ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 55                                               

Jonedži Masuda

Bol zakladatelom a dlhoročným prezidentom japonského Inštitútu pre informačnú spoločnosť. Je autor programu Plán pre informačnú spoločnosť - Japonský národný ciel po roku 2000, ktorý vypracoval pre japonskú vládu. Je autorom viac ako dvadsatich kníh.

                                               

John Naisbitt

Je zakladatelom a vedúcim poradenskej firmy Megatrends, Ltd. Pôsobil ako riaditel IBM, Eastman Kodak. Pôsobí ako hosťujúci profesor Harvard University. Pôsobí tiež ako poradca a prednášatel. Radí politikom a svetovým korporáciam. Žije v Telluride ...

                                               

Alvin Toffler

Alvin Toffler bol americký futurológ, sociológ, novinár a publicista. Spolu s manželkou Heidi založil a viedol strategickú poradenskú firmu Toffler Associates.

                                               

Kancelária

Kancelária je miestnosť, kde sa úraduje respektíve, kde sa vykonáva nejaká administratívna činnosť. Takáto miestnosť sa inak označuje ako úradovňa – teda administratívne pracovisko alebo pracovisko úradu.

                                               

Administratívna budova

Administratívna budova je druh budovy, ktorý je určený na kancelárske účely. Prvými budovami takéhoto typu boli banky v období renesancie. K ich výraznému rozšíreniu došlo koncom 19. storočia a značné zvýšenie množstva kancelárskych činností vied ...

                                               

Brahman (učenec)

Brahman je člen najvyššej indickej varny, ktorá v Indii dominovala celé storočia. Pôvodne to bol kňaz boha Brahmu. Tradične do tejto kasty patrili kňazi. Ich život sa mal deliť na 4 ášramy. V súčasnosti sa mnohí členovia kasty brahmanov venujú sv ...

                                               

E-mailová konferencia

E-mailová konferencia je prostriedkom pre masovú komunikáciu pomocou elektronickej pošty na internete. Jej ovládanie a spôsob komunikácie je rovnako jednoduchý ako e-mail, len správa putuje naraz viacerým čitatelom, ktorí sú účastníkmi tejto emai ...

                                               

Emotikon

Emotikon alebo v slangu smajlík je grafický symbol zložený zvyčajne z interpunkčných a špeciálnych znakov, ktorý vyjadruje náladu, postoj či emócie pisatela. Ide o špeciálnu formu ASCII umenia, ich význam sa musí interpretovať pri otočení o 90° d ...

                                               

Gestikulácia

Gestikulácia je druh neverbálnej komunikácie, založený na používaní gest. Štúdiom gestikulácie sa zaoberali už v 17. storočí. Gestikulácia ovplyvnila vznik reči, umožnila komunikáciu so zvieratami a hluchonemými. Využíva sa aj v herectve. Človek ...

                                               

Informácia

Informácia je slovo s mnohými významami, ktoré závisia od kontextu, ale spravidla je jeho význam blízky pojmom význam, poznatok, inštrukcia, oznámenie, reprezentácia a mentálny podnet. Hoci vela ludí hovorí o príchode informačného veku, informačn ...

                                               

Informačné a komunikačné technológie

Informačné a komunikačné technológie alebo menej často informačná a komunikačná technológia, skr. IKT technology alebo menej často information and communication technologies, ICT) sú technológie, ktoré umožňujú elektronicky zaznamenávať, uchováva ...

                                               

Internet

Internet je verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta pomocou prepínania paketových dát s použitím štandardizovaného Internetového Protokolu a mnohých ďalších protokolov. Pozostáva z tisícok ...

                                               

Komunikačný proces

Komunikačný proces je procesuálny aspekt komunikácie, ktorý tvorí kódovanie, dekódovanie, generovanie signálu, transferácia signálu, transformácia signálu, identifikácia signálu.

                                               

Masová komunikácia

Masová komunikácia je proces, pri ktorom komunikátor využíva rôzne typy hromadných informačných prostriedkov s cielom informovať čo najrýchlejšie na velkú vzdialenosť, aby ovplyvnil čo najväčšie publikum. Ako uvádza Kunczik v masovej komunikácií ...

                                               

Nástenka (doska)

Nástenka alebo výveska alebo nástenné noviny je nástenná doska, na ktorú ludia vyvesujú oznámenia, vyhlášky, aktuálne správy, inzeráty, prezentácie činnosti pracovných tímov, propagačné materiály a podobne. Nástenky sa vyrábajú z materiálov na kt ...

                                               

Obrazové médium

Obrazové médium je prostriedok; prostredie; masovokomunikačný prostriedok; ktorý sprostredkúva predmety, veci, javy, udalosti na základne schopnosti ludského oka vnímať obraz. Základným obrazovým médiom je fotografia, ale aj malba, ilustrácia, rô ...

                                               

Predmetné písmo (fyzické predmety)

Predmetné písmo alebo predmetové písmo je písmo tvorené nejakým fyzickým objektom alebo nejakými fyzickými objektami. Prvým príkladom sú rováše či vrúbované palice rozšírené po celom svete. Sú to paličky alebo doštičky, na ktoré sa v podobe zárez ...

                                               

Teória informácie

Teória informácie alebo teória informácií je veda o meraní, kódovaní, prenose, ukladania ale aj o následnom spracovaní a využívaní informácií. Pri teoretickom skúmaní využíva napr. teóriu pravdepodobnosti, lineárnu algebru alebo matematickú štati ...

                                               

Vizitka

Vizitky sú karty, ktoré obsahujú obchodné informácie o firme alebo o jednotlivcovi. Rozdávajú sa zvyčajne pri formálnom predstavovaní, ako konvencia a prostriedok na lepšie zapamätanie. Vizitka zvyčajne obsahuje meno, prípadne názov firmy a konta ...

                                               

Masmédium

Masmédium je: v užšom zmysle Masovokomunikačný prostriedok – pozri aj prostriedok a masová komunikácia v širšom zmysle aj príslušné zariadenie, inštitúcia či organizácia. Masmédiá sú tá časť - skupina médií, ktoré sú špecificky navrhnuté tak, aby ...

                                               

Teória sociálnych kategórií

Teória sociálnych kategórií je teória vychádzajúca z predpokladu, že pôsobenie masových médií je determinované sociálnokategoriálnymi prvkami. Bez ohladu na heterogenitu panujúcu v moderných spoločnostiach sa podla týchto názorov jednotlivci aleb ...

                                               

Verejnoprávne vysielanie

Verejnoprávne vysielanie je typ televízneho alebo rozhlasového vysielania. Myšlienka verejnoprávnych mediálnych inštitúcií sa zrodila v Anglicku v 20 tych rokoch minulého storočia – vytvorením BBC. Verejnoprávne vysielanie sa opiera o tieto princ ...

                                               

Migrácia (sociológia)

Migrácia je zmena miesta trvalého pobytu za hranice určitej územnej jednotky; premiestňovanie obyvatelov v území spojené so zmenou bydliska. Niekedy sa hovorí o fyzickej alebo zemepisnej mobilite. Migrácia sa delí na internú / vnútornú a medzinár ...

                                               

Alija

Alija je židovská migrácia do Palestíny a neskôr Izraela. Je velmi špecifickým druhom migrácie. Vo velkom rozsahu sa začína od 80. rokov 19. storočí a prebiehala v jednotlivých vlnách. Tie sa od seba navzájom líšili nielen miestom pôvodu migrujúc ...

                                               

Azylová politika Európskej únie

Azylová politika EÚ je súbor princípov a praktických krokov, ktorými sa EÚ riadi a ktoré prijíma pri manažmente záležitostí súvisiacich s azylom a utečencami.

                                               

EURODAC

EURODAC je počítačový systém slúžiaci na uchovávanie, spracovávanie, prenos a porovnávanie odtlačkov prstov žiadatelov o azyl, cudzincov zadržaných pri nelegálnom prekračovaní vonkajších hraníc Európskej únie a cudzincov zadržaných počas nelegáln ...

                                               

Európska migračná sieť

Európska migračná sieť je projekt, ktorý poskytuje aktuálne, objektívne, spolahlivé a porovnatelné informácie o migrácii a azyle Európskej únii a jej členským štátom na účely tvorby politík, ako aj verejnosti. EMN koordinuje Európska komisia v sp ...

                                               

Globálny rámec pre migráciu

Globálny rámec pre migráciu alebo Globálny pakt OSN o migrácii) je pripravovaná globálna dohoda v rámci OSN pre medzinárodnú spoluprácu v otázke migrácie, zaoberajúca sa všetkými jej podstatnými aspektmi. Migračný pakt by mal byť prijatý na medzi ...

                                               

Odliv mozgov

Odliv mozgov je slangový výraz označujúci emigráciu najmä vysokokvalifikovaných ludí do zahraničia za lepšími pracovnými príležitosťami alebo životnou úrovňou. Najčastejšie migrácia prebieha z rozvojových do rozvinutých krajín. K tomuto javu môže ...

                                               

Utečenec (osoba)

Utečenec je človek, ktorý nedobrovolne odchádza zo svojej rodnej krajiny alebo krajiny, kde žil, pretože je prenasledovaný, alebo je v krajine zlá politická situácia a vojna. Zatial čo emigrant odchádza za lepšou možnosťou, utečenec je nútený opu ...

                                               

Haitská revolúcia

Haitská revolúcia bolo úspešným povstaním otrokov proti francúzskej koloniálnej nadvláde na Saint-Domingue, teraz zvrchovanom štáte Haiti. Povstanie sa začalo 22. augusta 1791 a skončilo v roku 1804 nezávislosťou bývalej kolónie. Do povstania sa ...

                                               

Európsky vodičský preukaz na počítače

Európsky vodičský preukaz na počítače je medzinárodne uznávaný doklad na overenie počítačovej gramotnosti. Úspešní absolventi ECDL získajú doklad o dosiahnutí medzinárodne uznávanej kvalifikácie pre prácu s počítačom. Tento certifikát sa v EÚ, al ...

                                               

Systém sociálneho kreditu

Čínsky systém sociálneho kreditu je inovatívny prístup k monitorovaniu, hodnoteniu a regulácii správania osôb a účastníkov trhu. Systém sociálneho kreditu bude mať výrazný dopad na konanie jednotlivcov, firiem a inštitúcií. Základným cielom systé ...

                                               

Podnikanie

Podnikaním sa všeobecne rozumie vlastnenie a činnosť podniku a/alebo činnosť podnikatela a/alebo samostatné rozhodovanie o zámere, právnej forme, umiestnení, organizácii, miere zadĺženia, rozdelení zisku a pod. podniku. Konkrétne definície sa rôznia.

                                               

Freemium

Freemium je obchodný model, ktorý ponúka základnú časť produktu alebo služby zdarma, ale využívanie celého produktu je spoplatnené. Najčastejšie sa využíva pri digitálnych a online službách a produktoch. Názov je zložené slovo a vznikol spojením ...

                                               

Plánované zastarávanie

Plánované zastarávanie je výrobná politika udržania obratu spôsobujúca, že sa produkty opotrebujú, zanikajú alebo im končí životnosť ešte pred tým, než by skutočne potrebovali obmenu. Je typické skôr pre oligopol ako pre monopol, ktorý produkuje ...

                                               

Startup

Startup je pojem označujúci novo vznikajúci projekt či začínajúcu firmu často ešte vo fáze tvorby podnikatelského zámeru. Prvýkrát sa tento termín stal populárnym v čase internetovej horúčky 1996-2001, kedy vzniklo mnoho spoločností tohto typu v ...

                                               

Virtuálne sídlo

Virtuálne sídlo je služba určená pre firmy. Každá firma musí pri svojom vzniku uviesť sídlo svojej firmy. Toto sídlo firmy sa zapisuje do Obchodného registra slovenskej republiky. Sídlo firmy môže byť dom, byt, či nebytový priestor. Majitel nehnu ...

                                               

Živnostenské podnikanie

Živnostenské podnikanie alebo živnosť je druh podnikania. Upravuje ho predovšetkým zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Nasledujúci text opisuje úpravu živnostenského podnikania platnú na Slovensku.

                                               

Agorizmus

Agorizmus je politická filozofia, ktorej cielom je podporovať vytvorenie bezštátnej spoločnosti založenej na dobrovolnej výmene. Ide o revolučný smer libertariánskeho anarchizmu. Princípy agorizmu zhrnul začiatkom 80. rokov Kanaďan Samuel Edward ...

                                               

Architektúra volby

Architektúra volby je pojem, ktorý zákazník vníma ako možnosť volby pri rozhodovaní sa. Štruktúra možností, ktoré má zákazník pred sebou môže byť usporiadaná tak, aby ovplyvnila jeho rozhodnutie. Medzi faktormi, ktoré k takémuto ovplyvňovaniu ved ...

                                               

Governmentalita

Koncept governmentality bol predstavený Michelom Foucaltom v roku 1978, počas jeho prednášky na univerzite v Paríži. Termín governmentalita - "gouvernementalité" pôvodne vznikol odvodením slova gouvernement sufixom "al", pridaním "ité". Pre mnohý ...

                                               

Holizmus

Holizmus je filozofia celostnosti. Tento myšlienkový smer z 20. storočia zdôrazňuje prioritu celku pred časťou. Holizmus sa rozšíril najmä v biológii. Vznikol ako reakcia na redukcionizmus a analytické postupy empirických vied. Hlavný význam holi ...

                                               

Interregnum

Interregnum alebo medzivládie je historické obdobie bez organizovanej politickej moci, resp. obdobie vlády slabého panovníka. Počas Rímskeho královstva bolo interregnum obdobie medzi úmrtím krála a nastúpením nového, počas republiky odbobie medzi ...

                                               

Pro-europanizmus

Pro-europanizmus je označenie pre kladný hodnotový postoj k myšlienke európskej integrácie, vysokú mieru dôvery voči Európskej únii, jej inštitúciám, orgánom a optimizmus v súvislosti s budúcnosťou európskeho projektu. Zástancovia vyjadrujú rešpe ...

                                               

Sociálny konzervativizmus

Sociálny konzervativizmus je politická a morálna ideológia, ktorá zastáva presvedčenie, že vláda a štát musí hrať rolu pri podpore a ochrane tradičných hodnôt ako rodina, vzdelanie, morálka, hierarchia alebo prirodzená autorita. Neodmietajú ani š ...

                                               

Spoločenská zmluva (štát)

Spoločenská zmluva je postúpenie väčšej alebo menšej časti prirodzenej slobody členov spoločenstva verejnej autorite; zmluva, ktorú ludia uzavreli vedome s cielom vytvoriť štát a právo, pretože už nechceli žiť ďalej v anarchii a vojne všetkých pr ...

                                               

Stredolavica

Stredolavica alebo lavý stred, niekedy aj demokratická lavica, je pozícia politického spektra, ktorá sa nachádza medzi stredom a lavicou. Vo všeobecnosti sem patria strany, ktoré kladú dôraz na slobodu, rovnosť, solidaritu, sociálnu spravodlivosť ...

                                               

Stredopravica

Stredopravica alebo pravý stred, niekedy aj umiernená pravica, je pozícia politického spektra, ktorá sa nachádza medzi stredom a pravicou. K predstavitelom stredopravej orientácie patria predovšetkým liberálno-konzervatívne, kresťanskodemokratick ...

                                               

Tretia cesta

Tretia cesta odkazuje na rôzne politické a ekonomické postoje, ktoré sa snažia vytvoriť novú politickú víziu, presahujúcu tradičné politické ideológie kombináciou pravicovej ekonomickej politiky a lavicovej sociálnej politiky. Kladie si za ciel v ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →