ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 364                                               

Štúdium velkých filozofov

Štúdium velkých filozofov je podmienka toho, aby sme dospeli k jasnému a pravému filozofovaniu. Pri tomto štúdiu sa jednotlivec môže cítiť akoby sa šplhal po kmeni a vetvách stromu pôvodných filozofických diel. Toto šplhanie sa podarí len vtedy, ...

                                               

Účel

Účel je ideálne anticipovaný výsledok činnosti, procesu. Pojmy účel, ciel a úmysel sú podobné, ale nie identické. Kým ciel ideálne anticipuje budúci stav alebo relatívne konečný bod určitého vývoja a je viazaný na osobu, ktorá si ho kladie, účel ...

                                               

Futurológia

Futurológia je veda o budúcnosti zaoberajúca sa vytváraním scenárov možného budúceho vývoja ekonomiky, spoločnosti a civilizácie. Futurológia kladie dôraz na identifikáciu budúcich možných príležitostí a ohrození.

                                               

Digerati

Digerati je pomenovanie, ktoré označuje digitálnu alebo kybernetickú elitu, pracovníkov, myslitelov a spisovatelov s mimoriadným vplyvom v oblasti vývoja a architektúry kyberpriestoru. Slovo digerati použil publicista John Brockman vo svojej knih ...

                                               

Dysonova sféra

Dysonova sféra je hypotetická konštrukcia postavená okolo hviezdy, ktorej cielom je zhromažďovať energiu hviezdy alebo jej časť. Môže ísť o systém prstencov, satelitov, plachiet alebo iných čiastkových konštrukcií alebo o súvislú gulovú plochu. H ...

                                               

Globálna prognóza

Globálna prognóza je výpoveď o vývoji svetových problémov, ktorých riešenie sa neobíde bez jednotného úsilia väčšiny krajín. Vzhladom na vysokú agregovanosť ukazatelov vývoja globálnych problémov sa ich prognózy opierajú predovšetkým o matematick ...

                                               

Nezamýšlané dôsledky ludského jednania

Nezamýšlané dôsledky ludského jednania sú v spoločenských vedách výsledky, ktoré neboli zamýšlané cielavedomou činnosťou. Tento termín bol spopularizovaný v 20. storočí americkým sociológom R. K. Mertonom.

                                               

Adam Brémsky

Adam Brémsky alebo Adam z Brém bol kronikár a geograf druhej polovice 11. storočia, pôvodom z Horného Saska.

                                               

Braunauer Zeitgeschichte-Tage

Braunauer Zeitgeschichte-Tage je séria konferencii založená organizáciou pre dejiny, ktorá sa koná od roku 1992 v Braunau am Inn. Andreas Maislinger, zakladatel rakúskej zahraničnej služby, vedie tuto vedeckú udalosť.

                                               

Buržoázia

Buržoázia je pojem, ktorý má dva základné významy. Vznikol v 16. storočí vo Francúzsku ako označenie zámožných mešťanov, najmä majitelov podnikatelského majetku a finančného kapitálu. Od čias Francúzskej revolúcie začala r. 1789 je buržoázia cháp ...

                                               

Byzantológia

Byzantológia je náuka, odbor historických vied zaoberajúci sa byzantskou históriou a kultúrou. Predmetom jej záujmu je široká množina tém spojených s Byzantskou ríšou od byzantského výtvarného umenia a literatúry, cez náboženstvo, spoločnosť a fi ...

                                               

Časová priamka

Časová priamka alebo časová os je usporiadaná postupnosť časových bodov nanesená na rovnej vodorovnej alebo zvislej čiare lubovolným smerom. Ku všetkým alebo niektorým časovým bodom osi sa často pripisujú komentáre či obrázky k faktom vzťahujúcim ...

                                               

Dedina (všeobecne)

Dedina je menšie vidiecke sídlo spravidla s polnohospodárskym charakterom. Na Slovensku v dnešnom administratívnom členení je to spravidla vidiecka obec, presnejšie však intravilán alebo jeden z intravilánov vidieckej obce. Niekedy sa odlišuje os ...

                                               

Dejiny

Dejiny alebo história sú/je: v širšom zmysle: vývoj priebeh a súvislosti všetkých dejov v čase a priestore t.j. dejiny prírody a dejiny ludstva. v užšom a bežnejšom zmysle: vývoj ludskej spoločnosti ako celku a jej jednotlivcov, najmä politickej, ...

                                               

Dejiny geografie

Dejiny geografie ako jednej z najstarších vied vôbec siahajú ďaleko do histórie ludstva. Zatial čo mapy boli vyrábané a používané niekolko tisícročí skôr prvou kultúrou, ktorá sa podujala na systematické a vedecké skúmanie Zeme boli až starovekí ...

                                               

Dejiny ludstva

Dejiny ludstva je vývoj alebo opis vývoja ludskej spoločnosti ako celku alebo jej častí či jednotlivcov. Pokial sa dejiny ludstva zaoberajú ludstvom ako celkom zo všetkých hladísk, nazývajú sa aj všeobecné dejiny, univerzálne dejiny, dejiny sveta ...

                                               

Despotát

Despotát bol názov územného útvaru pod vládou despotu v ranom stredoveku na Balkáne, po rozpade Byzantskej ríše. Názov bol odvodený od byzantského dvorného a čestného titulu despota, aj keď nie všetkým vládcom bol tento titul formálne na byzantsk ...

                                               

Diluvianizmus

Diluvianizmus bola náuka v 18. a 19. storočí, podla ktorej stavba Zeme a forma krajiny je dôsledkom biblickej potopy alebo prípadne viacerých celosvetových potôp. Skameneniny organizmov sa podla tejto teórie považovali za bytosti, ktoré zanikli p ...

                                               

Dilúvium

Dilúvium je zastarané označenie pre pleistocén. Odborné fakty pozri pod pleistocén. Pojem v geologickom zmysle zaviedol oxfordský učenec William Buckland vo svojom diele Reliquiae Diluvianae 1823 ako označenie pre heterogénne usadeniny spôsobené ...

                                               

Družina (história)

Družina bol v stredoveku: u Slovanov zádruha širšia rodina založená na majetku u Slovanov, najmä u južných Slovanov v Rusku aj: artel v zmysle výrobná obec; napr. rybári, murári konajúci spoločne svoju živnosť určitý počet slobodných ludí, ktorí ...

                                               

Duel

Duel alebo súboj je boj dvoch protivníkov so zbraňami podla dohovoreného času, miesta a zbraní. Dôvodom pre výzvu na súboj bola obrana cti pohaneného.

                                               

Duch času

Duch času alebo duch doby je kultúrna, filozofická a umelecká charakteristika určitej doby. Pojem sa vyskytuje aj ako vedecký pojem vo filozofii. Pojem duch času použil filozof Christian Adolph Klotz v diele Genius seculi Duch storočia, 1760, zná ...

                                               

Dynastia

Dynastia - rad panovníkov z jedného rodu, z ktorých aspoň dve osoby pochádzajú z tej istej rodiny, panujúce bezprostredne po sebe, alebo s nevelkými prestávkami. Existovali ale tiež dynastie nepokrvných vládcov. Prvé dynastie sa objavili už v ran ...

                                               

Encyklopédia miest a obcí Slovenska

Encyklopédia miest a obcí Slovenska je jednozväzková encyklopédia o mestách, obciach a regiónoch Slovenska, ktorú vydalo Vydavatelstvo PS-LINE v roku 2005. Patrí do edície "Knižnica príručiek". Kniha má 960 strán. Obsahuje takmer 1000 čiernobiely ...

                                               

Epigrafika

Epigrafika alebo epigrafia je veda, ktorá sa zaoberá nápismi na rozličných materiáloch pochádzajúcich z rozličných období. Zbiera, publikuje, interpretuje a sprístupňuje texty rôzneho obsahu pre bádatelov a pre laikov. Epigrafika sa pôvodne pokla ...

                                               

Heuristika (história)

Heuristika je zhromažďovanie resp. náuka o zhromažďovaní historických prameňov a iných podkladov. Nadväzuje na ňu kritický rozbor prameňov. Od čias renesancie v Taliansku a národného obrodenia v našich končinách realizujú učenci, vzdelanci, fanat ...

                                               

Historická udalosť

Historická udalosť je základný prvok dejinného diania. Je to kritický bod vývoja historického procesu, najčastejšie vznik, zánik a kvalitatívne zmeny priebehových kriviek dejinného procesu. Udalosti sa často prejavujú ako výsledok stretu, spojeni ...

                                               

Historiografia (zapisovanie dejín)

Pozri aj rozlišovaciu stránku História Historiografia alebo dejepisectvo je zobrazovanie udalostí, dejov a stavov minulosti s cielom vyvolať u prijímatela informácie uvedomenie si dejín. Zjednodušene teda ide o zapisovanie dejín určitým systemati ...

                                               

Hlinné

Hlinné je obec na Slovensku v okrese Vranov nad Toplou. Obec Hlinné sa nachádza v Podslanskej pahorkatine na pravom brehu rieky Topla. V západnej časti zasahuje aj do sopečných Slanských vrchov, vo východnej časti aj do výbežkov Východoslovenskej ...

                                               

Hohenlohe (šlachtická rodina)

Hohenlohe je nemecký kniežací rod pôvodom z Franska, ktorého korene siahajú do 12. stor. Za najstaršieho zástupcu rodu je považovaný Kraft Hohenlohe. Jeho sídlom mal byť hrad Hohlach ležiaci neďaleko Uffenheimu.

                                               

Hospodársky systém

Hospodársky systém je súhrnné označenie pre štruktúru a hospodárske procesy jednej ekonomiky, vrátane hospodárskeho správania a konania ekonomických subjektov a produkčného potenciálu. Hospodársky systém je jedna z častí spoločenského systému. Ni ...

                                               

Incipit

Incipit sú začiatočné slová textu starého rukopisu alebo tlače. Doslovný preklad je začína sa. Týmto textom začínali najstaršie tlačené knihy, kým nebol známy titulný list. Skratka je inc.

                                               

Karpatská kotlina

Karpatská kotlina je v termín, ktorý je v odbornej geologickej a geografickej literatúre zhodný s termínom Panónska panva. V Maďarsku sa termín Karpatská kotlina po maďarsky Kárpát-medence velmi často používa aj v širšom význame, a to ako súhrnné ...

                                               

Kliometria

Kliometria "študuje dejíny, na ktoré aplikuje dôslednosť ekonomickej teórie a kvantitatívnej analýzy, pričom súčasne používa historické záznamy na vyhodnotenie a podnietenie ekonomickej teórie a zlepšenie chápania dlhodobých ekonomických procesov".

                                               

Letopočet

Letopočet alebo éra je súvislý rad rokov, ktorý sa zvyčajne začal významnou udalosťou. Na Slovensku a vo velkej časti sveta sa v súčasnosti používa kresťanský letopočet kresťanská éra, kresťanský kalendár počítaný od narodenia Ježiša Krista. Roky ...

                                               

Litterae transversa

Litterae transversa je spôsob písania listín na výšku papiera. Pôvodne bývali v karolínskom a ranogotickom období listiny písané na výšku - Litterae transversa. S príchodom kurzívy sa začínajú písať listiny na šírku - Litterae recte.

                                               

Minulosť

Minulosť je všetko dianie, ktoré sa už uskutočnilo, ktoré nemožno už ani zmeniť ani ovplyvniť a ktoré je pevne a nezmenitelne usporiadané v časovo uplynulom období, nachádzajúcom sa na časovej osi pred súčasnosťou, teda úhrn toho, čo bolo a čo už ...

                                               

Moderna (dejiny)

Moderna je obdobie európskych dejín nasledujúce po stredoveku v rokoch 1500 – 1900. Dominovali nasledovné črty kultúry: realistickosť, hladanie podstaty bytia, ontologickosť, uznávanie jednej prirody, uniformita, newtonovstvo, materialistickosť, ...

                                               

Osová doba

Osová doba je pojem, ktorý používal Karl Jaspers pre obrat v dejinách ludstva, ktorý sa odohral približne v období medzi rokmi 800 pred Kr. a 300 pred Kr. a pri ktorom vo všetkých kultúrach Eurázie nastúpilo nové myslenie a kritická reflexia; vys ...

                                               

Peelova komisia

Peelova komisia, známa aj ako Královská komisia, bola britská vyšetrovacia komisia, ktorá v rokoch 1936–1937 vyšetrovala príčinu nepokojov na území Britského mandátu v Palestíne a navrhla zmeny usporiadania mandátu. Komisia bola pomenovaná po je ...

                                               

Placetum regium

Placetum regium je nariadenie, ktoré zakazuje zverejniť bulu bez súhlasu panovníka. Cirkev sa proti takýmto obmedzeniam bránila a vyhlasovala ich za neplatné. Takéto nariadenie vydali potvrdili viacerí panovníci: 1749 - Mária Terézia 1641 - Ferdi ...

                                               

Pragmatická sankcia

Pragmatická sankcia je pôvodne podla rímsko-byzantského štátneho práva akékolvek nariadenie krála či cisára, ktoré sa ukutočňuje mimoriadne slávnostne, lebo sa týka základných otázok štátu, najmä nástupníctva. V tomto zmysle napríklad aj vestfáls ...

                                               

Pred Kristom

Pred Kristom, skr. a. Chr./a. Chr. n./A.C./a.C.n./a.Ch.n./ACN) je spojenie uvádzané za údajom roka na upresnenie, že ide o rok nasledujúci pred narodením Krista, t. j. záporný rok kresťanského letopočtu.

                                               

Shire (stará administratívna jednotka)

Shire bol v Anglicku administratívny obvod prvýkrát vytvorený Anglosasmi v centrálnom a južnom Anglicku. Tieto územia riadili tzv. "shire reeve" alebo jednoducho šerifovia. Neskôr sa pojem používal aj pre menšie jednotky, okresy a podobne a použí ...

                                               

Skúšobníctvo

Skúšobníctvo je skúšanie rýdzosti drahých kovov. Skúšobníctvo bolo rozvinuté už v 23. storočí pred Kr. v Egypte. Skúšobníctvo v dnešnom ponímaní je tiež systém legislatívno-právnych a technických predpisov, technických prostriedkov, personálu a s ...

                                               

Starý svet

Starý svet je Európa, Ázia a Afrika; výraz sa často používa aj na označenie európskej kultúry, zvykov atď. V prvom význame sa používa v niektorých historických kontextoch od 16. storočia najmä v súvislosti so zámorskými objavmi a v biológii naprí ...

                                               

Stav (spoločenská vrstva)

Stav je spoločenská vrstva alebo skupina, ktorá sa odlišuje od ostatných stavov svojím faktickým postavením v spoločnosti a právnym postavením v štáte, a ktorá je spravidla na účely ochrany svojho postavenia v spoločnosti korporatívne organizovan ...

                                               

Šlachta

Šlachta alebo aristokracia alebo nepresne nobilita je dedičná vedúca vrstva spoločnosti. Je spravidla charakterizovaná zákazom/obmedzením sobášov s príslušníkmi neslobodných vrstiev, považuje sama seba za predurčenú na riadenie spoločnosti a čast ...

                                               

Údelné kniežatstvo

Údelné kniežatstvo alebo údel bola vo včasnom stredoveku oblasť vlády vyčlenená jednotlivému príslušníkovi vládnucej dynastie. Vo Velkej Morave a v Uhorsku to bolo napríklad Nitrianske kniežatstvo, v českom štáte Morava, údelné kniežatstvá sú ďal ...

                                               

Východoindická spoločnosť

Východoindická spoločnosť bol názov obchodných spoločností, ktoré boli monopolistickými spoločnosťami pre obchod s kolóniami vo Východnej Indii na Ďalekom východe. Východoindické spoločnosti si v 17. stor. až 19. stor. vyhradzovali v jednotlivých ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →