ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 341                                               

Vývinová psychológia

Vývinová alebo vývojová psychológia je odbor psychológie zaoberajúci sa: psychickými javmi živočíchov na všetkých stupňoch evolučného radu fylogenetická psychológia genézou individuálneho psychického života ontogenetická psychológia psychikou lud ...

                                               

Základná atribučná chyba

Základná atribučná chyba je tendencia k nadhodnoteniu významu dispozičných faktorov vzhladom k situačným vplyvom. Napríklad konanie iných je pripisované viac ich povahovým vlastnostiam, ako konkrétnej situácii alebo náhode. Naopak vlastné zlyhani ...

                                               

Emócia

Emócie sú psychologické procesy, zahrňujúce subjektívne zážitky pohody a nepohody, previazané s fyziologickými zmenami, motorickými prejavmi, zmenami pohotovosti a koncentrácie. Vyvolávajú a ovplyvňujú tak ďalšie psychologické procesy. Emócie sú ...

                                               

Apatia

Etymologický pôvod výrazu apatia je v gréckom slove απάθεια apatheia, ktorým sa označoval duševný pokoj, necitlivosť a oslobodenosť od afektov, inak povedané stav bez afektov. Dosiahnuť takúto apatiu sa pokúšali najmä predstavitelia stoicizmu. Po ...

                                               

Averzia

Averzia odpor, ošklivosť, antipatia) je pocit záporného postoja alebo náchylnosť k takémuto pocitu, spravidla s túžbou vyhnúť sa objektu vyvolávajúcemu tento pocit. Averzia môže byť voči určitým osobám, veciam, činnostiam, situáciám, spomienkam a ...

                                               

Cit

Cit je afektívny stav na rozdiel od vedenia; psychický jav, ktorý spočíva v prežívaní príjemnosti alebo nepríjemnosti. City sa vzťahujú na javy, ktoré majú stabilný motivačný význam. City odhalujú osobnosti predmety, ktoré zodpovedajú jej potrebá ...

                                               

Emocionalita

Emocionalita je aktuálny citový sprievod a súčasť prežívania; relatívne trvalá súčasť vzťahov človeka k okoliu i k sebe samému; prejavuje sa zmenami fyziologickými, mimikou a i. Emocionalita je vlastnosť charakterizujúca obsah, kvalitu a dynamiku ...

                                               

Hystéria

Hystéria archaicky neuróza. Odborne sa od diagnózy "hystérie" upustilo, okrem iného i preto, že sa termín sprofanoval v hovorovej reči a rozmazal sa jeho obsah. Ani skratové a jednoznačné pejoratívne konotácie nie sú presné. Niektoré hysterické p ...

                                               

Komické

Komické je forma emocionálneho hodnotenia javov, ktorá sa prejavuje spravidla smiechom ako fyziologickou reakciou subjektu. Podla Bergsona pre pozorovatela vzniká komické predovšetkým vtedy, keď sa tuhá kontinuita presadzuje namiesto prispôsobeni ...

                                               

Rozkoš

Rozkoš je velmi príjemný pocit uspokojenia, potešenia, blaženosti, radosti, dosahujúci najvyšší stupeň; blaho, slasť. Rozkoš je velmi intenzívny zážitok fyzický alebo duchovný spojený s hlbokou túžbou alebo aj s celou osobnosťou subjektu.

                                               

Strach

Strach je pocit znepokojenia z blížiaceho sa zla; negatívny cit, nepríjemná emócia, nepríjemný zážitok s neurovegetatívnym sprievodom, spravidla zblednutím, chvením, zrýchleným dýchaním, búšením srdca, zvýšením krvného tlaku a pohotovosťou k obra ...

                                               

Stud

Stud môže byť aj hanblivosť. Stud alebo pocit hanby alebo hanba alebo pocit zahanbenia je pocit pri uvedomení si nesprávneho, zlého konania alebo nejakého iného osobného nedostatku. Podla Novalisa je stud pocit profanácie. S priatelstvom, láskou ...

                                               

Súcit

Súcit je cit útrpnosti s nešťastím druhého človeka. Podla J. J. Rousseaua je súcit prirodzený cit, ktorý tlmí v každom jednotlivcovi sebeckosť a prispieva tak k vzájomnému zachovaniu celého druhu. Súcit nahradzuje v prirodnom stave zákony a cnosť ...

                                               

Úzkosť

Úzkosť je negatívny cit, negatívny emocionálny stav, ktorý vzniká pri ohrození, neistote, neúspešnosti, ostrých konfliktoch alebo deprivácii. Úzkosť je považovaná za normálnu reakciu na stres. Príčina úzkosti je ohrozenie, neistota, neúspešnosť a ...

                                               

Klam rozbitého okna

Klam rozbitého okna je alegória, ktorú prezentoval liberálny klasický ekonóm Frédéric Bastiat vo svojej eseji Ce quon voit et ce quon ne voit pas z roku 1850, a ktorá má vyjadrovať názor, že je v ekonómii chyba brať do úvahy len uskutočnené konan ...

                                               

Kognitívne skreslenie

Kognitívne skreslenie je systematická, opakovaná chyba v myslení, rozhodovaní, odhadoch, spomienkach, zapamätávaní a iných myšlienkových procesoch, pričom závery o iných luďoch a situáciách môžu v týchto prípadoch byť vyvodené nelogickým spôsobom ...

                                               

Haló efekt

Haló efekt je kognitívne skreslenie, v ktorom celkový dojem pozorovatela z osoby, z firmy, zo značky alebo produktu ovplyvňuje pocity a myšlienky pozorovatela o znakoch alebo vlastnostiach daného subjektu. Termín zaviedol psychológ Edward Thorndi ...

                                               

Johariho okno

Joharino okno je nástroj, metóda v psychológii. Jeho tvorcami sú Joseph Luft a Harry Ingham, vznikol v roku 1955 v USA. Vyjadruje vzájomné väzby medzi intrapersonálnymi a interpersonálnymi dejmi. Dá sa naznačiť: známe pre jednotlivca - otvorené a ...

                                               

Survivorship bias

Klam přeživších je logický klam, založený na vyššej viditelnosti tých, ktorí "prežili" určitý proces. Napríklad ak by sme zisťovali spokojnosť so štúdiom na určitej vysokej škole na absolventoch konkrétneho odboru, dopracovali by sme sa pravdepod ...

                                               

Mozog

Mozog je orgán, ktorý slúži ako centrum nervovej sústavy všetkých stavovcov a väčšiny bezstavovcov – iba niektoré bezstavovce, ako napríklad špongie, medúzy a hviezdice nemajú mozog, aj keď roztrúsené nervové tkanivo je u nich prítomné. Nachádza ...

                                               

Bazálne ganglion

Bazálne gangliá sú skupina jadier neurónov v mozgu prepojené s mozgovou kôrou, medzimozgom a mozgovým kmeňom. Sú to teda jadrá sivej hmoty ponorené v bielej hmote. Bazálne gangliá cicavcov plnia rôzne funkcie: motorická kontrola, kognitívne funkc ...

                                               

Čierna hmota

Čierna hmota alebo lat. substantia nigra je párová štruktúra v strednom mozgu. Je súčasťou bazálnych ganglií a hrá významnú úlohu v riadení pohybu. Svoj názov dostala podla čierneho sfarbenia na rezoch mozgom, spôsobeného nahromadením melanínu. Č ...

                                               

Hematoencefalická bariéra

Hematoencefalická bariéra je fyziologická bariéra medzi krvným obehom a centrálnou nervovou sústavou u všetkých štvornožcov. Slúži na udržanie podmienok prostredia v mozgu a ich oddelenie od podmienok prostredia v krvi. Krvné kapiláry sú tvorené ...

                                               

Hipokampus

Hipokampus: hippokampus ; lat. hippocampus). Je dôležitou súčasťou mozgu človeka a ďalších stavovcov. Patrí do limbického systému a hrá dôležitú úlohu pri konsolidácii informácií z krátkodobej pamäti do dlhodobej pamäti a priestorovej orientácie. ...

                                               

Koncový mozog

Koncový mozog, velký mozog, mozog ; lat. telencephalon alebo cerebrum) je najväčšia časť mozgu, ktorá vypĺňa väčšiu časť lebečnej dutiny a je tvorená 2 hemisférami spojenými svorovým telesom, oddelenými hlbokým zárezom. Jedna hemisféra má u člove ...

                                               

Medzimozog

Medzimozog alebo diencefalon je časť mozgu. Medzimozog je obklopený hemisférami predného mozgu, vidno len jeho spodnú časť V medzimozgu je 3. mozgová komora, ktorá je spojená s komorami 1. a 2. oboch hemisfér koncového mozgu. Časti: prevodová sta ...

                                               

Mozgová kôra

Mozgová kôra je sivá hmota v krajnej časti koncového mozgu. Je hrubá 2–5 mm. Tvorí ju 13-15 miliárd neurónov, z ktorých každý vytvára asi 5 000 synapsií neurónových spojení. Povrch kôry je poprehýbaný do závitov, tzv. gyrifikácia kôry, čo zväčšuj ...

                                               

Mozoček

Mozoček alebo malý mozog alebo cerebellum je časť zadného mozgu. Skladá sa z 2 hemisfér, ktoré sú spojené v strednej čiare červom. Zloženie: biela hmota – je vo vnútri; rozvetvuje sa do sivej hmoty, kde vytvára útvar v tvare rozkonáreného stromu ...

                                               

Podmozgová žlaza

Podmozgová žlaza alebo hypofýza je žlaza s vnútorným vylučovaním. Má nadradenú, koordinačnú funkciu voči ostatným endokrinným žlazám. Je spojená s časťou medzimozgu – hypotalamom a spolu s ním vytvára hypotalamo-hypofýzový komplex. Hypotalamus tu ...

                                               

Prúžkované teleso

Prúžkované teleso alebo striatum je hlboká oblasť sivej hmoty vo vnútri hemisfér koncového mozgu. Je to zrejme rozsahom najvýznamnejšia súčasť tzv. bazálnych ganglií. Každá učebnica však vymedzuje oblasť striata trochu odlišne. Podla jednej v tom ...

                                               

Stredný mozog

Stredný mozog alebo mezencefalon je časť mozgu, nervová štruktúra, v ktorej sú uložené prvotné centrá zraku a sluchu. Obsahuje nervové vlákna spájajúce nižšie položené časti - miechu a predĺženú miechu - s hemisférami mozgu. Má význam pri udržaní ...

                                               

Zadný mozog

Zadný mozog alebo kosohranový mozog alebo rombencefalon je časť mozgu. Zadný mozog je, s výnimkou mozočku, ktorý je evolučne mladší, najstaršou časťou mozgu. Predĺžená miecha a most sú súčasťou mozgového kmeňa, zodpovedajú za udržanie základných ...

                                               

Axonálny transport

Axonálny transport je proces presunu molekúl z tela nervovej bunky do jeho výbežkov a naopak. Rôzne bielkoviny, neurotransmitery a ďalšie molekuly sú takto presúvané z miesta svojej syntézy v tele neurónu do zásobných vezikúl na terminálnych konc ...

                                               

Kognitívny evokovaný potenciál

Kognitívny evokovaný potenciál je nameraná mozgová odozva, ktorá je priamym dôsledkom špecifického vnemového, kognitívneho alebo somatosenzorického podnetu. Formálnejšie, ide o lubovolnú stereotypickú elektrofyziologickú odozvu na stimul. Skúmani ...

                                               

Nervová dráha

Nervová dráha je súbor axónov – výbežkov nervových buniek, ktoré vychádzajú z buniek jednej časti a končia synapsiami na bunkách inej časti centrálnej nervovej sústavy. Zabezpečuje tak ich vzájomné spojenie. Jedna nervová dráha môže nadväzovať na ...

                                               

Reflex

Reflex je adaptačná reakcia živočíchov a človeka, podmienená podráždením receptorov a sprostredkovaná centrálnou nervovou sústavou. Je základnou funkčnou jednotkou nervovej sústavy. Charakter reflexu je určený usporiadaním systému receptor – riad ...

                                               

Senzorická integrácia

Senzorickú integráciu možno chápať ako teóriu, ktorá popisuje: z toho vychádzajúce dysfunkcie senzorickej integrácie, intervenčný prístup, terapiu. proces spracovania a integrácie zmyslových informácií z vonkajšieho prostredia a z vlastného tela, ...

                                               

360 stupňová spätná väzba

360-stupňová spätná väzba je nástroj rozvoja ludských zdrojov, ktorého podstatou je viacnásobné hodnotenie pracovníka zo strany jeho spolupracovníkov. Postupné, viacnásobné hodnotenie je najvýraznejším znakom tohoto nástroja. Výsledkom viacnásobn ...

                                               

Asistent manažéra

Asistent manažéra je zamestnanec organizácie s manažérskou autoritou. Príklady tohto postoja možno nájsť v maloobchode a ďalších podnikoch poskytujúcich služby, kde je potrebné mať viac ako jedného riaditela na každodenné riadenie prevádzky. Asis ...

                                               

Assessment center

Assessment center resp. hodnotiace centrum je metóda skupinového výberu pracovníkov. Základom assessment centra je metóda selekcie teda výberu na pracovnú pozíciu, prvý raz použitá pred druhou svetovou vojnou v armáde USA a vo wehrmachte. V hospo ...

                                               

Curriculum vitae

Curriculum vitae alebo životopis je stručný opis akademického a profesionálneho života, obvykle slúžiaci ako príloha k žiadosti. V súčasnosti sa používa výlučne štrukturovaný životopis, t. j. písaný v podobe formulára namiesto celých viet. V angl ...

                                               

Ľudský kapitál

Ľudský kapitál má rôzne definície, napríklad, že sú to všetky praktické vedomosti, získané zručnosti a schopnosti osoby, ktoré zabezpečujú zvýšenie jej produktivity. OECD ho definovala ako "vedomosti, zručnosti, schopnosti a ďalšie charakteristik ...

                                               

Personálne manažérstvo

Personálne manažérstvo resp. manažérstvo ludských zdrojov resp. personalistika je časť ekonomiky podniku zaoberajúca sa výrobným faktorom ludské zdroje resp. personál počnúc náborom až po odchod do dôchodku. Zahŕňa najmä vedenie personálu, podmie ...

                                               

Peterov princíp

Peterov princíp je zásada, podla ktorej sú zamestnanci organizácie povyšovaní do vyšších pozícií na základe výkonu a zásluh, ktoré podali počas pôsobenia v pozícii nižšej. Neexistuje žiadny vzťah medzi kvalitou výkonu, podaného na nižšej pozícii, ...

                                               

Podnikový školitel

Podnikový školitel je funkcia v podniku - osoba venujúca sa podnikovému výcviku. Cielom je prispieť k zlepšeniu mäkkých zručností soft skills alebo ludských zručností zamestnancov v podniku. Termín je všeobecný a môže sa použiť na takmer všetky z ...

                                               

Stimulácia (ekonomika)

V personálnom manažmente je stimulácia aplikácia súboru vonkajších podnetov nástrojov, ktoré usmerňujú správanie sa zamestnancov a pôsobia na ich motiváciu. Je to cielavedomé ovplyvňovanie a usmerňovanie vnútornej dynamiky a aktivity zamestnancov ...

                                               

Teórie vedenia

Teórie vedenia či modely vedenia sú teórie/modely zaoberajúce sa vedením ludí či už deskriptívne alebo aj preskriptívne. Takmer všetky možno označiť aj ako teórie štýlu vedenia, v užšom zmysle slova nazývame teóriami štýlu vedenia len teórie zame ...

                                               

Tréning (školenie)

Tréning je nespresným výrazom pre výcvik v oblasti vzdelávania dospelých, ktorý vznikol doslovným prevzatím anglického výrazu training. Používa sa v rámci vzdelávania vo firmách ako školenie alebo podnikové vzdelávanie často nesprávne, pretože tr ...

                                               

Vedenie ludí

Vedenie ludí je schopnosť, pomocou ktorej jednotlivec presvedčuje druhých, aby sa snažili dosiahnuť stanovené ciele. Čiže vedenie je súčasťou riadenia. Vedenie sa tiež dá definovať ako proces, pomocou ktorého jeden jedinec sa snaží ovplyvniť inýc ...

                                               

Myslenie

Myslenie je významový proces, ktorý spočíva v metamorfózach kognitívnych významových útvarov, najmä pojmov. Každé logické poznanie sa realizuje myslením. Myslenie je sprostredkovaný a zovšeobecnený odraz skutočnosti. Je to odraz podstatných vlast ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →