ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 366                                               

Vec (právo)

Veci je v práve: 1. po latinsky causa záležitosť, ktorá sa má vybaviť, 2. po latinsky res jeden z predmetov práva porov. napr. vecné právo; јеho definícia sa mení v čase, podla odboru aj podla štátu pozri nižšie.

                                               

Verejná listina

Verejná listina je písomný dokument, na ktorom je odtlačok pečiatky slovenského orgánu/úradu alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby. Verejnou listinou je nielen listina, ktorú vyhotovil slovenský orgán, ale aj listina, ktorú takýto orgán len ...

                                               

Vinkulácia

Vinkulácia má viacero významov, ktoré všetky majú niečo spoločné s viazaním práva. Zrušenie vinkulácie sa nazýva devinkulácia.

                                               

Volebné kvórum

Volebné kvórum niekedy aj volebná klauzula je podmienka, ktorú musí kandidujúci politický subjekt splniť, aby mohol získať pomernú časť zástupcov v zastupitelskom zbore. Najčastejšie je tou podmienkou získanie určitého počtu hlasov. Pri volbách d ...

                                               

Zákonodarca

Zákonodarca je buď zákonodarný orgán, alebo jednotlivá osoba, ktorá má právo vytvárať zákony, najmä člen zákonodarného orgánu. Zákonodarcovia sú obyčajne politici. Zákonodarné orgány môžu byť nadnárodné napr. Valné zhromaždenie OSN, Európsky parl ...

                                               

Zákonodarná iniciatíva

Podla právneho poriadku Slovenskej republiky majú zákonodarnú iniciatívu smú byť navrhovatelmi: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky vláda Slovenskej republiky. výbory Národnej rady Slovenskej republiky, Navrhovatel odôvodňuje predložený n ...

                                               

Záujmové združenie právnických osôb

Záujmové združenie právnických osôb je právnická osoba zriadená na základe § 20f – 21 Občianskeho zákonníka na ochranu záujmov členských právnických osôb združenia alebo na dosiahnutie iného účelu. Patrí k základným typom právnických osôb na Slov ...

                                               

Zavinenie (právo)

Zavinenie je vnútorný psychický vzťah človeka jednak k vlastnému protiprávnemu konaniu právnej normy), jednak k výsledku tohto protiprávneho konania, ktorý má za následok trestnú alebo civilnú právnu zodpovednosť. Zavinenie môže byť: neúmyselné z ...

                                               

Žaloba

Žaloba je procesný úkon, ktorým sa žalobca obracia na súd a žiada o ochranu svojich porušených alebo ohrozených práv, prípadne uplatňuje iný návrh, ktorý má byť prejednaný v sporovom konaní. Žaloba musí vždy smerovať voči konkrétnej osobe alebo o ...

                                               

Sociálna pedagogika

Sociálna pedagogika je hraničná veda medzi sociológiou a pedagogikou, ktorá skúma vzťahy medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Skúma výchovné procesy, formy sociálnej pomoci deťom, mládeži a dospelým. Jej úlohou je hladanie účinných foriem prevencie ...

                                               

Antiutópia

Antiutópia je myšlienka fiktívnej spoločnosti, ktorá sa vyznačuje jednak zdanlivou, pôvodne zamýšlanou rovnosťou všetkých členov, ale predovšetkým totalitnou formou vlády. Je protikladom utópie. Ako antiutópiu možno tiež označiť literárny žáner, ...

                                               

Beánia (stredovek)

Beánia bol v 14. až 18. storočí v Európe obrad, obyčajne na nádvorí internátu alebo univerzity, za účasti najmä starších študentov a niektorých predstavitelov školy, ktorým sa prvoročiaci prijímali medzi študentov a prestali byť považovaní za "zv ...

                                               

Dav

Dav je sústredenie väčšieho počtu anonymných osôb na rovnakom mieste, ktoré sú vzájomne ovplyvňované vzájomnou fyzickou blízkosťou, vznikajú živelné emócie, zníženie racionálnej kontroly, zosilňuje sa sugestibilita, napodňovanie, afekty, padajú z ...

                                               

Domácnosť

Domácnosť je najmenšia reálna sociálna skupina so spoločným hospodárením a bývaním. Domácnosť môže mať aj jediného člena. Domácnosti sú základné subjekty trhu, ktoré na ňom vystupujú najmä ako kupujúci nakupujú spotrebné tovary a služby a tiež ak ...

                                               

Dospelosť

Dospelosť je obdobie vrcholu zrenia určitej funkcie alebo súboru funkcií. Obvykle sa delí na dospelosť biologickú, emocionálnu, sociálnu, kognitívnu. Dôležitým pojmom dospelosti je právny pojem dospelosti, ktorý je daný zákonnou formou. Dospelosť ...

                                               

Dysmorfofóbia

Dysmorfofóbia je chorobný strach z vlastnej škaredosti. Podla vedcov z Brazílskej univerzity touto poruchou trpí až štrnásť, podla Nemcov len dve percentá populácie. Ľudia s touto diagnózou nevnímajú samých seba tak, ako ich vníma ich okolie. Pri ...

                                               

Enkulturácia

Enkulturácia je proces, prostredníctvom ktorého si človek osvojuje počas svojho života kultúru danej spoločnosti, formuje sa ako sociálna bytosť, teda začleňuje sa do spoločnosti. Človek nadobúda určité kompetencie v kultúre svojej spoločnosti pr ...

                                               

Environmentálny determinizmus

Environmentálny determinizmus je presvedčenie, že kultúru určuje fyzické prostredie, a nie sociálne podmienky. Ak je fyzické prostredie zredukované len na podnebie nazýva sa aj klimatický determinizmus, ktorý v extrémnej podobe hovorí, že vyspelo ...

                                               

Etatizmus

Etatizmus je politický postoj, ktorý sa snaží spoločenské problémy riešiť hlavne štátnymi zásahmi. V širšom zmysle ide o prehnané zdôrazňovanie významu štátu v spoločnosti, jeho zásahov do hospodárskeho a politického života spoločnosti, ktoré môž ...

                                               

Gender (rod)

Gender ické pohlavie v širšom zmysle, sociálne pohlavie) sú vlastnosti a správanie človeka spojené s obrazom muža resp. ženy zo spoločenského a kultúrneho hladiska. Je to teda akási obdoba pojmu biologické pohlavie v oblasti kultúry, sociológie a ...

                                               

Generácia (pokolenie ludí)

Generácia alebo pokolenie je súhrnné označenie pre ludí narodených v pomerne rovnakom časovom období či roku a/alebo ludí s podobnými charakteristikami vyplývajúcimi z ich narodenia v pomerne rovnakom časovom období, ako a aj označenie príslušnéh ...

                                               

Goffmanov dramaturgický princíp

Dramaturgický princíp Ervinga Goffmana je konceptom tzv. dramaturgickej sociológie, ktorá metaforicky prirovnáva život k divadlu. Svoju teóriu prezentoval v roku 1959 v diele The Presentation of Self in Everyday Life.

                                               

Heterarchia

Heterarchia je sieť prvkov, ktoré majú spoločný ciel a v ktorej je každý z prvkov na rovnakej "horizontálnej" pozícii, má rovnakú silu a autoritu, rovnaký hlas. Heterarchia môže byť nezávislá alebo ako časť hierarchie. Každá úroveň hierarchického ...

                                               

Hierarchia

Hierarchia = svätý, posvätný + ἄρχω, ἄρχειν = vládnuť" ἱεραρχία) je spôsob usporiadania systému, v ktorom je každý prvok alebo článok, s výnimkou najvrchnejšieho, podriadený jedinému nadriadenému prvku alebo článku. Takéto usporiadanie sa dá apli ...

                                               

Charizma (sociológia)

Charizma je súbor vlastností uznávaných okolím, na základe ktorých sa človek s takýmito vlastnosťami môže stať vodcom ovplyvňujúcim svojím konaním široké vrstvy bez toho, aby ho formálne ustanovili ich predstavitelom.

                                               

Identita (sociológia)

Identita, inak nazývaná aj autentické bytie, je pojem vyznačujúci jednotu vnútorného psychologického života človeka a jeho konania. Ide tiež o intenzívny pocit vlastnej totožnosti, ktorý jedinec prežíva so svojou komunitou. Sociológovia Goffman, ...

                                               

Inglehartova mapa hodnôt

Inglehartova mapa hodnôt je grafická podoba jedného z výsledkov prieskumov World Values Survey. Graficky ukazuje zistenie World Values Survey, že väčšina kultúrnych rozdielov medzi krajinami sa dá vysvetliť dvoma dominantnými hodnotovými parametr ...

                                               

Inštitucionálna pamäť

Inštitucionálna pamäť je niečo abstraktné v nejakej organizácii, čo "prežije" jednotlivých členov tejto organizácie. V širšom zmysle sú to znalosti organizácie.

                                               

Klientelizmus

Klientelizmus je konflikt záujmov zväčša u verejných činitelov, ktorý vzniká uprednostňovaním ponúk a záväzkov zo strany priatelov, kamarátov, kolegov či rodinných príslušníkov, kedy súčasne odmietajú dohody so vzťahovo neutrálnymi osobami, ktorý ...

                                               

Kmeň (etnografia)

Kmeň ako organizačný typ ludskej spoločnosti; je to väčšia skupina ludí, ktorí cítia spolupatričnosť a vytvorili rozsiahlejšie a stabilnejšie kultúrne a politické inštitúcie ako tlupa, nemajú však ešte atribúty štátu. Príslušníci jedného kmeňa zv ...

                                               

Kolektívne nevedomie

Kolektívne nevedomie je podla Durkheima entita, ktorá vznikla zoskupením individuálnych duší avšak tvorí psychickú individualitu nového typu podmienenú spoločnými predstavami, spôsobmi cítenia a konania, ktoré sú spoločné všetkým členom skupiny. ...

                                               

Obsahová analýza

Analýza obsahová je v sociológii výskumná technika vypracovaná Berelsonom spočívajúca objektívnom systematickom a kvantitatívnom opise manifestovaných obsahov komunikácií. Za obsah sa tu považujú jazykové, obrazové, hudobné a iné symboly, z ktorý ...

                                               

Panstvo (sociológia)

Panstvo je "kategória, ktorá opisuje štruktúru mocenského usporiadania spoločnosti". Zaviedol ju Max Weber. Max Weber rozlišuje tri typy panstva, podla koncepcie sformulovanej v eseji Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft, vydanej v roku ...

                                               

Prípadová štúdia

Prípadová štúdia je v sociológii deskriptívna správa o minulej problémovej situácii: uvádza, čo sa dialo, čo robil praktik a ako sa zmenila situácia. V prípadovej štúdii sa nepodáva analýza teoretickych predpokladov a analýza rôznych udalostí, kt ...

                                               

Radikálna teória výchovy

Radikálna teória výchovy je štruktúrne konfliktný smer sociológie výchovy, ktorý kritizuje východiská i závery funkcionalistickej teórie výchovy. Budúce profesionálne zaradenie podla radikálnej teórie vôbec nesúvisí so školskými výsledkami a škol ...

                                               

Rozvodovosť

Rozvodovosť je demografický proces, ktorý sleduje rozvody ako hromadný jav. Medzi hlavné ukazovatele rozvodovosti patria: Hrubá miera rozvodovosti je aktuálny počet rozvodov na 1000 obyvatelov. Úhrnná rozvodovosť je priemerný počet rozvodov pripa ...

                                               

Slum

Slum je časť mesta alebo velkomesta, ktorá je obvykle obývaná velmi chudobnými a sociálne velmi slabými vrstvami obyvatelstva. Slumy môžeme nájsť näjma v najväčších mestách sveta, väčšinou na ich okraji. Aj keď sa termíny slum a geto zamieňajú, j ...

                                               

Sociálna mobilita

Sociálna mobilita je pohyb jednotlivcov, ale i sociálnych skupín v stratifikačnom systéme spoločnosti z jednej sociálnej pozície do druhej. Podla A. Giddensa pod pojmom sociálna mobilita označujeme "pohyb jedincov a skupín z jedného socioekonomic ...

                                               

Sociologický výskum

Sociologický výskum je cielavedomo organizovaný a účelne vymedzený celok bádatelských úkonov. ktorých cielom je preskúmať vybraný výsek sociálnej skutočnosti s použitím empirického materiálu. Sociologický výskum sa vyznačuje systematickosťou, cie ...

                                               

Socioterapia

Socioterapia je terapia sociálnych vzťahov. Má multidisciplinárny charakter, aplikuje najmä poznatky, psychoterapie, psychológie, sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, práva, sociológie a medicíny. Cielom socioterapie je z ...

                                               

Spoločenská vrstva

Spoločenská vrstva alebo sociálna vrstva alebo vrstva môže byť: v širšom zmysle: jedna z velkých skupín ludí definovaných spoločným dôležitým sociálnym znakom napr. bohatstvom majetkom a/alebo príjmom, zdrojom príjmu, prestížou, mocou, vzdelaním, ...

                                               

Spoločenské bohatstvo

Spoločenské bohatstvo alebo národné bohatstvo je súhrn materiálnych statkov, ktoré sú v danom období vlastníctvom určitého spoločenstva/národného celku na ohraničenom, spravidla štátnom území, ako súhrn vlastníctiev jednotlivých skupín, vrstiev a ...

                                               

Spoločenský proces

Spoločenský proces je proces tvorený sériou vzájomného pôsobenie ludí na seba alebo série javov existujúcich v organizácii a štruktúre skupín, ktoré menia vzťahy medzi luďmi alebo vzťahy medzi jednotlivými súčasťami pospolitosti. Sériu spoločensk ...

                                               

Suburbanizácia

Suburbanizácia је priestorový proces, pri ktorom sa obyvatelia hromadne sťahujú z centrálnych častí mestských aglomerácií a konurbácií na ich okraje. Priestorové rozšírenie do okolia bolo súčasťou rastu miest aj v minulosti, pričom pri suburbaniz ...

                                               

Susedská občina

Susedská občina je občina, ktorá je založená na územnom princípe. Vývojovo spravidla nasleduje po zániku rodovej občiny, založenej na pokrvnom princípe. Vyskytovala sa najmä v období tesne pred vznikom štátu a/alebo národnosti u Slovanov v 6. - 8 ...

                                               

Symbolický interakcionizmus

Symbolický interakcionizmus je sociologický smer nadväzujúci na interakcionzmus, ktorý sa zameriava na spôsob, akým ludia pripisujú význam veciam v sociálnej interakcii. Táto sociologická perspektíva na seba samého a spoločnosť je založená na myš ...

                                               

Šialenstvo

Šialenstvo je strata rozumového úsudku, pomätenosť, nepríčetnosť, bláznovstvo. Šialenstvo samo o sebe neexistuje a jeho hodnotenie závisí od doby, miesta, kultúry. Postoj k šialenstvu sa v Európe od stredoveku výrazne menil od sympatie až k zavrh ...

                                               

Teória actor-network

Teória actor-network alebo teória siete agentov je sociologická teória formulovaná v druhej polovici 80. rokov Brunom Latourom spolu so sociológmi Michelom Callonom a Johnom Lawom. Od ostatných sociologických teórií sa odlišuje tým, že ANT nezahŕ ...

                                               

Uplatňovanie rodového hladiska

Uplatňovanie rodového hladiska je stratégia Európskej únie na dosiahnutie rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach verejného i súkromného života. Ako záväzný princíp je zakotvený v Zmluve z Amsterdamu, a všetky štáty sa pristúpením k EÚ zaviazali ...

                                               

Záujem (sociológia)

Záujem z pohladu sociológie je predmet, komplex predmetov alebo stav veci, ktorého dosiahnutie považuje jednotlivec alebo skupina za žiadúce alebo nevyhnutné pre svoj život a ktorý vyvoláva emócie, snahy a postoje smerujúce k jeho dosiahnutiu. Zá ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →