ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 59                                               

Faraón

Faraón bol titul používaný pre vládcu Egypta v hebrejskom a neskôr aj v gréckom prostredí. Oficiálny titul znel "král Horného a Dolného Egypta". Slovo pochádza z egyptských slov per-aa staroeg. pr-ˁ3 – "velký dom" alebo "velký príbytok", teda krá ...

                                               

Kagan

Kagan alebo velký chán alebo král králov je panovník štátneho útvaru zvaného kaganát. Titul kagan je ekvivalentom cisára. Manželka kagana sa nazýva katun. Ďalší nižší predstavitelia z aristokracie sú kapkan, tarkan a jugur. Ako kagani sa označova ...

                                               

Kňaz (Slovania)

Kňaz bol slovanský titul, používaný všetkými Slovanmi, ktorý označoval nezávislých vladárov, vládcov priamo podliehajúcich takémuto vladárovi, urodzených velmožov, rôznych teritoriálnych vládcov, vedúcich predstavitelov mesta, pánov družiny a pod ...

                                               

Knieža

Knieža bol náčelník kmeňa, neskôr panovník u Slovanov, napríklad Pribina. V ďalšom období to bol šlachtický titul udelovaný napríklad na území Nemecka a Ruska, ktorý sa v hierarchii umiestňoval pod velkokniežaťom a nad markízom. Panovníci niektor ...

                                               

Král (panovník)

Král je titul panovníka královstva, druhá najvyššia monarchistická hodnosť po cisárovi a pred kniežaťom či vojvodom. Královstvo je hodnosť zastávaná králom alebo štátno-politický celok, ríša, krajina, v ktorej vládne král alebo forma vlády s král ...

                                               

MuLopwe

MuLopwe, niekedy nepresne aj Mulopwe, je titul panovníka používaný na území dnešného Konžskej demokratickej republiky. Do iných jazykov sa tento titul zvyčajne prekladá ako král, resp. cisár, čo však vzhladom na africké špecifiká nevystihuje pods ...

                                               

Šachinšach

Šachinšach alebo šáhinšáh alebo šáhanšáh bol tradičný titul iránskych vládcov v staroveku s významom král králov. Používali ho ako perzskí Achajmenovci a Sasánovci, tak aj vládcovia partskej dynastie Arsakovcov. Slovo chšájathija, prekladané do s ...

                                               

Velkoknieža

Velkoknieža bol šlachtický titul udelovaný na území Európy, ktorý sa v hierarchii umiestňoval nad kniežaťom a pod vojvodom. Panovníci niektorých európskych monarchií mali titul velkokniežaťa. Titul vymrel v roku 1918.

                                               

Velkovezír

Velkovezír, alebo serdar-i Ekrem, arab. صدر اعظم ‎ alebo وزير) je v Osmanskej ríši a ďalších moslimských krajinách označenie vysokého štátneho úradníka, kalifovho zástupcu, odpovedajúceho funkcii premiéra - predsedu vlády. Sultán s absolútnou moc ...

                                               

Velkovojvoda

Velkovojvoda je vysoký šlachtický titul, ktorý sa udeloval na území Európy od 16. storočia. Prvý raz udelil tento titul pápež Pius V. roku 1569 vojvodovi florentskému Cosimovi I. V hierarchii sa umiestňuje nad vojvodom, často označujú samostatnéh ...

                                               

Ali paša z Janiny

Ali paša z Janiny bol albánsky šlachtic, vojenský velitel a dobrodruh, spočiatku polo-autonómny správca, neskôr relatívne samostatný vládca Janinského pašalíku, ktorý odtrhol od Osmanskej ríše. Udržiaval čulé vzťahy s európskymi krajinami, najmä ...

                                               

Damad Ali

Damad Ali, celým menom Silahdar Damat Ali Paša, bol turecký velkovezír, generál a vojvodca. Narodil sa v meste Nikaia dnes Iznik, Turecko, neďaleko Bursi. Jeho otec sa volal Hacı Hüseyin. Mladý Damad Ali vyštudoval internátnu prestížnu vojenskú š ...

                                               

Köprülüzade Fazıl Ahmed Paša

Köprülüzade Fazıl Ahmed Paša, niekedy známy len ako Ahmed Köprülü, bol osmanský šlachtic, štátnik a generál, člen rodu Köprülüovcov albánskeho pôvodu, z ktorej pochádzalo šesť velkovezírov. V rokoch 1661 – zastával úrad velkovezíra Osmanskej ríše.

                                               

Lütfi Paša

Lütfi Paša bol osmanský štátnik, generál, a velkovezír Osmanskej ríše pod vládou Süleymana I. v rokoch 1539 až 1541.

                                               

Kara Mustafa

Merzifonlu Kara Mustafa Pasha bol osmanský generál a velkovezír, ktorý bol ústrednou postavou záverečnej fázy osmanského vojenského snaženia v strednej Európe. Ako mladík bol adoptovaný mocnou rodinou dedičných velkovezírov Köprülüovcov. Svojou s ...

                                               

Pargalı Ibrahim Paša

Pargalı Ibrahim Paša, taktiež známy ako Frenk Ibrahim Paša, Makbul Ibrahim Paša, čo sa neskôr zmenilo na Maktul Ibrahim Paša po jeho poprave v paláci Topkapı, bol prvým velkovezírom Osmanskej ríše zvolený sultánom Süleymanom I. Ibrahim, narodený ...

                                               

Rüstem Paša

Rüstem Paša Hirvati bol osmanský štátnik, pôvodom Chorvát. Slúžil ako velkovezír sultánovi Süleymanovi I. Je známy aj ako Damat Rüstem Paša, kvôli manželstvu so sultánovou dcérou, Mihrimáh Sultán. Je známy ako jeden z najvplyvnejších a najúspešne ...

                                               

Hadım Süleyman Paša

Hadım Süleyman Paša bol osmanský štátnik a vojenský velitel. V rokoch 1525 - 1535 a 1537 - 1538 pôsobil ako miestokrál Osmanského Egypta a v rokoch 1541 až 1544 bol velkovezírom Osmanskej ríše. Bol maďarským eunuchom, jeho epiteton hadım mal v tu ...

                                               

Arcivojvoda

Arcivojvoda je vysoký šlachtický titul, ktorý sa udeloval výhradne v rámci rakúskeho arcidomu. V hierarchii sa umiestňuje nad vojvodom. Titul rakúsky arcivojvoda: prvýkrát použil Ernst Železný zomrel 1424 na úrovni rímskonemeckej ríše prvý raz uz ...

                                               

Baronet

Baronet je šlachtický titul, ktorý udeluje výlučne britský panovník. Udeluje sa dedične, vždy pre hlavu rodu, pričom titul zásadne dedí najstarší syn. Baronet nie je a nebol členom Snemovne lordov. Titul zriadil Jakub I. v roku 1611, s cielom zvý ...

                                               

Královský jobagión

Královskí jobagióni boli v 12. a začiatkom 13. storočia najvyššia šlachtická vrstva v Uhorsku, teda uhorskí velmoži.

                                               

Kurfirst

Kurfirst alebo zriedkavo knieža volitel či knieža volič bolo ríšske knieža s právom voliť krála rímskonemeckej ríše. Pôvod tejto funkcie nie je úplne jasný. Prvýkrát sa kurfirsti spomínajú pri volbe Alfonza X. Múdreho a Richarda Cornwallského v 1 ...

                                               

Pair (Francúzsko)

Pair, spoločník rovného, súdruh) bola vyššia šlachtická hodnosť vo francúzskych monarchiách. Pairom sa stávala osobnosť z prostredia šlachty, ktorá sa stala členom královskej rady. Královská rada bola poradným orgánom krála, tiež volila krála, ak ...

                                               

Predialista

Predialista bol príslušník špecifickej privilegovanej skupiny uhorskej šlachty v období stredoveku a raného novoveku. Z právneho hladiska patrili k nižšej uhorskej šlachte. Vznikli v 13. storočí v súvislosti s povinnosťou magnátov a prelátov vydr ...

                                               

Velmož

Magnát prenesene znamená vplyvný človek, boháč. Velmož alebo magnát je vo všeobecnosti príslušník vysokej šlachty. Výraz sa ale používa najmä v kontexte dejín Uhorska a Polska. V Polsku sa ako magnáti označovali duchovní a svetskí senátori a vyso ...

                                               

Vojvoda

Vojvoda je vysoký šlachtický titul, ktorý sa udeloval na území Európy. Má v rôznych krajinách rôzny význam, umiestňuje sa nad velkokniežaťom a pod velkovojvodom. Titul v iných jazykoch: po latinsky: dux po nemecky: Herzog po francúzsky: duc po an ...

                                               

Zeman

Zeman je označenie pre príslušníka nižšej šlachty v Uhorsku, Čechách a Polsku. V širšom zmysle sa výraz vzťahuje na celú nižšiu šlachtu, v užšom zmysle len na jej významnú skupinu v tom-ktorom štáte, napr. v Česku na nižších šlachticov iných než ...

                                               

Cenzor (staroveký Rím)

Cenzor bol úradník v období republikánskeho Ríma poverený vykonávaním majetkového cenzu, kontrolovaním morálky občanov a zostavovaním senátu.

                                               

Konzul (staroveký Rím)

Konzul bol v čase rímskej republiky najvyšší občiansky a vojenský úradník. Boli volení na jeden rok a v úrade boli stále dvaja. Pôvodne boli volení len z radov patricijov, neskôr i z radov plebejcov. V období Rímskej republiky musel konzul dovŕši ...

                                               

Legát (staroveký Rím)

Legát bola v starovekom Ríme osoba poverená osobitnými úlohami vyššou autoritou, zväčša senátom alebo cisárom. V období republiky vznikla funkcia legáta v rámci provinčných správ. Slúžili guvernérovi provincie ako poslovia a vyslanci k miestnemu ...

                                               

Princeps senatus

Princeps senatus je označenie pre prvú osobu v rímskom senáte. Rímski cenzori pri zostavovaní senátu uvádzali na prvom mieste najstaršieho alebo najvýznamnejšieho senátora. Princeps senátu riadil rokovania senátu, ako prvý vyjadroval svoj názor n ...

                                               

Bachelor of Arts

Bachelor of Arts je titul bakalárskeho stupňa typický pre anglosaský svet. Vo svete je udelovaný na mnohých univerzitách či vysokých školách. Bachelor of Arts zvyčajne stojí v určitom kontraste s titulom Bachelor of Science. Titul Bachelor of Art ...

                                               

Bachelor of Music

Bachelor of Music je akademický titul, ktorý vydáva vysoká škola, univerzita alebo konzervatórium po ukončení hudobného študijného programu. V Spojených štátoch je to odborný titul a väčšina práce pozostáva z predpísaných hudobných stupňov a štúd ...

                                               

Bakalár

Bakalár je v súčasnosti akademický titul, ktorý sa udeluje absolventom prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Akademický titul sa píše pred menom. Bakalársky titul získava absolvent trojročného, prípadne štvorročného štúdia na univerzite alebo vys ...

                                               

Bolonský proces

Bolonský proces je iniciatíva signatárskych európskych štátov, ktorej cielom je vybudovanie Európskeho vysokoškolského priestoru. Tento ciel sa má dosiahnuť pomocou harmonizácie akademických titulov a charakteru štúdia pre jednotlivé odbory. Súča ...

                                               

Docent

Docent je vedecko-pedagogická alebo umelecko-pedagogická hodnosť vysokoškolského pedagóga a zároveň označenie nositela takejto hodnosti. Hodnosť docenta sa označuje tiež ako docentúra. Na Slovensku je podmienkou jej získania úspešné absolvovanie ...

                                               

Doktor sociálno-politických vied

Doktor sociálno-politických vied bol titul udelovaný v Česko-Slovensku v rokoch 1949-1952 a 1966-1989 za politickú aktivitu a po ukončení štúdia. 1949-1952 bol udelovaný na Vysokej škole politickej a sociálnej, od roku 1966 na Vysokej škole polit ...

                                               

Doktor technických vied

Doktor technických vied bol akademický titul, ktorý sa od roku 1901 udeloval na technických vysokých školách vo vtedajšom Predlitavsku. Na českom a slovenskom území sa neudeluje od roku 1953. Ak chcel niekto tento doktorát získať, musel najskôr n ...

                                               

Doktor teológie

Doktor teológie je: b) akademický titul písaný pred menom, ktorý na Slovensku dostávajú absolventi 2. stupňa doktorandského štúdia katolíckej teológie spolu s titulom PhD. po vyznaní viery pred velkým kancelárom fakulty, resp. vlastným ordinárom ...

                                               

Doktor vied

Doktor vied je vedecká hodnosť udelovaná od roku 1953 na základe verejnej obhajoby doktorskej dizertačnej práce pred komisiou pre obhajoby doktorských dizertácií. Pôvodne spolu s titulom kandidát vied CSc. tvoril DrSc. dvojicu vedeckých hodností, ...

                                               

Doktor všeobecného lekárstva

Doktor všeobecného lekárstva 2004 a pred 1990 "doktor medicíny" ; skratka MUDr. ; lat. medicinae universae doctor) je akademický titul absolventov humánneho lekárstva. Na Slovensku je to vysokoškolský akademický titul písaný pred menom, udelovaný ...

                                               

Inžinier

Inžinier môže byť: druh licencie, ktorá oprávňuje k vykonávaniu inžinierskej práce v danom technickom obore obvyklé v USA – pozri Professional Engineer, P.Eng človek vykonávajúci činnosť v oblasti nazývanej inžinierstvo v prvotnom, univerzálnom v ...

                                               

Licenciát kánonického práva

Licenciát kánonického práva je akademický titul, udelovaný na niektorých európskych a amerických vysokých školách. Získanie tohto titulu je predpokladom pre udelenie úradu súdneho vikára a jeho zástupcu, sudcu cirkevného súdu, promótora spravodli ...

                                               

Magister (akademická hodnosť)

Magister je dnes akademický titul udelovaný absolventom univerzitných, bohosloveckých a umeleckých vysokých škôl. Ako magister sa prekladá aj titul absolventov niektorých zahraničných univerzít označovaný po anglicky master, presnejšie: M.A. Mast ...

                                               

Master of Business Administration

Master of Business Administration je zahraničný vysokoškolský titul ako aj štúdium v oblasti manažmentu na úrovni 2. stupňa štúdia slovenskej vysokej školy. Podla zákona o vysokých školách nie je MBA zahrnuté do systému vysokoškolského vzdelávani ...

                                               

Master of Laws

Master of Laws, skratka za menom LL.M. je akademický titul udelovaný absolventom postgraduálneho právnického štúdia, ktoré je zamerané na konkrétnu oblasť práva. Druh špecializácie môže byť uvedený v zátvorke za titulom, a pod).

                                               

Profesor (vedecko-pedagogická hodnosť)

Na Slovensku sa môže stať profesorom kandidát, ktorý predtým dosiahol titul docent, po úspešnom absolvovaní vymenúvacieho konania na základe rozhodnutia inauguračnej komisie a vedeckej rady danej alebo inej vysokej školy. Vedecká rada po ukončení ...

                                               

1. česko-slovenská zmiešaná letecká divízia

1. česko-slovenská zmiešaná letecká divízia v ZSSR bola letecká divízia vzdušných síl ZSSR, ktorá bola zložená najmä z obyvatelov Česko-Slovenska. Vznikla v januári 1945 reorganizáciou slovenských leteckých jednotiek. Velitelom 1. česko-slovenske ...

                                               

11. mechanizovaný prápor

11. mechanizovaný prápor 1. mechanizovanej brigády Ozbrojených síl Slovenskej republiky je prápor okamžitej reakcie, elitný mechanizovaný útvar Pozemných síl Slovenskej republiky. Je súčasť síl vysokej pripravenosti NATO. Velitelom je od júla 201 ...

                                               

12. mechanizovaný prápor

12. mechanizovaný prápor 1. mechanizovanej brigády je mechanizovaný útvar velkosti práporu Pozemných síl Slovenskej republiky. Sídli v Nitre. Velitel práporu je od decembra 2020 pplk. Gabriel Janovics. Jednotka je spoluzodpovedná za krízový manaž ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →