at Frontier je častá obchodná doložka Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Vládne taký vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, kedy kupujúci preberá zodpovednosť a riziká spojené s tovarom hneď ako bol dodaný kupujúcemu na vývoz na doho ...

                                               

Delivered Ex Quay

Delivered ex Quay je častá obchodná doložka. Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Povinnosťou predávajúceho je dať tovar odbavený na dovoz k dispozícii kupujúcemu až na nábreží v dohodnutom prístave. Predaním tovaru na tomto mieste kupujúci pre ...

                                               

Delivered Ex Ship

Delivered ex Ship je častá obchodná doložka. Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Kupujúci preberá zodpovednosť a riziká za doručený tovar v okamihu, kedy predávajúci mu dá tovar k dispozícii na palube lode v dohodnutom prístave, na obvyklom vy ...

                                               

Free Alongside Ship

Free Alongside Ship, po slovensky vyplatené k boku lode je častá obchodná doložka. Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Predávajúci splní svoju povinnosť,keď odovzdá tovar k boku lode v prístave nakládky. Kupujúci platí nakládku na loď, dovozné ...

                                               

Free Carrier

Free Carrier, po slovensky vyplatené dopravcovi, je častá obchodná doložka. Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Predávajúci je povinný dodať tovar prvému dopravcovi, ktorého vymenuje kupujúci. Riziko za tovar nesie kupujúci od okamihu prevzati ...

                                               

Free On Board

Free On Board, po slovensky vyplatené na loď, je častá obchodná doložka. Podla Incoterms 2000 sa vykladá takto: Predávajúci umiestni tovar na palubu lode v dohodnutom prístave. Kupujúci však vyberie loď a platí prepravné. Riziko prechádza na kupu ...

                                               

Integrovaný dopravný systém

Integrovaný dopravný systém je systém dopravnej obsluhy určitého uceleného územia verejnou dopravou, ktorý zahŕňa viac druhov dopravy a linky viacerých dopravcov, v ktorých sú cestujúci prepravovaní podla spoločných prepravných a tarifných podmie ...

                                               

Kolajová doprava

Kolajová doprava je druh dráhovej dopravy, pozemnej alebo podzemnej. Využíva kolaje, obyčajne zostavené z dvoch kolajníc, ktoré vedú kolajové vozidlá po pevnej dráhe. Prevažujúcim druhom kolajovej dopravy je železničná doprava. Ďalšími druhmi kol ...

                                               

Kolaj

Kolaj je dopravná cesta pre pohyb kolajových vozidiel. Skladá sa z dvoch kolajnicových pásov pripevnených v predpísanej vzdialenosti na podvaly. Kolaje sú definované hlavne rozchodom kolají.

                                               

Kolajnica

Kolajnica je ocelový nosník tvoriaci súčasť železničného zvršku. Prenáša silu kolies a absorbuje pozdĺžne sily, rozjazdové a brzdné. Pri prejazde vozidla oblúkom prenáša priečnu, tzv. vodiacu silu. Zaisťuje hladký pohyb železničného vozidla. Na e ...

                                               

Ľahké metro

Ľahké metro je druh mestskej hromadnej dopravy podobný metru alebo iným mestských dráham, napríklad VAL. Na vybudovanie lahkého metra stačia menšie náklady ako na klasické metro, má však nižšiu prepravnú kapacitu pri použití rovnakého počtu vlako ...

                                               

Pozemná lanovka

Pozemná lanovka alebo pozemná lanová dráha je nevisutá lanovka s lanovým pohonom vozíka pohybujúceho sa po kolajovej trati, spravidla s jednostranným sklonom so stúpaním nad 10 %. Slúži na dopravu, ak je potrebné prekonať velké stúpanie. Často je ...

                                               

Rozchod kolaje

Rozchod kolaje je kolmá vzdialenosť medzi prechádzanými vnútornými hranami hláv kolajníc kolaje, meraná na os kolaje v predpísanej hĺbke 14 mm pod temenom kolajnice. Rozchod kolaje sa meria v milimetroch. Meranie sa prevádza v hociktorom mieste k ...

                                               

Rýchlodráha

Rýchlodráha alebo rýchla železnica je železnica, ktorá slúži na prímestskú hromadnú dopravu, a vyznačuje sa pravidelnými a častými odchodmi vlakov a vysokou výkonnosťou, čo sa dosahuje spravidla vlastnou železničnou traťou, elektrickými lokomotív ...

                                               

Kozmický let

Kozmický let je let, pri ktorom sa umelé kozmické teleso dostane do horných vrstiev zemskej atmosféry alebo úplne mimo zemskú atmosféru. V súčasnosti je možné takýto let uskutočniť len prostredníctvom telesa poháňaným chemickým reaktívnym pohonom ...

                                               

Suborbitálny kozmický let

Suborbitálny kozmický let alebo len suborbitálny let je kozmický let, ktorý nedopraví kozmickú loď na obežnú dráhu. Pilotované aj nepilotované suborbitálne lety poslúžili ako testy kozmických lodí a nosných rakiet pre budúce orbitálne lety, ale n ...

                                               

Aerotaxi

Aerotaxi alebo aerotaxík je označenie malého osobného lietadla, ktoré si možno prenajať na prepravu osôb, vzdušná forma klasického taxi. Doprava je väčšinou na kratšie vzdialenosti.

                                               

Charterový let

Charterový let je nepravidelný letecký spoj, produkt leteckých dopravcov, pri ktorom sa na rozdiel od pravidelných letov prenajíma celé lietadlo.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →