ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 397                                               

Gödelova veta o neúplnosti

Gödelova veta o neúplnosti je matematická veta. V roku 1931 Gödel dokázal tzv. vetu o neúplnosti, ktorá odhalila hranice Hilbertovho programu. Je to jedna z najvýznamnejších viet základného matematického výskumu. Z filozofického hladiska je to ro ...

                                               

Gradient (matematika)

Gradient je zovšeobecnenie sklonu funkcie pre viacero premenných. Je to vektor prvých derivácií podla jednotlivých premenných skalárnej funkcie resp. zovšeobecnenie takéhoto vektora pre prípady, kde je namiesto skalárnej funkcie tenzor vyššieho r ...

                                               

Gula (matematika)

Gula alebo presnejšie uzavretá gula je množina všetkých bodov euklidovského priestoru, ktorých vzdialenosť od pevného bodu nie je väčšia ako pevné reálne kladné číslo. Množina spomínaných bodov, ktorých vzdialenosť od pevného bodu je práve rovná ...

                                               

Hausdorffova miera

Hausdorffova miera alebo Hausdorffova dimenzia alebo Hausdorffova-Besicovitchova dimenzia je, v matematike, nezáporné reálne číslo priradené nejakému metrickému priestoru. Hausdorffova miera generalizuje predstavu priestoru ako skutočného vektoro ...

                                               

Homomorfia

Homomorfia je rovnakotvarosť, čiastočná zhodnosť štruktúry abstraktného alebo konkrétneho objektu. Pojem homomorfie vznikol v matematike a získal sa oslabením definície pojmu izomorfie. V prípade homomorfie existuje jednoznačné zobrazenie nejakej ...

                                               

Karteziánska sústava súradníc (v najužšom zmysle)

Karteziánska sústava súradníc je pravotočivá trojrozmerná ortonormálna sústava súradníc. Inými slovami je to trojica čísiel x, y, z značených aj x1, x2, x3, nazývaných karteziánske súradnice, pre ktoré platí, že: sú na seba kolmé vektory prislúch ...

                                               

Kvadratúra kruhu

Kvadratúra kruhu je geometrická úloha, v ktorej treba geometrickým spôsobom skonštruovať štvorec, ktorý má totožný plošný obsah ako zadaný kruh. Kvadratúru kruhu sa neúspešne snažili vyriešiť už antickí Gréci, v novoveku sa stala populárnou nerie ...

                                               

Lebesgueova veta

Lebesgueho veta prípadne Lebesgueova veta o zámene limity a integrálu je matematická veta z teórie lebesueovho integrálu umožňujúca zámenu limitného procesu a integrálu pri integrácii konvergujúcej postupnosti funckii. Vďaka relatívne malým restr ...

                                               

Logistická metóda

Logistická metóda je v súčasnej matematike a logike prijatá metóda budovania formalizovaných systémov alebo kalkulov. Budovanie takýchto systémov sa uskutočňuje čisto formálne, ako akési konfigurácie znakov a ich postupností, a od zmyslu príslušn ...

                                               

Matematická analýza

Matematická analýza je časť matematiky, v ktorej základnými pojmami sú: pojem limity, pojem funkcie, pojem derivácie a pojem integrálu. Základnými časťami matematickej analýzy sú diferenciálny počet a integrálny počet, teória funkcií reálnej a ko ...

                                               

Matematická štatistika

Matematická štatistika je odbor matematiky, v ktorom sa skúmajú vlastnosti štatistických súborov. Keď vyjadríme počet, môžme ho vyjadriť nielen absolútne, ale aj takzvane relatívne - to je relatívna početnosť.

                                               

Matematická zákonitosť

Matematická zákonitosť platí absolútne a bez výnimky pre všetky prípady, ktoré opisuje. Napríklad tvrdenie súčet dvoch párnych čísel je párne číslo platí pre každé dve párne čísla a má teda nekonečne vela konkretizácií. Presahuje tak hranice zmys ...

                                               

Mnohouholník

Mnohouholník alebo polygón alebo n-uholník je časť roviny vymedzená úsečkami, ktoré spájajú určitý počet bodov, z ktorých žiadne tri susedné neležia na jednej priamke. Inak povedané: mnohouholník je obmedzená časť roviny ohraničená uzatvorenou lo ...

                                               

Nekonečno (matematika)

Nekonečno je v oblasti matematiky súhrnné označenie pre niekolko rôznych konceptov, s ktorými sa narába vo viacerých oblastiach matematiky. V matematickej analýze sa nekonečno chápe väčšinou ako tzv. potenciálne nekonečno, ktoré je číslom na tzv. ...

                                               

Nepriamy dôkaz (logika)

Nepriamy dôkaz je v logike dôkaz pomocou schémy usudzovania modus tollens, teda dôkaz podla vzorca: ak platí "z A vyplýva B" a súčasne vieme, že platí opak B, tak platí opak A. Príklad: Ak platí "ak mám peniaze, tak si kúpim auto" a auto si nekúp ...

                                               

Odmocnina

n-tá odmocnina z čísla x je také číslo y, pre ktoré platí, že y × y × … y = x, kde sa y vyskytuje n-krát. Odmocnina je inverznou funkciou k mocnine. Platí, že n-tá odmocnina čísla x sa rovná 1/n-tej mocnine čísla x: 9 = 9 1 2 = 3 {\displaystyle { ...

                                               

Parts per million

Ppm je podobne ako percento spôsob, ako vyjadriť zlomok – milióntinu – celým číslom. Napríklad zápis 45 ppm znamená 45 milióntin, t. j. 0.000045, alebo 45 x 10 −6, či 0.0045%, prípadne 0.045‰. Naopak, percento a promile sa dá vyjadriť ako: 1 % = ...

                                               

Pascalov trojuholník

Pascalov trojuholník sa v matematike preslávil vďaka svojej symetrii a rôznym skrytým vzťahom. Blaise Pascal si v roku 1653 myslel to isté a poznamenal, že by ich pravdepodobne nevedel opísať v jednej práci. Množstvo prepojení Pascalovho trojuhol ...

                                               

Percento

Percento je stotina z celku. Je to spôsob ako vyjadriť časť celku pomocou celého čísla. Zápis napr. "45 %" je v skutočnosti iba skratka pre zlomok 45/100, tzn. desatinné číslo 0.45. Názov pochádza z per cento, znamenajúceho na sto.

                                               

Percentuálny bod

Percentuálny bod alebo percentný bod alebo percentový bod je jednotka aritmetického rozdielu dvoch hodnôt udaných v percentách pri rovnakom základe. Príklad: Zmena úrokovej sadzby z 10 % na 15 % znamená nárast o 5 percentuálnych bodov. Nie je to ...

                                               

Polárna sústava súradníc

Polárna sústava súradníc je sústava súradníc v rovine, ktorá určuje polohu bodu: vzdialenosťou od začiatku sústavy súradníc r a uhlom spojnice bodu a začiatku, od začiatku zvolenej osi ležiacej v rovine proti smeru hodinových ručičiek; najčastejš ...

                                               

Poloha

Poloha je pozícia alebo bod v priestore vyjadrený v porovnaní s pozíciou iných predmetov. Polohu často určujeme v karteziánskych súradniciach. Na Zemi sa na určenie polohy používa geografický systém zemepisných dĺžok a šírok.

                                               

Pravdepodobnosť

Pravdepodobnosť je hodnota vyčíslujúca istotu resp. neistotu výskytu určitej udalosti. Inak povedané: je to počet pravdivých udalostí k počtu možných udalostí. Napr.: pravdepodobnosť že učitel vyvolá jedného konkrétneho žiaka z desiatich je jedna ...

                                               

Pravidlo substitúcie

Pravidlo substitúcie je pravidlo, ktoré udáva, aké druhy dosadzovania do logického výrazu daného logického kalkulu sú prípustné. Pravidlo substitúcie udáva, ako z daných všeobecne splnitelných výrazov vyplývajú iné všeobecne splnitelné výrazy. Pr ...

                                               

Priemer (štatistika)

Priemer v štatistike a matematike je označenie pre takú strednú hodnotu, ktorá je počítaná zo všetkých jednotiek štatistického súboru. Hlavné príklady priemerov: geometrický priemer aritmetický priemer kvadratický priemer kĺzavý priemer zovšeobec ...

                                               

Príklad

Príklad je prostriedok objasňovania a oplyvňovania. Podla Aristotela sa podobá návodu a návod je počiatkom. Príklad je špeciálny, konkrétny prípad ilustrujúci všeobecnú situáciu alebo postup a ulahčujúci pochopenie všeobecnej teórie. Príklad môže ...

                                               

Promile

Promile je jedna tisícina. Označuje sa pomocou značky ‰, ktorá vychádza zo symbolu pre percento s ďalšou nulou na konci. Tri štylizované nuly v symbole promile označujú tri nuly v čísle 1000. Promile sa používajú menej často ako percentá; pravidl ...

                                               

Relácia (matematika)

relácia nad množinami X 1, …, X k je lubovolná podmnožina karteziánskeho súčinu X 1 × … × X k. Inými slovami, prvky takejto relácie tvoria usporiadané k -tice, kde x 1 ∈ X 1, …, x k ∈ X k {\displaystyle x_{1}\in X_{1},\ldots,x_{k}\in X_{k}}. Najb ...

                                               

Relačný systém

Relačný systém je usporiadaná -tica, ktorej prvým členom je istá neprázdna množina a ďalšími členmi sú relácie R, R., R definované v množine A. Relačný systém zapisujeme symbolom Dôležitým relačným systémom je matematická štruktúra. Pri riešení k ...

                                               

Rhindov papyrus

Rhindov papyrus alebo Ahmosov papyrus je egyptský papyrus, ktorý obsahuje z 84 matematických úloh. Je pomenovaný podla škótskeho obchodníka so starožitnosťami Alexandra Henryho Rhinda, ktorý kúpil papyrus v roku 1858 v egyptskom Luxore. Sú to spi ...

                                               

Singularita (matematika)

V matematike, singularita vo všeobecnosti predstavuje bod, v ktorom daný matematický objekt nie je definovaný, alebo bod v ktorom sa objekt výnimočne nespráva korektne, napr. funkcia nemá deriváciu. Napríklad matematická funkcia f x = 1/ x má na ...

                                               

Stopa matice

Stopa matice alebo diagonálny súčet alebo sled je v lineárnej algebre súčet členov na hlavnej diagonále matice. Matica musí byť štvorcová, musí mať teda n stĺpcov a n riadkov.

                                               

Štvorrozmerný priestor

O štvorrozmernom priestore vo fyzike pozri časopriestor. Štvorrozmerný priestor alebo 4D priestor je priestor, v ktorom je každý bod definovaný 4 rozmermi. Človek si svojím myslením nevie štvorrozmerný priestor predstaviť, pretože žije v trojrozm ...

                                               

Teória čísel

Teória čísel je jednou z disciplín diskrétnej matematiky zaoberajúca sa vlastnosťami čísel vo všeobecnosti a zvlášť celými číslami, ako aj širším rozsahom problémov súvisiacich so štúdiom čísel. Je možné ju ďalej rozdeliť do poddisciplín vzhladom ...

                                               

Teória miery

Teória miery je oblasť matematiky, ktorá sa zaoberá z najvšeobecnejších hladísk exaktným uchopením pojmu kvantity. Základným pojmom teórie je miera, ktorá zovšeobecňuje pojmy, ako dĺžka, plocha, či objem. Teória miery je úzko spätá s teóriou inte ...

                                               

Teória množín

Teória množín je časť matematiky, ktorá skúma všeobecné vlastnosti množín, najmä nekonečných. Teória množín skúma vzájomne jednoznačnú zhodu množín, ich usporiadanie, mohutnosť množiny, operácie, ako zjednotenie a prienik množín a iné. Matematick ...

                                               

Torus (geometria)

Torus alebo anuloid alebo kruhový prstenec je teleso utvorené rotáciou kružnice okolo priamky, ktorá leží v rovine tejto kružnice a nepretína ju. Ide teda o geometrické teleso podobné plávaciemu kolesu. Anuloid je algebrická plocha štvrtého stupňa.

                                               

Základná množina

Základná množina matematickej štruktúry je množina, nad ktorou je daná štruktúra vybudovaná. Napríklad, základnou množinou σ {\displaystyle \sigma } -algebry Lebesgueovsky meratelných podmnožín reálnych čísel je množina všetkých reálnych čísel. P ...

                                               

Základy matematiky

Základy matematiky sú súhrnné označenie pre viacero oblastí matematiky, na ktorých sú vybudované ostatné, vyššie teórie. Základy matematiky zahŕňajú napríklad teóriu množín, matematickú logiku, teóriu dôkazov, teóriu modelov, teóriu typov, či teó ...

                                               

Zdvojenie kocky

Zdvojenie kocky je geometrická úloha, v ktorej treba prísť na postup, ako sa geometrickým spôsobom dá skonštruovať hrana kocky, ktorá má dvojnásobný objem ako kocka so zadanou dĺžkou hrany. Zdvojenie kocky patrí medzi trojicu geometrických úloh, ...

                                               

Zhodnosť (rovnakosť)

Zhodnosť alebo rovnakosť je vlastnosť byť taký istý, byť v zhode, nebyť odlišný. Zhodnosť vo všetkých vlastnostiach sa nazýva aj identita či totožnosť.

                                               

Zoznam významných matematikov

Matematik je vedec zaoberajúci sa matematikou. Toto je zoznam niekolkých významných matematikov. Otakar Boruvka 1899 -1995 Stefan Banach 1892–1945 Emanuel Sperner 1905-1980 Richard Courant 1888 -1972 Ferdinand von Lindemann 1852-1939 Wacław Sierp ...

                                               

Zväz (matematika)

Zväz alebo zriedkavo štruktúra je matematický pojem z algebry, konkrétnejšie z oblasti teórie zväzov, ktorý vymedzuje medzi usporiadanými množinami tie, ktoré sú usporiadané "rozumne".

                                               

Naturhistorisches Museum Wien

Naturhistorisches Museum Wien je múzeum vo Viedni. Patrí k najväčším prírodovedeckým múzeám na svete a je jedno z najväčších múzeí v Rakúsku. Spolu s prilahlým Kunsthistorisches Museum mali vytvárať jednotný komplex v rámci rozšíreného cisárskeho ...

                                               

Lotos (spolok)

Lotos bol jeden z najstarších nemeckých prírodovedných spolkov, ktorý bol založený v Prahe nemeckou a českou komunitou vedcov. Vznikol pod nemeckým názvom Deutscher Naturwissenschaftlicher-Medizinischer Verein für Böhmen "Lotos" v roku 1848 a pôv ...

                                               

Prírodovedný spolok župy Trenčianskej

Prírodovedný výskum, šírenie a popularizovanie prírodovedných poznatkov bolo náplňou a cielom prírodovedných spolkov a inštitúcií, ktoré združovali prírodovedcov, lekárov, pedagógov a všetkých ďalších záujemcov. Vznikali u nás od druhej polovice ...

                                               

Vedy o Zemi

Vedy o Zemi je zastrešujúci pojem pre vedné disciplíny zaoberajúce sa vývojom, stavbou a zložením jednotlivých sfér Zeme. V určitom zmysle ich možno považovať aj za odnož planetológie s tým, že ide o jedinú známu planétu s výskytom života.

                                               

Hydrológia

Hydrológia je vedná disciplína, zaoberajúca sa vodou na Zemi vo všetkých jej skupenstvách. Skúma zákonitosti časového a priestorového rozdelenia a obehu vody na Zemi a jej fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti. Do styku s vodou prichádza lu ...

                                               

ISRU

In situ resource utilization alebo využívanie miestnych zdrojov, je zhromažďovanie, spracovanie, skladovanie a použitie materiálov nájdených alebo vyrobených na iných astronomických objektoch, ktoré nahrádzajú materiály, ktoré by sa tam inak muse ...

                                               

Kolonizácia Mesiaca

Kolonizácia Mesiaca je možné vytvorenie trvalej ludskej prítomnosti na Mesiaci. Spisovatelia sci-fi a zástancovia vesmírneho výskumu vidia osídlenie Mesiaca ako logický krok v expanzii ludstva mimo Zem, keďže umožní získať ekonomickú, ťažobnú a v ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →