ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 49                                               

Akt (filozofia)

Akt je prvok alebo fáza akcie, osobitný čin, výkon, úkon, krok, operácia, dejstvo, skutočnosť. V klasickej metafyzike je akt uskutočnením potencie. Filozofické, špeciálnovedné, mystické predstavy alebo pojmy aktu sú značne odlišné, čo závisí v pr ...

                                               

Amnézia

Amnézia je patologická porucha pamäti, charakterizovaná čiastočnou alebo úplnou stratou pamäti, pričom ostatné mentálne funkcie sú v uspokojivom stave. Pôvod môže byť psychický alebo fyziologický. Jestvujú viaceré druhy amnézie. Amnéziu treba odl ...

                                               

Analytická psychológia

Analytická psychológia je psychologické učenie C. G. Junga a jeho žiakov, pripisujúce rozhodujúci význam pri regulácii správania nevedomiu. Jung vyčlenil popri individuálnej osobnej forme nevedomia aj kolektívne nevedomie, ktoré sa nikdy nemôže s ...

                                               

Anamnéza (psychológia)

Anamnéza je získavanie relevantných údajov o duševnom vývine jednotlivca, o prostredí, jeho vplyvoch, o rodine, v ktorej žil ako aj v ďalších etapách života, počas štúdia, pracovnej či partnerskej sebarealizácie. Tieto informácie pomáhajú porozum ...

                                               

Apercepcia

Apercepcia je závislosť každého nového vnemu od predchádzajúcej životnej skúsenosti človeka a od jeho psychického stavu v momente vnímania. Ide o psychické procesy na vyššej úrovni ako pri percepcii. Je to proces, pri ktorom sa človek zmocňuje ni ...

                                               

Arteterapia

Arteterapia je liečba umením. Je to špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziludských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov. Termín v podobnom znení a význame pr ...

                                               

Aschov experiment

Aschov experiment je test konformity, ktorý uskutočnil Solomon Asch v roku 1951. V tomto experimente Asch vyzval študentov, aby porovnávali velkosti čiar na sérii kartičiek. Uviedol to ako test zraku, ale v skutočnosti to bol test posudzujúci kon ...

                                               

Asimilácia (Piaget)

Asimilácia podla Piageta sú procesy, ktorými si jedinec prispôsobuje prostredie. Podstatou asimilácie je využitie vonkajšieho prostredia jedincom. Asimilácia je pozmeňovanie pohybov a polôh vonkajších predmetov vlastnými pohybmi. Asimiláciou ucho ...

                                               

Asociácia (psychológia)

Asociácia je v psychológii a filozofii mimovolné združovanie prvkov psychiky, medzi ktorými bola predchádzajúcim aktom mysle vytvorená súvislosť. Vďaka asociácii výskyt jedného prvku v určitých podmienkach vyvoláva iný, s ním spojený prvok. Asoci ...

                                               

Asociačný zákon

Asociačný zákon je zákon, podla ktorého pôsobia asociácie; psychologický mechanizmus vzniku, združovania a vybavovania predstáv podla určitých pravidiel. Pôvodne ich formulovali zástancovia asocianizmu.

                                               

Audiovizuálny stimulátor

Audiovizuálny stimulátor alebo hovorovo psychowalkman je prístroj na reguláciu stavov vedomia pomocou audiovizuálnej stimulácie. Súčasťou prístroja sú zvyčajne okuliare so svetelnými diódami a stereoslúchadlá. Periodické optické stimuly sú privád ...

                                               

Blud (psychiatria)

Blud je nevyvrátitelné a mylné presvedčenie, ktoré si pacient udržiava aj napriek tomu, že okolie sa s jeho predstavami nestotožňuje. Je voči nim nekritický a nevyžaduje pre ne dôkazy. Je to jedna zo závažných porúch myslenia. Zaraďuje sa medzi k ...

                                               

Brainwashing

Brainwashing je v psychológii metóda násilnej indoktrinácie sledujúca rozrušenie prijatých systémov hodnôt a názorovej orientácie jedinca za účelom dosiahnutia zmeny týchto hodnôt, až protichodného osobného presvedčenia. Brainwashing je násilné o ...

                                               

Citlivosť (psychológia)

Citlivosť je schopnosť zakúšať zmyslové podnety; o citlivosti sa tu hovorí v afektívnom význame, kedy sa pod citlivosťou rozumie dispozícia k zakúšaniu pocitov a emócií, a vo význame reprezentatívnom, kedy sa pod citlivosťou rozumie funkcia, pros ...

                                               

Defektivita

Defektivita je porucha celistvosti osobnosti v jej vzťahoch k spoločenskému prostrediu, predovšetkým v pomere k výchove, k vzdelaniu a k práci. K defektivite vedie len taký defekt, ktorý nadobudol tzv. sociálne dimenzie, t. j. prestal byť záležit ...

                                               

Dejiny psychológie

Korene vzniku psychológie môžeme chápať už od vzniku antickej kultúry. Po dlhý čas bol predmet psychológie vymedzovaný filozofickými školami. Zo začiatku bol predmet psychológie určovaný špekulatívnymi teóriami a až po istom čase experimentálnym ...

                                               

Deprivácia (psychológia)

Deprivácia je strádanie, chronické nedostatočné uspokojovanie fyzických či psychických potrieb. Môže ísť o nedostatok rešpektu, nedostatok pociťovania bezpečia, lásky alebo sociálnych väzieb, ale i o nedostatok zmyslových podnetov.

                                               

Dôvera

Dôvera alebo dôverovanie je viera či spoliehanie, alebo presnejšie predpoklad, že vývoj bude mať kladný alebo očakávaný vývoj, prípadne očakávanie od osoby alebo organizácie, že ich budúce konanie sa bude pohybovať v rámci spoločných hodnôt alebo ...

                                               

Egocentrizmus

Egocentrizmus je sklon subjektu vzťahovať všetko k sebe na seba. Tento sklon je u dieťaťa normálny, pretože dieťa spočiatku nerozlišuje medzi sebou a vonkajším svetom. U dospelého je to naopak znak afektívnej nedospelosti.

                                               

Egoizmus

Egoizmus alebo sebectvo je cielené uplatňovanie osobných záujmov, nezohladňujúce alebo málo zohladňujúce záujmy iných. Radikálnym zástancom egoizmu bol britský matematik a filozof Herbert Spencer, hlavný predstavitel sociálneho darwinizmu a evolu ...

                                               

Emocionálny kvocient

Emocionálny kvocient alebo emočný kvocient, skr. EQ, je číselný ukazovatel, ktorý hodnotí emocionálnu inteligenciu. Emocionálna inteligencia je schopnosť jedinca rozumieť emocionálnym prejavom a správaniu okolia, komunikovať, začleniť sa do spolo ...

                                               

Emočná psychológia

Emočná psychológia je oblasť psychológie, ktorá sa zaoberá skúmaním subjektívnych zážitkov - emóciami človeka sprevádzané fyziologickými zmenami. Rozlišuje ich intezitu, trvácnosť, predmetnosť. Rozdeluje ich na city, afekty, nálady a vášne. City ...

                                               

Eriksonove fázy psychosociálneho vývoja

Eriksonove fázy psychosociálneho vývoja vypracované Erikom Eriksonom opisujú 8 vývojových stupňov, ktorými prechádza zdravo sa vyvíjajúci človek od detstva po neskorú dospelosť. V každej fáze človek stretáva a prekonáva nové výzvy. Každá fáza je ...

                                               

Génius

Génius je človek, ktorý má najvyšší stupeň tvorivého nadania. Niekedy sa pojmom génius označuje človek, ktorého inteligenčný kvocient presiahne hodnotu 160. Aj keď označujeme niektorých vedcov za géniov, pretože majú zásluhy hodné vysokej intelek ...

                                               

Halucinácia

Halucinácia je klam vnímania, pri ktorom pociťujeme realitu, aj keď chýba vonkajšia podnetová energia. Tento vnem vzniká bez súčasného vonkajšieho podnetu a má pritom pre jedinca charakter skutočnosti. Pri pravej halucinácii je vnem taký presvedč ...

                                               

Hawthornský efekt

Hawthornský efekt alebo Hawthornov efekt je jav pri pokusoch s luďmi či štúdiách na luďoch: v širšom zmysle: krátkodobý efekt v želanom spravidla pozitívnom smere, ktorý vznikol v dôsledku zmeny podmienok pracovného prostredia. v užšom zmysle: kr ...

                                               

Hladanie psychoterapeutickej pomoci

Hladanie psychoterapeutickej pomoci nastáva obyčajne vtedy, keď človek nestačí žiť tak, ako ostatní. Keď má problémy, ktoré sa mu hromadia a ktoré nie je schopný riešiť. Keď sa mu kumulujú neuspokojivé situácie v rodine, v práci. Keď si nerozumie ...

                                               

Hra (zábava)

Hra je samoúčelná ludská činnosť slúžiaca na zábavu odohrávajúca sa obyčajne v imaginárnej dimenzii resp. konkrétny druh takejto činnosti. Je jednou zo základných ludských činností popri učení a práci. V ontogenéze človeka je hra prvou z nich. S ...

                                               

Hraničná situácia

Hraničná situácia je zážitok bolesti, viny, utrpenia, zápasu o život, cez ktorý sa dochádza k sebapoznaniu a k skutočnej autentickej existencii človeka. Za hraničnú situáciu sa taktiež pokladá situácia krajnej záťaže alebo vyhroteného konfliktu. ...

                                               

Humanistika (vedný odbor)

Humanistika je integrovaný vedný odbor zaoberajúci sa problémami človeka. Oblasť skúmania alebo výuky zameraná na ludské myslenie a vzťahy. Zahrnuje sa sem najmä história, umenoveda, filozofia. Termín humanistika sa používa vo dvoch významoch: sú ...

                                               

Hypnóza

Hypnóza je stav ludského vedomia, ktorý zahŕňa zúženie vedomej pozornosti a zvýšenú otvorenosť voči sugesciám. Pojem hypnóza sa môže používať aj na označenie zručnosti, umenia alebo aktu navodenia hypnózy. Teórie, ktoré vysvetlujú proces hypnózy ...

                                               

Charakter (výrazné vlastnosti)

Charakter je súhrn stálych psychických vlastností človeka, ktoré závisia od jeho genetických osobitostí a realizujú sa v spojení a pod vplyvom životných podmienok. Keď poznáme charakter človeka, môžeme predvídať, ako si bude počínať v tých či oný ...

                                               

Ilúzia

Ilúzia je skreslený vnem skutočnosti. Pri ilúzii sú senzorické podnety inak interpretované, napr. chorý človek môže vďaka horúčke hru tieňov na stene vnímať ako hrôzostrašnú postavu, unavený šofér považovať strom pri ceste za stojaceho človeka. J ...

                                               

Imprinting

Imprinting je pojem z vedných odborov etológia, zoológia a psychológia. Je to raná fáza v živote zvieraťa, počas ktorej mláďa získava základné poznatky o svete okolo seba. Základnou charakteristikou obdobia imprintingu je fakt, že vedomosti ktoré ...

                                               

Individuácia (psychológia)

Individuácia je stávanie sa individuálnym a konkrétnym; proces diferenciácie psychického vývoja človeka do vlastnej samostatnej osobnosti. To, čo umožňuje individuáciu, sa zvykne označovať ako princíp individuácie. Podla Junga je to proces, ktorý ...

                                               

Individuálny posun

Individuálny posun je prejav individuálnych sklonov prekladatela, určitej prekladatelskej metódy, stereotypnosť prekladatelských riešení a uplatňovanie tvorivého subjektu. Individuálny posun je vedomým posunom, ktorý vyplýva z idiolektu prekladat ...

                                               

Intelektuál

Intelektuál je človek, pre ktorého idey, veda, umenie a kultúra sú také dôležité, že určujú nielen ciele jeho každodenného života, ale aj základy jeho politického myslenia a konania. Je to príslušník inteligencie. Intelektuál je jedinec, ktorého ...

                                               

Intersubjektivita

Intersubjektivita alebo intersubjektívnosť je zhoda názorov, postojov, vnímaní a správaní u väčšieho počtu jedincov v rámci určitého sociokultúrneho prostredia. Termín sa používa najmä vo filozofii, psychológii a sociológii. Podrobnosti chápania ...

                                               

Intuícia

Intuícia znamená vhlad, alebo náhlad a v súčasnom užití obvykle označuje schopnosť rychlého chápania, odhadu a rozhodovania, ktoré nie je sprostredkované žiadnym uvažovaním aj keď býva prevádzané pocitom jasnosti a istoty, nie je podložené žiadny ...

                                               

Involúcia (psychológia)

Involúcia v psychológii je obdobie od 50. roku života človeka, kedy dochádza k pozvolným zmenám osobnosti, mení sa povaha, zvyšuje sa reaktvita, lahšie môže dochádzať k reakciám na pôsobenie vonkajších vplyvov, zvýrazňujú sa egocentrické prejavy, ...

                                               

Klasifikácia vývinových porúch učenia

Klasifikácia vývinových porúch učenia pre označenie jednotlivých typov vývinových porúch učenia využíva pedponu "dys-", ktorá znamená rozpor, deformáciu. Z hladiska vývinu znamená poruchu funkcie alebo jej neúplný vývin. Pri pojmoch v súvislosti ...

                                               

Klinická neuropsychológia

Klinická neuropsychológia je "aplikácia neuropsychologického vyšetrenia a princípov intervencie, ktoré sú založené na vedeckom štúdiu ludského správania počas životného cyklu na základe jeho vzťahov k normálnej a abnormálnej funkcii centrálnej ne ...

                                               

Kognitívna disonancia

Kognitívna disonancia je teória sociálnej psychológie. Disonanciou nazýva ludskú reakciu na nepríjemné novozískané informácie alebo skúsenosti protirečiace predchádzajúcej predstave alebo vedomosti. Tento nesúlad vyvoláva nepríjemný pocit napätia ...

                                               

Kognitívna psychológia

Kognitívna psychológia alebo poznávacia psychológia je oblasť psychológie, ktorá sa zaoberá štúdiom vedomých a nevedomých poznávacích procesov ako je vnímanie, predstavivosť, myslenie, reč, pamäť a učenie. Tieto procesy sú základným predpokladom ...

                                               

Komunikácia (psychológia)

Komunikácia je sociálna interakcia, pri ktorej sa vedome alebo nevedome odovzdávajú informácie. Slovo komunikácia má latinský pôvod a znamená ". robiť niečo spoločným, deliť sa, zverovať sa." Keď človek komunikuje, delí sa s inými luďmi o svoje m ...

                                               

Konanie (činnosť)

Konanie je zmysluplná činnosť človeka, ktorá sa vyznačuje relatívne uzavretou jednotou, istou vnútornou štruktúrou a časovým trvaním. Konanie je predmetom praxeológie, psychológie a ďalších odborov.

                                               

Konekcionizmus

Konekcionizmus je behavioristická teória, psychologická koncepcia, ktorá vychádza z predpokladu závislosti správania sa vyšších živočíchov a človeka na postupnom utváraní nervových spojov medzi podnetom, situáciou a zodpovedajúcou reakciou. Prvý ...

                                               

Konformizmus (psychológia)

Konformizmus alebo konformita alebo prispôsobivosť je prispôsobenie sa prevažujúcim či dominantným názorom, požiadavkám, normám skupiny či spoločnosti, v ktorej človek žije, a potlačenie vlastných prejavov. Rôzni autori sa zhodujú v tom, že určit ...

                                               

Kreativita

Pojem kreativita je odvodený od latinského slova "creatio", čo v preklade znamená tvorbu. V odbornej literatúre robia citlivejší autori istý rozdiel medzi tvorivosťou a kreativitou. Kreativitou sa rozumie schopnosť človeka vytvárať akékolvek nové ...

                                               

Kríza (vývin človeka)

Kríza je fáza prelomu alebo zvratu vo vývine jednotlivca. Človek aj v priebehu normálneho vývinu dospieva do určitých krízových období, v ktorých je zvlášť náchylný na náhle a nepredvídané zmeny. Podla toho, aká je kvalita a intenzita krízy a aké ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →