ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 363                                               

Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je pomaly progredujúce neurodegeneratívne ochorenie, postihujúce centrálny aj periférny nervový systém, ktoré sa prejavuje zhoršením motorických funkcií, s charakteristickým spomalením pohyblivosti, trasom, neskôr s psychický ...

                                               

Skleróza multiplex

Skleróza multiplex alebo roztrúsená mozgovomiechová skleróza je chronické ochorenie centrálnej nervovej sústavy z doteraz neobjasnených príčin. Ide buď o autoimunitné ochorenie, pri ktorom ludský imunitný systém napadá myelínové pošvy nervových v ...

                                               

Tinitus

Tinitus alebo hučanie v ušiach alebo ušný šelest je počutie zvukov v uchu iných než tých, ktoré prichádzajú zvonka. Zvuky môžu v rôznych intervaloch silnieť alebo slabnúť. V poslednej dobe trpí týmto psychicky náročným ochorením, majúcim často za ...

                                               

Downov syndróm

Downov syndróm je vrodené genetická odchýlka spôsobená nadpočetným chromozómom číslo 21. Fenotypovo sa prejavuje abnormalitami v štruktúre a funkcii organizmu. Svoje pomenovanie dostal po Johnovi Langdonovi Downovi, ktorý ako prvý popísal v roku ...

                                               

Majstrovstvá sveta v ladovom hokeji 2021

Majstrovstvá sveta v ladovom hokeji 2021 budú 84. majstrovstvá sveta v ladovom hokeji, ktoré sa uskutočnia v Lotyšsku. Bielorusko a Lotyšsko súťažili o uskutočnenie majstrovstiev sveta proti Fínsku, ktoré hostilo majstrovstvá sveta osemkrát. V hl ...

                                               

Giffordove prednášky

Giffordove prednášky sú séria prednášok, ktorú každý akademický rok prednesie významný odborník v oblasti humanitných vied na piatich škótskych univerzitách. Založil ich vo svojom závete lord Adam Gifford na "podporu a rozšírenie štúdia prirodzen ...

                                               

Medzinárodný filozofický kongres

Medzinárodný filozofický kongres je jedna z foriem úsilia o zjednotenie filozofie; pravidelné medzinárodné stretnutie filozofov z celého sveta. Snemovanie má za ciel jednak umožniť konfrontáciu rôznych hladísk a vyskúšať ich silu a presvedčivosť, ...

                                               

Prvý Medzinárodný filozofický kongres

Prvý Medzinárodný filozofický kongres bol Medzinárodný filozofický kongres, ktorý sa konal v Paríži v roku 1900. Jeho úlohou bolo dokumentovať movú orietáciu v oblasti filozofie - orientáciu kooperácie v medzinárodnom meradle. Bolo to prvé medzin ...

                                               

Menová reforma

Menová reforma alebo peňažná reforma je náhrada peňažných znakov v obehu za nové na základe zákonom stanovených podmienok alebo zmena zákonných predpisov týkajúcich sa peňažnej sústavy. Obyčajne sa uskutočňuje s cielom odstrániť následky predchád ...

                                               

Archeológia

Archeológia = pradávny ; λόγος = slovo, prejav, systém) je spoločenská veda zaoberajúca sa štúdiom ludskej minulosti vyhladávaním, odkrývaním, dokumentáciou, analýzou a interpretáciou artefaktov a ekofaktov, architektúr, ludských pozostatkov a hi ...

                                               

Archeoastronómia

Archeoastronómia je štúdium starých alebo tradičných astronómií v ich kultúrnom kontexte s použitím archeologickej a antropologickej evidencie. Antropologické štúdium astronomických praktík v súčasných spoločnostiach je často nazývané etnoastronó ...

                                               

Archeologická kultúra

Archeologická kultúra alebo kultúra má niekolko podobných definícií, napr.: určitá nie celkom presne či jednotne definovaná jednotka – časovo a priestorovo ohraničený súbor nálezísk a nálezov vyznačujúcich sa zhodnou povahou hmotného a v ňom sa o ...

                                               

Archeologická lokalita

Archeologická lokalita alebo archeologické nálezisko je zemepisne určené miesto, kde sa vyskytuje určitý archeologický nález. Medzi archeologické lokality môžu patriť: sídlisko kultovné a posvätné okrsky pohrebisko a ďalšie miesta poznačené ludsk ...

                                               

Biblia a história

Biblia je nielen teologickou knihou, ale aj historickou. Celý jej obsah je založený na historických udalostiach. Biblický popis týchto udalostí a s nimi spojených reálií bol po celé stáročia jediným prameňom pre ich historické poznanie. Hlavne na ...

                                               

Biblická archeológia

Biblická archeológia je pomocná disciplína biblických vied, ktorá sa zaoberá vykopávkami a skúmaním a hodnotením vecných pamiatok dôležitých pre poznanie a osvetlenie biblických dejín. Významné publikácie: The Archaeology of Palestine, 1976. Paul ...

                                               

Cintorín

Cintorín môže byť: c) v slovenskom práve od roku 2005: verejné pohrebisko iné než?výlučné/-ný/-ná kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka podrobnosti pozri nižšie b) podtyp kresťanského pohrebiska a/alebo židovské pohrebisko; v sl ...

                                               

Depot

Depot je aj staršie písanie pre depo. Depot je hromadný nález predmetov uložených – deponovaných – spoločne, za istým účelom, na istom mieste. Depot drahých predmetov sa ludovo nazýva poklad.

                                               

Ekofakt

Ekofakt je označenie pre prírodný výtvor nachádzajúci sa v archeologickom kontexte, ktorý nebol nijako zmenený ludským používaním. Najčastejšími ekofaktmi sú nálezy rastinných zvyškov - semien a pelu. Časté sú nálezy kameňov - pokial nenesú známk ...

                                               

Encyklopédia archeológie

Encyklopédia archeológie je jednozväzková encyklopédia o archeológii, praveku a staroveku, ktorú vydalo Vydavatelstvo Obzor v roku 1986. Patrí do edície "Encyklopédie Vydavatelstva Obzor". Kniha má 1032 strán. Za časťou s abecedne zoradenými hesl ...

                                               

Erratikum

Erratikum je spoločný názov pre velké kamenné bloky, ktoré sa zložením značne odlišujú od miestnych hornín. Vznikli pri ústupe ladovcov, ktoré ich predtým transportovali na dané miesto z miesta pôvodného vzniku ladovca. Z vedeckého hladiska sú bl ...

                                               

Hradiskové obdobie

Hradiskové obdobie je – na Slovensku a čiastočne na Morave už zastaraný – archeologický termín pre obdobie 600 – 1200/1250 pre vtedy slovanské časti dnešného Nemecka, Rakúska, Česka a Slovenska. Názov je odvodený od skutočnosti, že presne v tomto ...

                                               

Humniště

Humniště je zaniknutá stredoveká dedina s pevnosťou, ktorá stávala asi 10km západne od Slaného, v miestach terajšieho polnohospodárskeho dvora Martinice v katastri obce Drnek v okrese Kladno. Dedina sa rozkladala približne 2¼km severozápadne od t ...

                                               

Chronostratigrafická tabulka

Chronostratigrafická tabulka je tabulka geologických období, ktorá ukazuje hierarchicky členené a chronologicky usporiadané dejiny Zeme. Zem je stará asi 4570 miliónov rokov. Jej dejiny vedci geologicky rozdelili na rôzne úseky – geologické obdob ...

                                               

Kyslíkové izotopové štádium

Kyslíkové izotopové štádium alebo kyslíkový izotopový stupeň je jedno z období, ktorá za sebou nasledujú od súčasnosti až do ďalekej minulosti, a ktoré sú definované na základe zmeny pomeru 18 O/ 16 O v organických a neorganických nálezoch z daný ...

                                               

Letecká archeológia

Letecká archeológia je proces získavania archeologických informácií pomocou lietadla, iných leteckých zariadení alebo satelitov. Avšak, cielom leteckej archeológie nie je informácie len zbierať, ale ich aj spracovať. Preto by sme postup leteckej ...

                                               

Nekropola

Nekropola alebo mesto mŕtvych má niekolko podobných definícií, môže to byť: akékolvek pohrebisko rozsiahle a náročne koncipované pohrebisko starovekého mesta; velké pohrebisko v starovekom Egypte, Grécku, Fenícii, Kartágu a pod. praveké alebo sta ...

                                               

Pramene

Pramene pred Kr. je súbor vlastností aktuálneho alebo potenciálneho materiálu, z ktorého bádatel čerpá informácie a ktoré tvoria určitú informačnú štruktúru konštituovanú na základe bádatelom kladených otázok. Štruktúra prameňa je závislá jednak ...

                                               

Pyramída

Pyramída v architektúre je historicky monumentálna staroegyptská hrobka v tvare pravidelného kvadratického ihlana, ako aj jej podobný útvar v predkolumbovskej Amerike a inde na svete; dnes velká stavba v tvare pravidelného kvadratického ihlana.

                                               

Solutréenska hypotéza

Solutréenska hypotéza alebo solutrénska hypotéza alebo solutréska hypotéza je kontroverzná teória, podla ktorej ludia z Európy patrili medzi prvých obyvatelov svetadielu Amerika. Je založená na technologických podobnostiach kamenných nástrojov ku ...

                                               

Svídna

Svídna bola stredoveká dedina, ktorá sa nachádzala asi 10 km západne od Slaného, v dnešnom katastri obce Drnek v okrese Kladno. Bola založená na prelome 13. a 14. storočia ako jedna z prvých osád v Čechách, v ktorej boli domy postavené výhradne z ...

                                               

Šachtový hrob

Šachtový hrob je pravouhlá, do skalného podkladu vytesaná alebo kameňom vyložená hrobová jama - šachta. Najznámejšie šachtové hroby pochádzajú z Mykén z obdobia prelomu stredného a neskorého heladského obdobia a z Alacahöyüku v Turecku.

                                               

Uhlíková metóda C14

Uhlíková metóda C14 alebo rádiokarbónová metóda datovania je fyzikálny postup používaný na stanovenie veku organických zvyškov. Princípom metódy je znalosť polčasu rozpadu izotopov uhlíka 12 C a 14 C a fakt, že v živom organizme je pomer oboch iz ...

                                               

Etnológia

Etnológia, etnografia a národopis sú termíny, ktoré sú v literatúre rozlične definované – niekedy ako synonymá, ale častejšie ako vzájomne sa rôznym spôsobom vylučujúce pojmy. Podrobnosti o definíciách sú uvedené nižšie v článku, stručne možno ti ...

                                               

Baby boom

Baby boom je pomenovanie obdobia, ktoré sa vyznačuje neobvyklým nárastom pôrodnosti. Tento demografický fenomén je obvykle používaný pre určité geografické územia. Ľudia, ktorí sa pri týchto "boomoch" narodili, sa často nazývajú "Baby boomeri". N ...

                                               

Etnické spoločenstvo

Etnické spoločenstvo alebo etnos je trvalé zoskupenie ludí charakterizované najmä spoločným jazykom a územím, teda kmeň, národnosť, národ a prípadne aj rod. Často býva charakterizované aj homogénnou plemennou štruktúrou a spoločným náboženstvom. ...

                                               

G.I. Generation

G.I. Generation je označenie demografickej kohorty, ktorá nasleduje po stratenej generácii. Demografovia, William Strauss a Neil Howe, v svojej práci, Strauss–Howe generational theory, ohraničili ich narodenie medzi roky 1901-1924. Nezisková orga ...

                                               

Generácia Alfa

Generácia Alfa je demografická kohorta nasledujúca po Generácii Z. Vedci a populárne médiá označujú pre túto generáciu ako počiatočný rok 2010. Označenie podla počiatočného písmena gréckej abecedy, "Alfa", dostala táto generačná kohorta preto, le ...

                                               

Generácia Baby boomers

Generácia Baby boomers je označenie ludí narodených počas ekonomickej prosperity v USA a inde vo svete nasledujúcej po 2. svetovej vojne. Označenie Baby boomers je späté s vyjadrením vzostupu pôrodnosti, boom doslova znamená "prudký rozmach". Bab ...

                                               

Generácia X

Generácia X, či Gen X je demografická kohorta, ktorá nasledovala po Generácii Baby boomers. Tento generačný rad nie je presne ohraničený. Demografovia ju definujú od začiatku až polovice 60. rokov do konca 70. až začiatku 80. rokov 20. storočia. ...

                                               

Generácia Y

Generácia Y je demografická kohorta, ktorá nasleduje po Generácii X. Pojem "Generácia Y" sa prvý raz objavil v auguste 1993 v magazíne Advertising Age, pričom opisoval generáciu detí narodených v roku 1985 až 1995. Dnes už často označuje aj gener ...

                                               

Generácia Z

Generácia Z, či Gen Z, hovorovo aj Zoomers, je demografická kohorta ktorá nasleduje po Generácii Y a je predchodcom Generácie Alfa. Vedci a populárne médiá označujú rozpätie rokov narodenia tejto generácie na začiatok: od polovice do konca 90. ro ...

                                               

Mystická participácia

Mystická participácia je pojem, ktorý zaviedol Lucien Lévy-Bruhl v diele Myslenie prírodných národov pre mystické spojenie, mystickú účasť, v ktorej žijú primitívne národy a ktorá spočíva v ich živote pohromade s predmetmi, ktoré ich obklopujú. P ...

                                               

Nová etnografia

Nová etnografia je smer, ktorý sa rozvíja od začiatku 60. rokov 20. storočia vedla kultúrnej ekológie, kultúrneho materializmu a antropologickej archeológie. Zahrnuje široké spektrum metód a techník rozpracovaných kognitivnou antropológiou, symbo ...

                                               

Silent Generation

Silent Generation je demografická kohorta, ktorá nasleduje po Generácii G.I. Jedná o populáciu narodenú od polovice 20. do začiatku 40. rokov 20. storočia. Demograf Neil Howe v časopise Forbes určil ako Silent Generation tých, ktorí sa rodili med ...

                                               

Stratená generácia

Stratená generácia je označenie povojnovej generácie umelcov, pre ktorých sa svet stal len chaosom plným nestabilných hodnôt. Boli sklamaní, plní dezilúzie a deprimovaní z prežitého. Ozajstné hodnoty hladali v Európe a v Paríži. Demografovia, Wil ...

                                               

Filozofia

Filozofia je štúdia hlavných, všeobecných a fundamentálnych problémov, ako sú bytie, existencia, poznanie a otázka pravdy, hodnoty, otázka existencie a povahy Boha, podstaty a prirodzenosti človeka, pravidlá platného usudzovania, mysel, jazyk, mo ...

                                               

Metóda filozofie

Metóda filozofie alebo metóda filozofovania je uvedomelý a usporiadaný postup a súbor pravidiel filozofovania,generovania filozofických významových útvarov. Sám život obsahu filozofie, život predmetu, ktorý nie je predkladaný metóde ako vonkajší, ...

                                               

Ferdinand Pelikán (filozof)

Ferdinand Pelikán napísal: 1915 Entstehung und Entwicklung des Kontingentismus 1932 Současná filosofie u Slovanus. 1932 Portréty filosofu XX. věku 1926 Logika I. Elementární část 1929 Fikcionalism novověké filosofie zvláště u Humea a Kanta

                                               

Predmet filozofie

Predmet filozofie nie je presne definovaný. Predmetom je mimoriadne obsahovo široký záber ludskej skúsenosti so svojím bytím a so svetom navôkol. Avšak zostáva pravdou, že tak či onak každý filozof, laik alebo odborník, odpovedá na aspoň jednu z ...

                                               

Premisa

Premisa je súd, z ktorého v úsudku vyplýva nový súd. Podla druhu úsudku môžu byť premisami najrozličnejšie súdy a ich kombinácie. Ak má byť záver úsudku pravdivý, musia byť pravdivé a logicky správne spojené do úsudkov.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →