ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 365                                               

Albigénstvo

Albigénstvo alebo katarstvo bolo prvé velké stredoveké kacírske hnutie na Západe, ktoré malo nadnárodný charakter, nebolo viazané na meno určitého kazatela a v rôznych krajinách malo rôzne mená. Prívrženci albigénstva sa volajú albigénci resp. ka ...

                                               

Bogomilstvo

Bogomilstvo bolo kacírske hnutie v ortodoxnej cirkvi. Založil ho v 10. storočí kňaz Bogomil. Vyvinulo sa z manicheizmu 3. storočia. Bogomilstvo zakorenilo medzi Bulharmi a križiacke výpravy ho preniesli na Západ, kde sa udomácnilo ako katarstvo, ...

                                               

Bönizmus

Bönizmus alebo bon je pôvodné tibetské náboženstvo s prvkami mnohých primitívnych náboženstiev, ako je uctievanie démonov, mágie, prirodných síl a čarodejnej moci kňazov. Neskôr bolo ovplyvnené budhizmom, pôvodný bönizmus však celkom nevymizol. P ...

                                               

Doketizmus

Doketizmus je podla oficiálnej cirkevnej náuky heretickým učením 1. storočia po Kr., ktoré popieralo pravosť Kristovho vtelenia. Je to názor, že telo a utrpenie Ježiša Krista bolo len zdanlivé, nie reálne. Doketizmus je v podla kresťanskej cirkvi ...

                                               

Donatizmus

Donatizmus bol kresťanský schizmatický a heretický prúd rozvíjajúci sa v 4. a 5. storočí v severnej Afrike. Donatistická schizma bola sporom medzi cirkevným purizmom a cirkevným eklektizmom, sporom medzi myšlienkou cirkvi ako spoločenstva svätých ...

                                               

Indická filozofia

Indická filozofia je výrazná zložka indickej kultúry, jedna z najbohatších národných filozofií; prevažne náboženská filozofia; tvorí charakteristický útvar podobne ako filozofia západná, filozofia čínska, filozofia arabská. Nikdy sa úplne nevydel ...

                                               

Kemetizmus

Kemetizmus alebo ojedinele kemeticizmus je novopohanský náboženský smer, ktorý vznikol v 60. – 70. rokoch. Vychádza z pôvodného egyptského náboženstva a naväzuje na jeho odkaz a tradície. Samo označenie kemetizmus vychádza z pôvodného označenia E ...

                                               

Mesalianizmus

Mesalianizmus bol kresťanský sektársky heretický prúd, ktorý vznikol asi pod vplyvom manicheizmu okolo roku 360. Rozšírený bol najmä v Sýrii a Mezopotámii. Šlo o žobravých mníchov, prevažne laikov, ktorí všetok, svoj čas trávili v mystickom rozjí ...

                                               

Paulikánstvo

Paulikánstvo bol kresťanský heretický, pravdepodobne dualistický prúd, ktorý vznikol v 7. storočí v Malej Ázii alebo Arménii. Názov hnutia znamená "prívrženci svätého Pavla", pre nejasný pôvod hnutia avšak nie je zrejmé o ktorého Pavla sa jedná. ...

                                               

Rekonštrukcionizmus

Rekonštrukcionismus je náboženský smer, ktorý sa snaží nadviazať na predkresťanské náboženstvá a obnoviť ich praktizovanie v súčasnom svete. Člení sa na mnoho smerov, ktoré spolu v skutočnosti, okrem základnej myšlienky rekonštrukcionizmu, nemajú ...

                                               

Valdénstvo

Valdénstvo bolo stredoveké náboženské hnutie smerujúce k reforme kresťanského života založené Pierrom Valdesom. Zo začiatku sa vyvíjalo v súťaži a v polemike s katarstvom a čoskoro sa stalo územne najrozšírenejšou herézou európskeho stredoveku. T ...

                                               

Vietnamistika

Vietnamistika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá lingvistikou, literatúrou a dejinami Vietnamu. Odborník vo vietnamistike je vietnamista. Tento odbor je vo svete pomerne ojedinelý. V krajinách okrem Vietnamu je možné študovať vietnamistiku Vietname ...

                                               

Abanácia

Abanácia αυτισμός - apenautismos) je v staršom práve spravidla vyhostenie či vyhnanstvo na jeden rok, a to najmä vo vzťahu k staroveku a/alebo stredoveku a najmä za neúmyselné zabitie. Presné definície pozri nižšie.

                                               

Azyl

Azyl je ochrana cudzinca, ktorý v štáte má opodstatnené obavy z prenasledovania rasových, náboženských alebo národnostných dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine, a vzhladom na ti ...

                                               

Bezdôvodné obohatenie

Bezdôvodné obohatenie je majetkový prospech získaný: plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol plnením z neplatného úkonu z nepoctivých zdrojov plnením bez právneho dôvodu Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. ...

                                               

Demokracia

Demokracia je: forma rozhodovania, ktorá predpokladá určitú rovnosť medzi hlasujúcimi pôvodne: politické zriadenie gréckych mestských štátov, pozri aténska demokracia podriadenie sa menšiny väčšine politický systém alebo zriadenie, v ktorom je zd ...

                                               

Homosexuálna panika

Homosexuálna panika alebo v medicíne aj Kempfova choroba je nekontrolovatelný strach alebo úzkosť ako reakcia na vlastnú homosexualitu alebo homosexualitu inej osoby, najmä u mužov a najmä u heterosexuálnych mužov v prípadoch, kde homosexuálny mu ...

                                               

Judikatúra

Judikatúra je všeobecný názov pre rozhodovaciu činnosť súdov alebo sudcovskú tvorbu práva. Je to súhrn súdnych rozhodnutí, predstavujúcich súdnu prax. Na Slovensku sa precedens ako prameň práva nepoužíva, preto rozhodnutia súdov nie sú záväzné, a ...

                                               

Justičná vražda

Justičná vražda je vykonanie trestu smrti udelenému nevinnej osobe prostredníctvom zinscenovaného súdneho procesu, teda de facto vražda spáchaná prostredníctvom súdneho systému. Justičné vraždy sú spojené najmä s diktatúrami. Príkladom justičných ...

                                               

Kataster nehnutelností

Kataster nehnutelností je na Slovensku zoznam/databáza obsahujúci geometrické určenie, súpis a opis nehnutelností a práva k nim. Sú v ňom zapísané a graficky zaznačené všetky pozemky a nehnutelnosti a práva k nim. Súčasťou katastra sú údaje o prá ...

                                               

Krivá prísaha

Krivá prísaha alebo abjurácia je vedomé poprenie pravdivosti tvrdenia uvedeného v žalobe. Jej autorom môže byť žalobca, žalovaný alebo vedome neoprávnene žalujúci.

                                               

Krvná pomsta

Krvná pomsta je právny inštitút v mnohých rodových spoločenstvách a ako prežitok aj v niektorých štátoch spočívajúci v tom, že príbuzný zabitého má právo aj povinnosť pomstiť sa vrahovi a jeho príbuzným vlastnou rukou. Nezriedka krvná pomsta nado ...

                                               

Násilie

Ralph Tanner cituje definíciu násilia v Anglickom oxfordskom slovníku takto: "ďaleko za hranicou spôsobovania bolesti a prelievanie krvi". Argumentuje tým, že hoci násilie jasne obsahuje zranenie ludí či násilné zmeny vlastníctva, taktiež zahŕňa ...

                                               

Nedbanlivosť

Nedbanlivosť alebo nedbalosť je forma zavinenia v práve, napríklad v trestnom práve. Opakom nedbanlivosti je úmysel, čo je ťažšia forma zavinenia.

                                               

Obžalovaný

Obžalovaný je osoba, o ktorej trestnom čine prebieha pred súdom trestné konanie. V slovenskom práve sa na označenie tejto osoby, používajú aj iné pomenovania, ktoré nie sú synonymické: Po nariadení hlavného pojednávania sa obvinený označuje ako o ...

                                               

Ordálie

Ordálie sú staroveké a stredoveké praktiky dokazovania viny na súdnom konaní, ktoré vyzývali božstvo, o ktorom sa predpokladalo, že nestrpí víťazstvo zla, aby pomohlo dopátrať sa pravdy. Využívali sa v prípadoch, kedy nebolo možné odhaliť pravdu, ...

                                               

Organizovaný zločin

Organizovaný zločin je taktické označenie špecifickej skupiny trestných činov, ktoré sú, alebo boli, spáchané členmi zločineckých skupín. Možno zaň tiež považovať páchanie obzvlášť závažného zločinu, alebo opakované páchanie viacerých úmyselných ...

                                               

Prameň práva

Prameň práva je zdroj poznania a existencie práva chápaný v materiálnom a formálnom zmysle. Patria sem právne predpisy, právne obyčaje, súdne precedensy a medzinárodné dokumenty.

                                               

Právna domnienka

Právna domnienka alebo prezumpcia je konštrukcia, používaná v práve, ktorá za určitých okolností, v záujme právnej istoty predpokladá právnu skutočnosť, o ktorej nie je isté, či nastala. Rozlišuje sa právna domnienka vyvrátitelná, pri ktorej sa d ...

                                               

Právna fikcia

Právna fikcia je teoretická konštrukcia používaná v práve, ktorá za určitých okolností finguje právnu skutočnosť, ktorá v skutočnosti nenastala. Tým sa líši od právnej domnienky, ktorá môže, ale nemusí zodpovedať skutočnosti.

                                               

Právna istota

Právna istota je jasnosť, určitosť a stálosť štátnych rozhodnutí, ako aj riešenie sporných právnych otázok alebo pomerov v primeranom čase. Je dôležitým pilierom ochrany práva. Zjednodušene možno povedať, že to je stav, keď sa človek môže spolahn ...

                                               

Právna obyčaj

Právna obyčaj, zvykové právo alebo obyčajové právo je všeobecne akceptované a štátom uznané pravidlo správania sa, ktoré sa vžilo do vedomia spoločnosti v dôsledku jeho logického, racionálneho základu, dlhodobého používania a opakovania úkonov, a ...

                                               

Právna skutočnosť

Právne skutočnosti sú podmienky či predpoklady, ustanovené právnou normou, ktoré determinujú vznik, zmenu a zánik právnych vzťahov. Podla toho, či sú prejavom vôle ludí, alebo vznikajú nezávisle od ich vôle, delíme na subjektívne a objektívne prá ...

                                               

Právna udalosť

Právna udalosť je právna skutočnosť, ktorá nastáva nezávisle od prejavov ludskej vôle a vedie na základe právnej normy k vzniku, zmene alebo zániku právneho vzťahu, práva alebo povinnosti. Z právnych udalostí majú význam najmä beh času, prípadne ...

                                               

Právne konanie

Právne konanie je vôlové ludské správanie v súlade s platným právom, a ktorým právne normy spájajú právne následky, čiže vznik, zmenu alebo zánik oprávnení a právných povinností v právnom vzťahu. Aktívne je realizované t. j. vytváraním konkrétnyc ...

                                               

Právny poriadok

Právny poriadok je súbor právnych noriem platných v spoločnosti. Ide tak o zužujúci pojem k právnemu systému aj keď názory právnej teórie a právnej filozofie sa v tomto ohlade rôznia a dnes už skôr prevláda názor, že ide o pojmy synonymné. Najvýz ...

                                               

Právny úkon

Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv a povinností, ktoré právne predpisy spájajú s týmto prejavom. Právne úkony delíme na: viacstranné - účastníkmi právneho úkonu sú 2 alebo viac osôb napr. kúpna zmluv ...

                                               

Právny vzor

Právny vzor je vzor určitého právneho úkonu. Právne vzory používajú v praxi právnici ako základnú pomôcku na vyhotovovanie konkrétnych právnych úkonov. Právny vzor však poslúži aj laikovi, pretože mu dáva predstavu o tom, čo by jeho zmluva alebo ...

                                               

Právny vzťah

Právny vzťah alebo právny pomer je právom regulovaný spoločenský vzťah, v ktorom účastníci vystupujú ako nositelia práv a povinností vyplývajúcich z právnej normy. A priori predpokladom je existencia platnej a účinnej právnej normy.

                                               

Preklúzia

Preklúzia, ako právny inštitút, je zánik práva neuplatnením v zákonom stanovenom čase, ktorý nastáva len v zákonom stanovených prípadoch. Na preklúziu prihliada súd ex offo a plnenie prekludovaného nároku zakladá bezdôvodné obohatenie.

                                               

Premlčanie

Premlčanie, ako právny inštitút, je následok kvalifikovaného uplynutia času, ktoré spôsobuje zánik súdnej vymáhatelnosti práva, z ktorého sa stáva tzv. naturálna obligácia. Na premlčanie súd prihliada len na námietku protistrany. To znamená že aj ...

                                               

Prirodzené právo

Prirodzené právo je právo, ktoré vyplýva z ludskej prirodzenosti a zo vzťahov medzi luďmi, nezávisle od akéhokolvek zákonodarstva. Prirodzené právo je právo, ktoré nezávisí od štátu a pramení z rozumu alebo prirodzenosti človeka. Prirodzené právo ...

                                               

Privilégium

Privilégium je výsada udelená voči všeobecným právam jednotlivcovi alebo triede/skupine jednotlivcov. Na rozdiel od mandátu ide spravidla o práva trvalé, velmi dlho platné, často aj dedičné. Ako privilégium sa označuje aj stredoveká alebo ranonov ...

                                               

Prokúra

Prokúra je špeciálny typ zastúpenia na základe plnej moci. Prokurista t. j. splnomocnený na základe plnej moci je oprávnený konať za podnikatela vo všetkých úkonoch týkajúcich sa prevádzky podniku. Dokonca aj v takých právnych úkonoch, pri ktorýc ...

                                               

Protiprávne konanie

Protiprávne konanie je prejav vôle, ktorým subjekt porušuje príkazy alebo zákazy ustanovené právnou normou alebo vyplývajúce zo záväzku, a s ktorým sa spájajú právne následky. Predpokladom protiprávneho konania sú spôsobilosť na protiprávne konan ...

                                               

Rehabilitácia (právo)

Rehabilitácia alebo rehabilitovanie v práve môže byť: vrátenie cti, bezúhonnosti, dobrej povesti či práv niekomu náprava odpustenie alebo zmiernenie následkov súdneho rozsudku, príp. aj iného potrestania, z minulosti zadosťučinenie v podobe náhra ...

                                               

Spôsobilosť na právne úkony

Spôsobilosť na právne úkony alebo spôsobilosť právne konať je aktívna stránka právnej subjektivity. Rozumieme ňou teda spôsobilosť fyzických alebo právnických osôb vlastným právnym konaním a vo vlastnom mene nadobúdať, meniť alebo rušiť oprávneni ...

                                               

Spravodlivosť

Spravodlivosť je morálny princíp požadujúci rešpektovanie právnej normy, cnosť spočívajúca v rešpektovaní práv druhých. Spravodlivosť je jedna zo základných spoločenských hodnôt. Ako poriadok, ktorým sa riadia vzájomné vzťahy občanov v občianskej ...

                                               

Subjektívne právo

Subjektívne právo alebo právo alebo čiastočné synonymum oprávnenie je konkrétna možnosť subjektu správať sa určitým spôsobom zamýšlaným právnou normou, požadovať určité správanie od iných subjektov, uplatňovať určitý nárok a obrátiť sa na kompete ...

                                               

Themis

Themis alebo Themida alebo Temis je grécka bohyňa nebeského alebo prirodzeného poriadku. Podla Hesioda bola dcérou boha neba Urana a bohyne Zeme Gaie.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →