ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 34                                               

Letner

Letner alebo lektórium alebo cancelli je vysoká zdobená chórová prepážka, zriaďovaná od 13. storočia vo velkých gotických chrámoch, kde nahradila nízke mrežové zábradlie starokresťanských chrámov. Ide o architektonickú konštrukciu s viacerými lit ...

                                               

Rajský dvor

Rajský dvor je štvorcová alebo pravouhlá záhrada umiestnená uprostred kláštorných budov. Rajský dvor fungoval ako miesto odpočinku i rozjímania. Názov vychádzal z charakteru záhrady zdobenej kvetinami či lavičkami skrytými v tieni, boli v nich za ...

                                               

Retabulum

Retabulum je umelecky spracovaná časť kresťanského oltára, centrum liturgického priestoru, ktoré sa umiestňovalo na zadnú časť oltárneho stola - menzy. Na slávenie omše sa v starších obdobiach dejín cirkvi využíval kamenný oltárny stôl so zapuste ...

                                               

Sakrálna stavba

Sakrálna stavba je stavba slúžiaca pre výhradne náboženské alebo rituálne úkony. Sakrálne stavby boli zároveň vyjadrením umeleckej vyspelosti a duchovnej kultúry národa a dodnes patria k významným historickým a architektonickým pamiatkam. Vo väčš ...

                                               

Zakomara

Zakomara je architektonický prvok ruskej architektúry. Ide o charakteristické oblúkovité alebo klinovité zakončenie vonkajšieho čela valenej klenby na priečelí chrámu medzi dvoma lizénami. Obvykle je doplnená o sochársku výzdobu. Počet zakomár zo ...

                                               

Alah

Alah je arabské slovo označujúce Boha, ktoré používajú Arabi všetkých vierovyznaní na označenie najvyššej božskej bytosti. Slovo má špecifický význam v hlavných monoteistických náboženstvách judaizmus, kresťanstvo a predovšetkým islam, kde označu ...

                                               

Golem

Golem je v židovskej mystike človekom oživená socha. Takýchto golemov poznáme pomerne dosť. Aj keď si golema väčšina ludí predstavuje ako oživenú sochu s podobou človeka, môže mať aj inú podobu. Slovo golem znamená v hebrejčine neúplnosť, nedokon ...

                                               

Neviditelný ružový jednorožec

Neviditelný ružový jednorožec je božstvo parodujúce teizmus. Charakterizujú ho dve protirečiace si vlastnosti - neviditelnosť a zároveň ružová farba, ktoré parodujú vlastnosti teistického boha. V anglickom origináli sa božstvo uvádza ako bohyňa, ...

                                               

Šinigami

Je to označenie bohov, ktorí majú do činenia so smrťou. Ich úlohou je priviesť do sveta mŕtvych duše, ktoré sú ešte zviazané so svetom živých. Pritom sa musí brať na vedomie, že japonský výraz Kami treba chápať odlišne ako pojem boh v západnej ku ...

                                               

Trickster

Trickster je vybitá ludská alebo zvieracia postava, schopná premieňať sa, postava figliarska, ktorá existuje v mýtoch všetkých svetadielov a často sa maskuje ako niektoré z božstiev alebo polobožstiev velkých náboženstiev, ako Set v egyptskom náb ...

                                               

Čarodejníctvo

Pojmy čarodejníctvo, čarodejník, čarodej sa zriedkavejšie vzťahujú na varietné kúzelníctvo, pozri kúzelník umelec. Čarodejníctvo je pojem, ktorý mal v rôznych spoločnostiach a dobách rôzne významy. Tieto významy majú spoločné použitie údajných na ...

                                               

Náboženské spory o knihách Harry Potter

Náboženské spory o sérií kníh Harry Potter od J. K. Rowlingovej vznikli kvôli obvineniam, že príbeh obsahuje okultný alebo satanistický podtext. Postavili sa proti nej mnohí protestanti, katolíci a ortodoxní kresťania, ako aj niektorí šiitski a s ...

                                               

Vedomec (čarodejník)

Vedomec: vedmák ; pre Slovensko regionálne aj: zemský boh, boh, pánbožko, božec, bohoň ; čiastočné synonymá: veštec, vražec) je ludový liečitel, veštec či čarodejník, najmä u Slovanov. Je to z jazykového hladiska mužský rod od slova vedma ; u nás ...

                                               

Augsburský mier

Augsburský mier je názov mierovej dohody prijatej cisárom Karlom V. a ríšskymi kniežatami na sneme v Augsburgu dňa 25. septembra 1555, ktorou bolo ukončené prvé obdobie náboženských vojen v Nemecku. V dohode bola uznaná náboženská sloboda vo form ...

                                               

Dejiny islamu

Predpoklady pre šírenie nového monoteistického náboženstva na Arabskom polostrove so zjednocujúcim politickým programom je možné zhrnúť nasledovne: 1. Bratovražedné vojny a štvanice medzi jednotlivými arabskými kmeňmi spôsobili za niekolko desaťr ...

                                               

Zoznam ludí upálených ako heretici

Giovanni Antonio da Verona † 1599 Joshua Weißöck 1488–1498 Nicola Sartonio † 1557 Jakob Hutter † 1536 Bartolomeo Bartoccio † 1569 John Rogers † 1555 Vernon Giovanni † 1555 Borro z Arezza † 1583 Patrick Pakingham † 1555 Giacomo Bonello † 1560 Anto ...

                                               

Biblická filozofia

Biblická filozofia je filozofia obsiahnutá v knihách Starého zákona a Nového zákona. Filozofický prínos Biblie mal možnosť uplatniť sa a rozvinúť v celom vtedajšom kultúrnom svete v prvých storočiach kresťanského letopočtu, no nestalo sa tak.

                                               

Cesta pravej a lavej ruky

Cesta pravej a lavej ruky označuje dichotómiu dvoch súperiacich duchovných systémov, ktorých významy sa časom menili. V dnešnej dobe sú termíny prevažne späté s mystikou a mystickými smermi. Moderné definície cesty pravej ruky zdôrazňujú duchovno ...

                                               

Dôkaz existencie Boha

Dôkaz existencie Boha je pokus o dôkaz tvrdenia, že existuje Boh, a to pomocou filozofických pojmov bez odvolávania sa na zjavenie alebo tradíciu. V dejinách teologického myslenia je vedla ontologického dôkazu Božej existencie tzv. dôkaz a priori ...

                                               

Fideizmus

Fideizmus je učenie, vlastné niektorým smerom kresťanstva, ktoré za základ náboženského poznania pokladá vieru a odmieta akékolvek racionálne dôkazy existencie Boha. Existenciu Boha možno poznať len zo zjavenia všetky viery pochádzajú z Božieho p ...

                                               

Viera (náboženstvo)

Náboženská viera alebo viera je špecifický druh viery tvoriaci podstatnú súčasť náboženstva. Pojem alebo predstava viery závisí od toho, aké kategórie a iné významové útvary intervenujú v priebehu reflexie viery: napr. v kresťanstve a jeho filozo ...

                                               

Agnosticizmus

Agnosticizmus je filozofický názor, stanovisko, podla ktorého nie je možné poznať podstatu vecí alebo sveta. Ide predovšetkým o metafyzické tvrdenia o živote alebo o existencii Boha, bohov či samotnej podstaty sveta. Poznanie sa obmedzuje iba na ...

                                               

Apateizmus

Apateizmus je apatický postoj voči existencii alebo neexistencii boha či bohov. Podstatou je to viac životný postoj ako presvedčenie či viera. Apateista je niekto, kto sa nezaujíma o akceptovanie alebo odmietnutie akýchkolvek tvrdení, že boh exis ...

                                               

Apologetika

Apologetika je obrana viery proti neveriacim; časť systematickej teológie, ktorej cielom je obhajoba a zdôvodnenie vierouky pomocou dôvodov apelujúcich na rozum. V dejinách filozofie sa výrazom apologetika označuje aj učenie apologétov. Apologeti ...

                                               

Budhizmus

Budhizmus alebo buddhizmus je filozofický systém, ktorého základ vytvoril Siddhártha Gautama Buddha. Ide o jedno z najrozšírenejších svetových nábožensko-filozofických hnutí, ktoré vyznáva 300 – 500 miliónov ludí, hlavne v Číne, Bhutáne, Japonsku ...

                                               

Deus absconditus

Deus absconditus je pojem, ktorý vystihuje židovsko-kresťanskú predstavu o principiálnej neuchopitelnosti Boha. Prvýkrát sa s ním stretávame v starozákonnej Knihe proroka Izaiáša: Teológiu skrytého Boha rozvíjali vo svojich dielach o. i. aj Mikul ...

                                               

Deus revelatus

Deus revelatus je teologický pojem, ktorý použil Martin Luther vo svojom spise De servo arbitrio. Luther rozlišoval medzi skrytým Bohom a Bohom, ktorý sa zjavil v dejinách.

                                               

Henoteizmus

Henoteizmus je monoteizmus afektu a nálady; postoj, ktorý síce nepopiera a nevylučuje existenciu iných bohov, ani ich kult, ale obracia sa prakticky a fakticky len na jedného boha a od neho všetko očakáva, ako keby bol bohom jediným. O henoteizme ...

                                               

Hermesianizmus

Hermesianizmus je filozofickoteologické učenie Hermesa a jeho stúpencov, ktoré malo významný vplyv v katolíckej filozofii v Nemecku v 20. a 30. rokoch 19. storočia. Toto učenie vzniklo v súvislosti so znovuzosilnením katolicizmu v priebehu reštau ...

                                               

Monoteizmus

Monoteizmus alebo jednobožstvo je viera v jediného Boha charakteristická najmä pre judaizmus, kresťanstvo, islam a bahaizmus. Prvým pokusom o zavedenie monoteizmu sa preslávil egyptský faraón Achnaton, ktorý zaviedol kult boha Atona z čisto polit ...

                                               

Panteizmus

Panteizmus alebo naturalizmus je nábožensko-filozofické učenie, stotožňujúce Boha s prírodou a pokladajúce prírodu za stelesnenie Božstva. V panteizme existujú dve možností: 1. teopanizmus, 2. vychádzanie z presvedčenia, že všetko, čo je, je Božs ...

                                               

Cudzie hriechy

Cudzie hriechy sú v katolíckej tradícii hriechy, ktoré človek nespácha priamo, ale prostredníctvom iných ludí. Cudzím hriechom človek získava podiel na hriechu iného a naviac sa cudzí hriech berie ako ublíženie druhému človeku, čím sa proti nemu ...

                                               

Do neba volajúce hriechy

Do neba volajúce hriechy sú podla katolíckej tradície hriechy, ktoré sú najhrubšími porušeniami lásky a priam "volajú" do neba o pomstu. Sú to: vykorisťovanie pracujúcich - zadržiavanie, alebo skracovanie zaslúženej mzdy, keďže mzda nie je z milo ...

                                               

Očistec

Očistec alebo purgatórium je podla učenia niektorých kresťanských cirkví, najmä katolíckej, miesto, kde si duše zomrelých odpykávajú tresty za hriechy, aby očistení mohli vstúpiť do neba. V zmysle tohto učenia "tí, čo zomierajú v Božej milosti a ...

                                               

Sodomia

Sodomia je: v strednej Európe dnes koniec 20. storočia: zoofília v sexuálnom zmysle v minulosti: v kresťanskom stredoveku rad rôzne definovaných sexuálnych praktík, najmä a to najmä aj v novoveku homosexualita a zoofília tak v minulosti, ako aj d ...

                                               

Ťažký hriech

Ťažký hriech alebo aj smrtelný hriech je v latinskej cirkvi hriech, ktorý sa tvrdo protiví božím, alebo cirkevným prikázaniam. Spáchaním ťažkého hriechu človek stráca milosť posväcujúcu, odmieta Božiu lásku v jej celosti, zatvára dvere svojho srd ...

                                               

Žiarlivosť

Žiarlivosť je jedna z ludských emócií, charakterizovaná nadmerným lipnutím na určitej osobe a zvýšenou obavou o jej stratu. Ide o komplex negatívnych emócií, hnevu, pocitu menejcennosti či depresií. Zjednodušene možno charakterizovať žiarlivosť a ...

                                               

Jesus He Knows Me

"Jesus He Knows Me" je druhá skladba anglickej rockovej skupiny Genesis, z ich albumu We Can’t Dance z roku 1991. Zároveň je aj štvrtým singlom z albumu. Skladba je satirou televangelizmu, pričom bola vydaná v čase, keď niekolkí televangelisti, a ...

                                               

Krédo

Krédo môže byť knižne, prenesene súhrn názorov. Krédo je "prvé slovo a názov kresťanského vyznania viery, ktoré obsahuje v súhrnnej podobe základné články kresťanskej viery". Iný názov: symbol viery.

                                               

Dogma

Dogma je v širšom zmysle nespochybnitelný autoritatívny názor, výpoveď či zásada. V užšom zmysle je to záväzná, normatívna výpoveď v oblasti viery. Dogmy sú najčastejšie cirkevné alebo všeobecne náboženské. Dôkazy, analýzy ani tradície nemajú žia ...

                                               

Šaháda

Šaháda svedectvá) je islamské krédo čiže vyznanie viery, ktoré patrí k piatim pilierom islamu. Vo svojej najkratšej podobe šaháda znie arab. لَاْ إِلٰهَ إِلَّاْ ﷲِ وَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ﷲِ ‎ Lá iláha illá-lláhi wa Muhammadun rasúlu-lláhi – Nie je ...

                                               

Šma Jisrael

Šma Jisrael alebo skrátene Šma sú prvé slová a zároveň pomenovanie jednej z najdôležitejších modlitieb judaizmu. Text pozostáva z veršov Tóry: Deuteronómium 6:4-9, 11:13-21 a Numeri 15:37-41. Jeho obsahom je pripomenutie si povinnosti lásky k jed ...

                                               

Cochemská prax

Cochemská prax opisuje interdisciplinárnu spoluprácu všetkých profesií a inštitúcií zúčastnených na rozvodovom konaní. Všetci účastníci sporu, právni zástupcovia, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, súd, súdni znalci a me ...

                                               

Kurtizána

Kurtizána je milenka, alebo prostitútka z vyšších spoločenských kruhov. Nielen v európskych, ale aj v ázijských kultúrach bola úloha kurtizány nielen sexuálna, respektíve často zahrnovala poskytovanie skoro výlučne nesexuálnej spoločnosti. Pôvodn ...

                                               

Manželstvo rovnakého pohlavia

Manželstvo rovnakého pohlavia je manželstvo medzi luďmi rovnakého pohlavia, a to v sekulárnom, či náboženskom kontexte. Pojmom rovnosť manželstva sa myslí právna rovnocennosť manželstva rovnakého a opačného pohlavia. Na konci 20. storočia sa manž ...

                                               

Matrika

Matrika je evidenčná inštitucionálna zložka obecného úradu oprávnená vykonávať najmä deklaratórne zápisy.

                                               

Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva je medzinárodná kampaň ktorá sa koná na podporu manželstva. Kampaň vznikla v roku 1997 v Spojenom královstve. Organizovali ju manželia Richard Kane a Maria Kane, ktorí chceli poukázať na význam manželstva v živote. V rok ...

                                               

Registrované partnerstvo

Registrované partnerstvo je inštitút spolužitia osôb, ktoré tvoria pár, a ktoré zaregistrovali tento zväzok na príslušnom orgáne podla príslušných zákonov. Tento inštitút neexistuje vo všetkých štátoch a väčšinou je obmedzený na dvojicu osôb rovn ...

                                               

Rozvod (manželstvo)

Rozvod je právny akt, pri ktorom dochádza k zrušeniu manželstva za predpokladu, že obaja z partnerov sú živí. Ak by jeden z partnerov umrel, v tom prípade by šlo o ovdovenie. Zákonné vymedzenie problematiky rodinného práva môžete nájsť v zákone č ...

                                               

Snubný prsteň

Snubné prstene si vymieňajú pri svadobnom obrade ženích s nevestou ako symbol slubu lásky, vernosti a spojenia. Na jeho výrobu sa používa najčastejšie biele alebo žlté zlato, ale tiež striebro alebo chirurgická ocel, prípadne kombinácia rôznych k ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →