ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 379                                               

Brušná vodnatielka

Brušná vodnatielka je patologické nahromadenie tekutiny v brušnej dutine. Volnú tekutinu v brušnej dutine dokazujeme: inšpekciou - u ležiaceho chorého je tekutina po stranách brucha, nad symfýzou v tvare mesiaca, u stojaceho má horná hranica vodo ...

                                               

Bylinkárstvo

Bylinkárstvo je jednou z liečebných techník ludového liečitelstva založenej na liečebnom účinku rastlín. Znalec, zberatel liečivých bylín a nazýva bylinkár alebo zelinkár.

                                               

Centrálna nervová sústava

Centrálna nervová sústava alebo ústredná nervová sústava alebo centrálny nervový systém je hlavné nervové riadiace centrum vyšších organizmov. Skladá sa z dvoch základných súčastí: mozgu a miechy. K centrálnej nervovej sústave sa často priraďujú ...

                                               

Červená krvinka

Všeobecne majú okrúhly až elipsovitý diskovitý tvar, u cicavcov bikonkávny sú v strede preliačené, čo zväčšuje ich povrch a teda aj kontaktnú plochu na výmenu plynov - kyslíka a oxidu uhličitého. Na rozdiel od červených krviniek rýb, obojživelník ...

                                               

Čierny kašel

Čierny kašel alebo divý kašel je výlučne ludské ochorenie, ktoré spôsobuje baktéria Bordetella pertussis. Dnes sa vďaka očkovaniu v rozvinutých krajinách vyskytuje ojedinele, hoci jeho incidencia pomaly stúpa. V krajinách tretieho sveta naďalej s ...

                                               

Dedičnosť

Dedičnosť alebo heredita je základný biologický proces, pri ktorom sa na rodičoch a ich potomstve vzniknutom pohlavnou cestou prejavuje podobnosť až zhodnosť v jednotlivých znakoch a vlastnostiach. Podstatou dedičnosti je dedenie. Dedičnosť sa re ...

                                               

Defekácia

Defekácia je úkon vylúčenia tuhého alebo polotuhého odpadného materiálu z tráviacej sústavy. Vlny svalových kontrakcií v stenách hrubého čreva, ktoré sa nazývajú peristaltika, posúvajú výkaly zažívacím traktom ku konečníku. Pocit nutkania k vyprá ...

                                               

Dehiscencia rany

Dehiscencia rany je lekársky odborný výraz označujúci predčasný rozostup okrajov chirurgickej rany. Dehiscencia rany je jednou z komplikácii hojenia chirurgických rán. Spôsobená je poruchou hojenia rany, ktorú môže spôsobiť infekcia lokality rany ...

                                               

Dekompresné ochorenie

Dekompresné ochorenie je typ dekompresnej choroby, ktorá vzniká následkom poklesu okolitého tlaku a prejavuje sa rôznymi symptómami. Hlavnou bezprostrednou patogenetickou príčinou dekompresného ochorenia je vznik bublín plynu vo vnútri telových t ...

                                               

Dna

Dna alebo lámka, pakostnica, staršie podagra je druh artritídy spôsobený ukladaním kryštálikov kyseliny močovej v kĺboch, čo sa prejavuje velkými bolesťami. Vznik dny môže byť spôsobený: narušenou funkciou obličiek, ktoré kyselinu močovú vylučujú ...

                                               

Dopamínergný systém

Dopamínergný systém je monoamínergný mediátorový systém, ktorý ako signálnu molekulu/mediátor pri prenose nervového vzruchu na synapsii využíva dopamín.

                                               

Duševná porucha

Duševná alebo psychická porucha je označenie pre výrazný odklon od spôsobu vnímania a správania psychicky zdravého jedinca. Prejavuje sa poruchami v oblasti duševného diania alebo prevažne telesnými príznakmi, ktoré sú zapríčinené psychickými čin ...

                                               

Duševná zaostalosť

Duševná zaostalosť alebo mentálna retardácia alebo mentálna nedostatočnosť alebo duševné postihnutie, v MKCH-10 F70-F79, je zastavenie alebo nedokončenie vývinu intelektu. Presné definície sa rôznia. V diagnostike z dôvodu nedostatku iných možnos ...

                                               

Eduard Michelson

Eduard Michelson bol estónsky gynekológ, manžel spisovatelky Lydie Koiduly, s ktorou sa oženil 19. februára 1873.

                                               

Echogenita

Echogenita je špeciálny termín, ktorý sa používa v rádiológií pri popisovaní charakteristiky tkanív a orgánov v rámci ultrasonografického vyšetrenia. Je vlastne vyjadrením relatívneho stupňa jasu danej štruktúry na obrazovke sonografického prístr ...

                                               

Ejakulácia

Ejakulácia je výron, vystreknutie semena zo samčieho pohlavného údu. K ejakulácii môže dôjsť pri pohlavnom styku, pri masturbácii alebo spontánne v spánku a je väčšinou sprevádzaná pocitom sexuálneho vyvrcholenia - orgazmu.

                                               

Emfyzém plúc

Emfyzém plúc alebo rozdutie plúc je trvalé, abnormálne rozšírenie dýchacích ciest periférne od terminálnych priedušničiek, spojené s poškodením plúcneho tkaniva, čo má za následok nadmerný obsah vzduchu v plúcach. Po strate plúcneho tkaniva vznik ...

                                               

Endokrinný disruptor

Endokrinný disruptor je chemická látka, ktorá môžu narúšať endokrinný systém a vyvolávať nepriaznivé účinky na človeka alebo na prírodu. Ako endokrinné disruptory sú považované napríklad dioxíny, polychlórované bifenyly, ftaláty, DDT alebo bisfen ...

                                               

Epidémia

Epidémia je náhly a hromadný výskyt a šírenie infekčných a iných chorôb v určitom mieste a čase. Epidemicky sa šíria napríklad žltačka typu A, cholera, chrípka a podobne.

                                               

Familiárna adenomatózna polypóza

Familiárna adenomatózna polypóza alebo FAP je autozomálne dominantne dedičné ochorenie hrubého čreva s výskytom početných polypov a adenómov, ktoré neskôr malignizujú. Gén, zodpovedný za chorobu, je tzv. APC na 5. chromozóme.

                                               

Farmaceutická chémia

Farmaceutická chémia je odbor farmácie, ktorý kladie aj dôraz na pacientovo-orientovanú farmaceutickú starostlivosť a farmaceuta ako liečebného konzultanta. Farmaceutická chémia: zaoberá sa aj analýzou a kontrolou chemických liečiv a liečivých pr ...

                                               

Farmakológia

Farmakológia je vedný odbor, ktorý študuje účinky, metabolizmus a použitie chemických látok liekov v liečbe chorôb. Zjednodušene povedané, skúma účinky liekov na biologické systémy. Zahŕňa vedomosti ohladom zdrojov, chemických vlastností, biologi ...

                                               

Fibrinogén

Fibrinogén je druh bielkoviny. Vzniká podobne ako albumíny v pečeni. Účinkom enzýmov, ktoré sa v krvi uvolňujú pri poranení ciev, sa z fibrinogénu tvorí vláknitý fibrín, proteín, ktorý v spolupráci s krvnými doštičkami upcháva porušenú cievnu ste ...

                                               

Fyziológia

Fyziológia je veda študujúca funkcie organizmov, orgánov a orgánových sústav. V užšom zmysle sa pod pojmom fyziológia najčastejšie myslí fyziológia živočíchov a človeka. Štúdium rastlín sa vo vedeckej komunite vždy označuje špecificky ako fyzioló ...

                                               

Fyziologický roztok

Fyziologický roztok je 0.9% vodný roztok chloridu sodného, obsahujúci 9 g NaCl v 1 litri roztoku. Jedná sa o roztok izotonický, t.j. s približne rovnakou osmolalitou 308 mmol/kg v porovnaní s krvnou plazmou. Koncentrácia látkového množstva fyziol ...

                                               

GABAergný systém

GABAergný systém je mediátorový systém, ktorý ako signálnu molekulu/mediátor pri prenose nervového vzruchu na synapsii využíva kyselinu gama-aminomaslovú, hlavný inhibičný neurotransmiter v ludskom mozgu.

                                               

Gén

Gén je úsek DNA alebo RNA, ktorá kóduje informáciu na tvorbu nejakého produktu. V užšom zmysle gén kóduje tvorbu jednej bielkoviny. Existuje množstvo rôznych definícií génu, často upravených na potreby jednotlivých vedných disciplín. Gén je zákla ...

                                               

Glykogén

Glykogén je polysacharid, ktorý si bunky vytváraju ako zásobnú formu zo sacharidov. Je energetickým zdrojom v látkovom metabolizme. Glykogén vzniká spájaním glukózových jednotiek do rozvetvených reťazcov, ktoré sú viac rozvetvené ako pri molekule ...

                                               

Hematokrit

Hematokrit je pomer medzi objemom bunkovej časti krvi a objemom celej krvi. Normálne hodnoty objemu krviniek sú 46 % 0.46 u muža a 41 % 0.41 u žien. Ak centrifugujeme nezrazenú krv, dochádza ku klesaniu a usadzovaniu sa červených krviniek, leukoc ...

                                               

Hematológia

Hematológia je veda zaoberajúca sa fyziologickými funkciami krvi a ochoreniami krvi. Hematológia je samostatný špecializačný medicínsky odbor. Len málo lekárskych odborov môže hematológii konkurovať svojím progresívnym vývojom a rozsahom riešenej ...

                                               

Hemolyticko-uremický syndróm

Hemolyticko-uremický syndróm je závažná choroba, ktorá je komplikáciou infekcie enterohemoragickými Escherichia coli. Postihuje prevažne deti. Účinkom toxínu shiga-like toxín produkovaného patogénnymi Escherichia coli dochádza k poškodeniu endote ...

                                               

Hepatitída typu B

Hepatitída typu B je infekčná choroba spôsobená vírusom hepatitídy typu B. Ochorenie sa môže prejaviť jednou zo štyroch foriem, a to ako akútna hepatitída, chronická hepatitída, fulminantná hepatitída s masívnou nekrózou pečene a infekcia súčasne ...

                                               

Hippokratova prísaha

Hippokratova prísaha, pomenovaná podla gréckeho lekára Hippokrata z Kósu, je súbor etických pravidiel pre konanie lekára. Je to text, na ktorý prisahajú budúci lekári. Považuje sa za prvú podstatnú formuláciu lekárskej etiky. Tradične sa pripisuj ...

                                               

Histamínergný systém

Histamínergný systém je mediátorový systém, ktorý ako signálnu molekulu/mediátor pri prenose nervového vzruchu na synapsii využíva histamín.

                                               

Holterovo monitorovanie

Holterovo monitorovanie je vytváranie EKG záznamu počas každodennej činnosti i počas spánku v priebehu 24 hodín. Prístoj zostrojil americký vedec Norman Holter. Ide o jednoduché nebolestivé vyšetrenie, počas ktorého má pacient na hrudníku naložen ...

                                               

Hyperbarická kyslíková terapia

Hyperbarická kyslíková terapia alebo hyperbarická oxygenoterapia alebo hyperbaroxia je liečebná metóda spočívajúca v dýchaní kyslíka za podmienok zvýšeného atmosférického tlaku.

                                               

Hyperplázia hypofýzy

Hyperplázia hypofýzy je patologický stav, pri ktorom dochádza k zmnoženiu jedného alebo viacerých typov jej buniek. Môže byť difúzna alebo uzlovitá. Patologickými typmi buniek v prednom laloku hypofýzy sú: Crookeove bunky pri Cushingovom syndróme ...

                                               

Chloramfenikol

Chloramfenikol -b-hydroxy-a-hydroxymetyl-4-nitrofenetyl"acetamid) je antibiotikum, ktoré bolo izolované z baktérie Streptomyces venezuelae. V súčasnosti je vyrábané synteticky. Účinkuje bakteriostaticky v štádiu množenia mikroorganizmov, zasahuje ...

                                               

Cholínergný systém

Cholínergný systém je mediátorový systém, ktorý ako signálnu molekulu/mediátor pri prenose nervového vzruchu na synapsii využíva acetylcholín.

                                               

Chrípková pandémia v roku 2009

Chrípková pandémia v roku 2009 bola pandémia nového variantu chrípkového vírusu typu A podtypu H1N1 šíriaca sa u ludí, ktorá vypukla v apríli v roku 2009 Mexiku a postupne sa šírila do USA a do ďalších krajín. O názvoch chrípky pozri nižšie.

                                               

Chronický únavový syndróm

Chronický únavový syndróm myalgická encefalomyelitída, myalgická encefalopatia, skr. ME, chronický únavový imunitnodysfunkčný syndróm/syndróm chronickej únavy a imunitnej dysfunkcie, angl. Chronic fatigue immune dysfunction syndrome, skr. CFIDS) ...

                                               

Implantát (medicína)

Implantát je cudzie teleso, ktorého účelom je nahradiť stratenú, nefungujúcu alebo nedostatočnú biologickú štruktúru. Moderné medicínske implantáty sú materiálovo i technologicky velmi vyspelé. Vonkajší obal je tvorený z materiálov, na ktoré imun ...

                                               

Imunita (biológia)

Imunita je odolnosť živého organizmu voči pôvodcovi choroby, jedu, alebo vôbec určitej látke. Dôležitú časť imunitného systému tvorí lymfatická sústava, jej aktívnou súčasťou je lymfa – tekutina, ktorá sa vytvára z medzibunkovej tekutiny. Pozdĺž ...

                                               

Infekcia enterohemoragickými Escherichia coli

Infekcia enterohemoragickými Escherichia coli je jednou z príčin hemoragickej kolitídy a hemolyticko-uremického syndrómu. Výskyt je sporadický alebo epidemický, postihuje prevažne deti. Zdrojom infekcie je najčastejšie infikované hovädzie mäso. E ...

                                               

Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli

Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli je príčinou hnačiek novorodencov. Novorodenec trpí vodnatými hnačkami, ktoré rýchlo vedú k jeho dehydratácii. Bez liečby môže infekcia skončiť aj smrťou. Sú velkým problémom a jednou z príčin vysokej mo ...

                                               

Infekcia enterotoxigénnymi Escherichia coli

Infekcia enterotoxigénnymi Escherichia coli je príčinou hnačiek detí i dospelých. Výskyt týchto hnačiek je endemický, stretávame sa s nimi v teplejších podnebných pásmach. Na Slovensku sa objavujú v podobe tzv. cestovatelských hnačiek u dovolenká ...

                                               

Kamptodaktýlia

Kamptodaktýlia je znetvorenie ruky s trvalým ohnutím jedného alebo viacerých prstov, najčastejšie malíčka.

                                               

Kampylobakteriálna enteritída

Kampylobakteriálna enteritída je infekčné hnačkovité ochorenie ludí, ktorého pôvodcom sú baktérie rodu Campylobacter. Patogénne druhy produkujú toxíny podobné choleragénu a cytotoxíny. K najčastejším vyvolávatelom patria druhy Campylobacter jejun ...

                                               

Karcinogén

Karcinogén je akákolvek chemická látka, biologický pôvodca, rádionuklid alebo priemyselný proces, ktorý spôsobuje alebo napomáha rakovinovému bujeniu. Oficiálnu databázu karcinogénov vedie Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny IARC, ktorá ich ...

                                               

Katabolizmus (metabolizmus)

Katabolizmus alebo katabióza je metabolická fáza, pri ktorej sa zložité biomolekuly väčšinou v kaskáde biochemických reakcií štiepia na menšie a jednoduchšie molekuly. Pri tomto procese sa uvolňuje energia, ktorá je vo forme ATP použitá pri opačn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →