ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 401                                               

Bibliografický súpis

Bibliografický súpis je usporiadaná množina bibliografických záznamov vydaná a/alebo uchovávaná v papierovej alebo digitalizovanej forme.

                                               

Bibliografický údaj

Bibliografický údaj alebo bibliografický prvok je: slovo, výraz alebo skupina znakov reprezentujúcich určitú jednotku bibliografickej informácie, ktoré sú súčasťou príslušnej oblasti bibliografického popisu. základná stavebná jednotka bibliografi ...

                                               

Bibliografický záznam

Bibliografický záznam je usporiadaná množina bibliografických údajov a ďalších údajov, ktoré zahŕňajú formu a obsah dokumentu. Je to základný bibliografický text, ktorý má deskriptívnu, identifikačnú, lokalizačnú, informačnú a substitučnú funkciu ...

                                               

Citovanie (odkazovanie)

Citovanie alebo odkazovanie v bibliografii je uvedenie v jednom dokumente, že bol v ňom použitý druhý dokument, a uvedenie identifikácie tohto druhého dokumentu, spravidla pomocou bibliografickej citácie a/alebo bibliografického odkazu. Pod názvo ...

                                               

Citovaný dokument

Citovaný dokument je už zverejnená práca, z ktorej sa niečo preberá do inej práce – do citujúceho dokumentu. Môže to byť kniha, článok v časopise, encyklopédia, slovník, rozhlasový alebo televízny dokument, film, elektronická správa, CD-ROM, DVD ...

                                               

Citujúci dokument

Citujúci dokument je práca, ktorá sa píše, a v ktorej sa použije myšlienka, výňatok, citát z inej práce – z citovaného dokumentu. Môže to byť monografia, diplomová práca a pod. V citujúcom dokumente sa prevzatá myšlienka, výňatok, citát uvedie po ...

                                               

ISO 690

ISO 690 je medzinárodný štandard, ktorý upravuje obsah, formu a štruktúru písomných dokumentov ako aj formu bibliografických citácií a odkazov. Štandard bol na Slovensku prevzatý v roku 1998 ako norma STN ISO 690 Dokumentácia. Bibliografické odka ...

                                               

Selekčný jazyk

Selekčný jazyk je informačný jazyk používaný pri formulovaní selekčných údajov. Pomocou selekčného jazyka sa v bibliografii vytvára sústava znakov, ktoré slúžia na usporiadavanie, ukladanie, vyhladávanie a šírenie bibliografických informácií. Sel ...

                                               

Slovacikum

Slovacikum alebo slovákum je rukopisný alebo tlačený knižný dokument, ktorý sa týka Slovenska alebo Slovákov. Rozdelenie: obsahové slovacikum - tématika týkajúca sa Slovenska a Slovákov, môže byť i v cudzojazyčnom diele rečové slovacikum - dielo ...

                                               

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov je súpis bibliografických odkazov usporiadaný abecedne alebo podla poradových čísel ich citovania. Umiestňuje sa na konci kapitoly alebo celého textu citujúceho dokumentu. Zoznamy bibliografických odkazov sa vytvár ...

                                               

Richard Blech

Richard Blech bol slovenský filmový kritik a historik, encyklopedista, vysokoškolský učitel. Absolvoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr odbor dejiny a teória filmu na Filozofickej fakulte Masarykove ...

                                               

Encyklopedista (Diderotova Encyklopédia)

Encyklopedisti boli francúzski osvieteneckí myslitelia, filozofi, ktorí sa podielali na príprave a publikovaní Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. V širšom význame ide o prívržencov filozofických názorov, ...

                                               

Johann Samuel Ersch

Johann Samuel Ersch bol nemecký encyklopedista a knihovník. Ersch založil publikáciu Handbuch der Deutschen Literatur seit Mitte des 18. Jahrhunderts nemeckú bibliografiu a spolu s Johannom Gottfriedom Gruberom vydal nedokončenú Allgemeine Encycl ...

                                               

Ľudovít Vladimír Rizner

Ľudovít Vladimír Rizner bol slovenský spisovatel, zakladatel slovenskej bibliografie, pedagóg, etnograf a historik.

                                               

Martin Sentiváni (filozof)

Martin Sentiváni alebo Martin Svätojánsky alebo Szent-Ivány ; lat. Szentivanius ; * 20. október 1633, Liptovský Ján – † 29. marec 1705, Trnava) bol slovenský filozof a polyhistor, profesor Trnavskej univerzity, encyklopedista, redaktor, zástanca ...

                                               

Anne Robert Jacques Turgot

Barón Anne Robert Jacques Turgot bol francúzsky štátnik, ekonóm, encyklopedista, predstavitel fyziokratizmu. V ekonomickej oblasti nadviazal na Richarda Cantillona. Jeho ekonomické dielo nie je rozsiahle, ale zato velmi hlboké. Rozprava "Value an ...

                                               

Ethnologue

Ethnologue je publikácia vydávaná SIL International obsahujúca informácie o jazykoch z celého sveta. Vychádza od roku 1951, od roku 1997 aj v internetovej verzii a od 17. verzie uverejnenej v roku 2013 je primárne vydávaná v internetovej podobe. ...

                                               

Nupedia

Nupedia bola webová encyklopédia v angličtine, ktorej články licencované ako volný obsah písali dobrovolní prispievatelia so zodpovedajúcimi odbornými znalosťami. Založil ju Jimmy Wales pod hlavičkou firmy Bomis v marci 2000 s Larry Sangerom ako ...

                                               

Qwiki

Qwiki je multimediálna internetová encyklopédia v anglickej verzii. Textový obsah, ktorý je súhrnom lubovolného článku wikipédie, je prezentovaný syntetickým hlasom a je doplnený animovanými grafmi, obrázkami a videami získanými z rôznych interne ...

                                               

Wikipédia

Wikipédia je internetová encyklopédia s otvoreným obsahom, ktorú možno slobodne upravovať a čítať. Je sponzorovaná neziskovou organizáciou Wikimedia Foundation. Má 287 nezávislých jazykových vydaní vrátane slovenského a najrozsiahlejšieho anglick ...

                                               

Slovník (výklad slov)

Slovník je dokument, ktorý uvádza k súboru slov, výrazov a ďalších lingvistických alebo sémiologických jednotiek príslušnú lingvistickú, resp. sémantickú informáciu podla poslania diela alebo na základe hesiel podáva výklad zvoleného predmetu. Po ...

                                               

Filozofický slovník

Filozofický slovník, 1989 Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hg. J. Ritter Bd. 1: A-C. Basel/Stuttgart: Schwabe, 1971. 1045s. Delfová, H. - Georg-Lauerová, J. - Hackeneschová, Ch. - Lemckeová, M.: Lexikón filozofie. 1993 Lexikon für Theolo ...

                                               

Krátky slovník slovenského jazyka

Krátky slovník slovenského jazyka je jednozväzkový výkladový slovník spisovnej slovenčiny; jedna zo štyroch záväzných kodifikačných príručiek slovenčiny. Nachádzajú sa tu údaje o význame zachytených slov, o slovotvorných, synonymických, antonymic ...

                                               

Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice

Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice 1255 – 2000. Ed. Klimová Anna, Némethová Mária a kol. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica, 2002. 289 s. ISBN 8085169622. Slovník predstavuje vyše 2 000 hesiel nežijúcich osobností Banskej Bystrice a je ...

                                               

Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto

Plena Ilustrita vortaro de Esperanto je najrozsiahlejší výkladový slovník esperanta. Jeho vydavatelom je Sennacieca Asocio Tutmonda. Prvé vydanie bolo v roku 1970. Od 2012 je dostupná webová verzia.

                                               

Pravidlá slovenského pravopisu

Pravidlá slovenského pravopisu je jedna zo 4 záväzných kodifikačných príručiek slovenčiny. Obsahuje informácie o správnom písaní slov a tvarov, pravidlá interpunkcie, niektoré gramatické pravidlá a pravopisný slovník.

                                               

Slovník cudzích slov (Šaling, 1965)

Slovník cudzích slov je slovník cudzích slov od autorov Samo Šaling, Mária Šalingová a Ondrej Peter, ktorý vyšiel v Slovenskom pedagogickom nakladatelstve v roku 1965. Slovník má 1140 strán. Druhé, zrevidované vydanie vyšlo v roku 1966 a tretie, ...

                                               

Slovník cudzích slov (Šaling, 1997)

Slovník cudzích slov je výberový slovník cudzích slov vykladajúci najbežnejších prevzatých slov potrebných v každodennej praxi od autorov Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová a Zuzana Maníková, ktorý vychádzal vo vydavatelstve SAMO od roku 1997. ...

                                               

Slovník cudzích slov (všeobecne)

Slovník cudzích slov je výkladový slovník, ktorý vysvetluje významy cudzích slov. Presnejšie povedané: je to výkladový slovník, ktorý vysvetluje významy slov a ustálených slovných spojení presnejšie: lexém alebo spojení lexém - niekedy aj skratie ...

                                               

Slovník cudzích slov: A/Z

Slovník cudzích slov je slovník cudzích slov od autorov Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková a Samo Šaling, ktorý vyšiel v Slovenskom pedagogickom nakladatelstve v roku 1979. Samo Šaling z politických dôvodov nesmel byť do roku 1989 uvedený a ...

                                               

Slovník cudzích slov: akademický

Slovník cudzích slov je slovník cudzích slov, ktorý je slovenským upraveným prekladom českého Akademického slovníka cizích slov z vydavatelstva Academia z roku 1995. Slovník vyšiel okrem prvého vydania 1997 ešte v dvoch upravených vydaniach 2005 ...

                                               

Slovník inojazyčný

Slovník inojazyčný je prvý slovník cudzích slov v slovenčine. Jeho autorom je Peter Tvrdý. Prvé vydanie vydalo okolo roku 1922 v Bratislave vydavatelstvo Comenius, druhé, značne upravené vydanie vydal v roku 1932 v Žiline O. Trávniček. Prvé vydan ...

                                               

Slovník slovenského jazyka

Slovník slovenského jazyka je slovník spracúvajúci slovnú zásobu slovenského jazyka. Môže byť výkladový, prekladový, synonymický, frazeologický, pravopisný, výslovnostný atď.; v užšom zmysle sa slovníkom slovenského jazyka myslí len výkladový ale ...

                                               

Slovník slovenského jazyka (Peciar)

Slovník slovenského jazyka je jednojazyčný slovník súčasného slovenského jazyka rozsahu vyše 120 000 slov, ktorý bol vydaný v 6 dieloch v rokoch 1959 až 1968 pod vedením hlavného redaktora Š. Peciara vo Vydavatelstve SAV. Bol spracovaný na základ ...

                                               

Slovník slovenských nárečí

Slovník slovenských nárečí je viaczväzkový slovník, ktorý sumarizuje apelatívnu slovnú zásobu slovenských nárečí. Vychádza od roku 1994 vo vydavatelstve Veda, zatial vyšli 2 zväzky: v roku 1994 I. A - K a v roku 2006 II. L - P.

                                               

Slovník spisovného jazyka slovenského

Slovník spisovného jazyka slovenského alebo tzv. Matičný slovník bol prvý pokus o velký jednojazyčný slovník slovenčiny. Vychádzal v Matici slovenskej v zošitoch po druhej svetovej vojne, ale vyšiel iba jeho prvý diel, t. j. písmená A-J; slovník ...

                                               

Slovník súčasného slovenského jazyka

Slovník súčasného slovenského jazyka je jednojazyčný slovník súčasného slovenského jazyka s plánovaným rozsahom vyše 200 000 slov, ktorý vychádza od roku 2006 pod vedením hlavných redaktoriek Alexandry Jarošovej a Kláry Buzássyovej vo Vydavatelst ...

                                               

Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí

Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum auctore Antonio Bernolák Nobili Pannonio Szlaniczensi je viacjazyčný slovník Antona Bernoláka, prvý velký slovník slovenčiny. Slovník vznikol ...

                                               

Synonymický slovník slovenčiny

Synonymický slovník slovenčiny je rozsiahly synonymický slovník slovenského jazyka. Vyšiel v 3. vydaniach v rokoch 1995, 2000 a 2004 vo vydavatelstve Veda.

                                               

Velký slovník cudzích slov

Velký slovník cudzích slov je slovník cudzích slov od autorov Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová a Zuzana Maníková, ktorý vychádza vo vydavatelstve SAMO od roku 1997.

                                               

Teória poznania

Teória poznania alebo gnozeológia alebo epistemológia alebo noetika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá nasledovnými problémami: Čo je to poznanie? Aké sú možnosti a medze poznania? čo sa poznanie opiera a ako je získavané? Teória poznani ...

                                               

Apriori

Apriori sa získava neuvedomene zo sociálnej skúsenosti zapísanej v pamäti ludstva, v celom materiálnom tele ludskej kultúry, ktoré zahrnuje mestá i manufaktúry, oráčiny i farmy, vyrobné návyky i spoločenské vzťahy, jazyk aj reč, knihy i vedecké p ...

                                               

Archai

Archai znamená princípy, základné prvky, počíatky. Podla Foucaulta je archai stredná zóna alebo oblasť životného sveta, ktorá sa nachádza medzi oblasťou kódov a oblasťou reflexie a ktorú tvoria apríórne štruktúry umožňujúce nám vidieť vecný poria ...

                                               

Dojem

Dojem je výsledok vnímania, pozorovania, hodnotiaceho uvažovania, rozmýšlania, zdania. Ide o celkový viac-menej neurčitý pocitový obraz skutočnosti utvorený na základe skúsenosti a vnímania určitých predmetov alebo javov. Prvý dojem vzniká pri pr ...

                                               

Epistéma (Foucault)

Epistéma alebo epistémé vo Foucaultovej štrukturalistickej teórii dejín poznania je invariant poznania, princíp usporiadania, poriadok, ktorý vopred určuje, čím sa má naše poznanie zaoberať a ako sa tým má zaoberať. Epistéma vopred vymedzuje prie ...

                                               

Epistemologický anarchizmus

Epistemologický anarchizmus je koncepcia, ktorú v 70 80. rokoch 20. storočia sformuloval Paul Karl Feyerabend podla ktorej je vo vedeckom poznaní nevyhnutný pluralizmus teórií, hypotéz iných významových útvarov, je potrebné nastolovať alternatívn ...

                                               

Evidencia (filozofia)

Evidencia alebo názornosť alebo zrejmosť je to, čo je očividne dané), alebo to, čo je jasné v nejakom súde. Rozhodujúcu úlohu pritom má videnie, či už v zmysle vnímania alebo v zmysle pochopenia našich hodnotení. Evidencia je bezprostredné objasň ...

                                               

Falibilizmus

Falibilizmus je uznávanie možnosti omylu pri akomkolvek, teda i vedeckom poznávaní. To platí nezávisle od toho, či sa metóda poznania opiera o rozum, skúsenosť, autoritu alebo tradíciu. Empirické vedy, ktoré sa opierajú o induktívne postupy, nemô ...

                                               

Fundacionalistická teória

Fundacionalistická teória je v epistemológii teória zdôvodnenia, podla ktorej existujú tzv. základné presvedčenia, ktoré sú základom pre zdôvodňovanie všetkých ostatných presvedčení. Základné presvedčenia sú sebaevidentné, nepotrebujú podporu od ...

                                               

Genetická epistemológia

Genetická epistemológia je všeobecná teória vývinu poznania, ktorú rozpracoval Jean Piaget a ktorá syntetizuje výsledky vývinu vedy. experimentálnopsychologického výskumu inteligencie dieťaťa Paralely medzi týmito dvoma úrovňami sa hladali v zmen ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →