ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 8                                               

Mauer 1

Mauer 1 alebo Mauer-1 je nález sánky človeka z lokality Mauer pri Heidelbergu z roku 1907, starý 609 000 rokov. Je to typový nález druhu Homo heidelbergensis a najstarší nález rodu Homo zo severnej a strednej Európy.

                                               

Megantrop (Sangiran)

Megantrop je rod z čelade hominidi. Jeho presnejšie zaradenie je dlhodobo velmi sporné. M. Thurzo ho zaraďuje pod podčelaď australopitekorodé v 80. rokoch ho zaraďoval pod Homo erectus, indonézsky vedec Sartono ho len druh megantropus starojávsky ...

                                               

Neantropín

Neantropín alebo neantrop môže byť: moderný človek Homo sapiens a presapient teda človek steinheimský a pod. moderný človek teda taxón, ktorý vznikol cca 200 000/130 000 BP, teda celý druh človek rozumný Homo sapiens podla súčasnej taxonómie len ...

                                               

OH 9 (človek)

OH 9 alebo Olduvai Hominid 9 je nález človeka z Tanzánie, typový alebo jediný nález taxónu človek Leakeyho louisleakeyi).

                                               

Paleantropín

Paleantropín alebo paleantrop alebo paleotropín môže byť: neandertálec v užšom zmysle a Homo heidelbergensis zrejme len nález z Maueru neandertálec v širšom zmysle, t. j. neandertálec neandertálec v užšom zmysle a človek ngandonský a človek rodéz ...

                                               

Pitekantrop

Pitekantrop alebo zriedkavejšie pitekantropus očlovek") alebo opočlovek/opicočlovek môže byť: v najširšom zmysle: celý Homo erectus v širšom zmysle, teda vrátane napr. taxónov človek pekinský Pithecanthropus pekinensis, človek lantiansky Pithecan ...

                                               

Pravý človek

Pravý človek alebo euhominín alebo euhominid môže byť: častejšie: súhrnné označenie pre všetky taxóny rodu Homo od vrátane Homo erectus a Homo ergaster až podnes menej často: súhrnné označenie pre všetky taxóny rodu Homo od vrátane Homo habilis a ...

                                               

Preneandertálec

Preneandertálec môže byť: anteneandertálec v užšom zmysle t. j. definovaný tak, že predchádza protoneandertálcovi + protoneandertálec anteneandertálec v užšom zmysle t. j. definovaný tak, že predchádza protoneandertálcovi, presnejšie pôvodne: poj ...

                                               

Presapient

Presapient je pojem, ktorý používali pôvodne najmä francúzski bádatelia M. Boule a H. V. Vallois na označenie vývojovej línia v Európe, ktorá viedla k Homo sapiens, na rozdiel od paralelnej vývojovej línie, ktorá viedla k Homo neanderthalensis. T ...

                                               

Progresívny neandertálec

Progresívny neandertálec alebo pokročilý neandertálec môže byť: neandertálci iní než africkí a východázijskí Mugharet el Zultych), Magára et-Tabún Mugharet el Tabun, Magára as-Schúl Mugharet es Skhul, Amud Amúd, Šánidar, Krapina, Subalyuk, Šala, ...

                                               

Protoneandertálec

Protoneandertálec alebo raný neandertálec alebo včasný neandertálec je vývojová etapa neandertálca. Presnejšie to môže byť: nálezy neandertálca z obdobia MIS 5 resp. z obdobia od 120 000 BP do?75 000 BP resp. z obdobia 150 000 BP do 60 000 BP eur ...

                                               

Protosapient

Protosapient môže byť: tzv. ehringdorfský človek, presnejšie: nálezy Palestína, Irak, Uzbekistan, Kiik-Koba, Krapina, Šala, Šipka, Kulna, Ochoz, Ehringsdorf, Fontéchevade prechodný neandertálec, presnejšie nálezy Šánidar, Galilea, Subalyuk, Šala, ...

                                               

Raný moderný človek

Raný moderný človek alebo raný moderný Homo sapiens /earky modern Homo sapiens, skr. EMH) môže znamenať: africké nálezy Homo sapiens nášho typu nálezy Omo 1, Klasies River a pod. z obdobia cca od 200 000/160 000 do 150 000 BP staršie sa datovali ...

                                               

Sinantrop

Sinantrop alebo zriedkavejšie sinantropus alebo čínsky človek je staršie označenie pre: v širšom zmysle: taxóny človek pekinský a človek lantiansky a človek nanjinsky v užšom zmysle: taxón človek pekinský a človek lantiansky a človek nanjinsky

                                               

Šala 1

Kosť našiel v roku 1961 Jozef Syrový, vojak základnej služby, v štrku na pravom brehu Váhu asi 4.5 km južne od šalianskeho mosta ako vybagrovanú z riečneho štrku nález nevykazuje znaky dlhšieho prenášania vodou, takže pôvodné uloženie nebolo vzdi ...

                                               

Šala 2

Šala 2 je nález neandertálca zo Šale. Ako píše Thurzo 1998 je to lavá polovica hnedočiernej kalvy čelová kosť a temenná kosť so zachovaným čelovým švom. Temenná kosť pochádza z júla 1993, lavá polovica čelovej kosti z decembra 1995, obe sa našli ...

                                               

Nožnice

Nožnice sú nástroj alebo aj stroj určený na oddelovanie materiálov, ako je papier, látka, plastická hmota, vlasy, nechty, ale aj plechov či mäsa a pod. Z fyzikálneho hladiska vlastne pracujú na princípe obojstrannej páky, rozdelovanie materiálu s ...

                                               

Úžitkové umenie

Úžitkové umenie či aplikované umenie je termín používaný pre umelecké prvky obsiahnuté vo veciach každodennej potreby a v priemyselných výrobkoch. Úžitkové umenie spríjemňuje používanie bežných predmetov a rozvíja fantáziu. Od svojho vzniku v 19. ...

                                               

Vodičský preukaz

Vodičský preukaz je doklad, ktorým sa preukazuje vodičské oprávnenie na riadenie motorových vozidiel ako sú motocykle, osobné či nákladné automobily, autobusy alebo traktory na verejných cestách. Na získanie vodičského oprávnenia je potrebné abso ...

                                               

Alternatívna kultúra

Alternatívna kultúra je typ kultúry, ktorá existuje mimo dominantnej alebo populárnej kultúry. Je súčasťou subkultúry alebo subkultúr. Pojem alternatívna kultúra vznikol ako pojem pre špecializovanú a bližšie nezadefinovanú vrstvu kultúry, ktorá ...

                                               

Art film

Art film je zvyčajne seriózny, nezávislý film mieraci na špecializované obecenstvo, než na masového diváka. Art film je "cielený byť vážnou umeleckou prácou, často experimentálnou a nie tvorený pre masovú oblubu", tieto filmy sú "vytvárané primár ...

                                               

Austropop

Austropop hudobný smer, ktorý vznikol v Rakúsku v polovici 70. rokov. Nakolko ide o hudobníkov rôznych hudobných žánrov, ako je rock, Neue Deutsche Welle, New Folk a najviac Pop názov "Austropop" nie je špecifický hudobný štýl, je skôr značkou pô ...

                                               

Diskotéka

Diskotéka je miesto zábavy alebo klub s hudbou, ktorú hrajú diskdžokeji namiesto skutočnej hudobnej skupiny alebo hudobného interpreta. Slovo je odvodené z francúzskeho slova discothèque. V súčasnosti sa tento termín používa hlavne ako synonymum ...

                                               

Dom kultúry

Dom kultúry alebo kultúrny dom je v súčasnosti zastaraný názov pre objekt určený na uspokojovanie kultúrnych potrieb a záujmov občanov, ktorého súčasťou je spravidla okrem klubovní aj viacúčelová sála. Klubovne sú zariadenia miestneho významu, kt ...

                                               

Esperantská kultúra

Esperantská kultúra je kultúra okolo medzinárodného jazyka esperanto, pestovaná komunitou používatelov tohto jazyka. Podobne ako kultúra národného jazyka je národná, kultúra medzinárodného jazyka je medzinárodná. Medzi kultúrne hodnoty celosvetov ...

                                               

Filozofia kultúry

Filozofia kultúry je súbor filozofických snáh o objasnenie fenoménu kultúry, jeho členenie podla kultúrnych oblastí. Je to učenie o podstate, hodnote, idei, predpokladoch, cieli, hybných silách kultúry. Filozofia kultúry od svojich zárodkov v uče ...

                                               

Galéria

Galéria môže byť: najvyššie rady sedadiel v divadle. priestor bez nábytku pôvodne chodba s arkádami na nádvorí či v záhrade, alebo dlhá chodba určená pre slávnosti, prípadne na umiestnenie umeleckej zbierky. Dnes je galéria Kultúrna inštitúcia, k ...

                                               

Globalizácia

Globalizácia znamená aj všeobecne robenie globálnym, pretváranie na globálne. Globalizácia je proces narastania medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach pozorovaný najmä v posledných desaťročiach. Extrémna interpretácia tohto procesu čast ...

                                               

Kontrakultúra

Kontrakultúra je protest proti dominantnej kultúre, masovej alebo populárnej kultúre v určitom časopriestorovom vymedzení a odmietanie jej noriem, hodnôt, štandardov, stereotypov a spôsobu života. Historickým príkladom kontrakultúry sú husitské h ...

                                               

Kultúra 19. storočia

Kultúra 19. storočia je agresívne sa šíriaca kultúra Európy, najmä západná kultúra, kultúra západnej Európy ako mocenského a hospodárskeho centra európskej civilizácie, sa stretáva s mnohosťou tradičných kultúr, najmä Východu. V krajinách starých ...

                                               

Kultúra reálnej virtuality

Kultúra reálnej virtuality je pojem, ktorý do sociológie a mediálnych štúdií uviedol Manuel Castells. Castells dobre vedel, že realita, v ktorej žijeme, vždycky bola virtuálna. Vždy nám ju sprostredkovávaly symboly, predovšetkým jazyk. Avšak doba ...

                                               

Kultúrna kritika

Kultúrna kritika je kritika danej kultúry, obvykle ako celku a zvyčajne na radikálnom základe. Výrazne sa prekrýva so sociálnou a kultúrnou teóriou. Ukazuje súvislosti medzi hlavnými prejavmi moci a viac-menej triviálnou estetikou každodenného ži ...

                                               

Kultúrna oblasť

Kultúrna oblasť je časovo a územne určený celok spojený s centrami najstarších civilizácií - Mezopotámiou, starým Egyptom, Indiou a Čínou, Európou, prípadne prvými alebo vplyvnými civilizáciami, ktoré vznikli na danom území a ich kultúrami. Nejed ...

                                               

Kultúrne hnutie

Kultúrne hnutie je viac alebo menej organizovaná aktivita predstavitelov kultúry v jednej alebo viacerých národných oblastiach, aktivita, ktorej cielom je propagácia kultúrneho programu. Kultúrne hnutie má isté spoločné programové východiská, for ...

                                               

Kultúrnosť

Kultúrnosť je schopnosť pretvárať zlo na dobro alebo škaredé na krásne. Je to maximum bytia človeka a spoločnosti alebo najvyššia úroveň činnosti ludí: nedá sa byť viac než kultúrnym. Teóriou dosahovania kultúrnosti činnosti človeka a jeho života ...

                                               

Kultúrny jazyk

Kultúrny jazyk je významná súčasť kultúry, kultivovaná reč istej spoločnosti. Často sa označuje ako spisovný jazyk. Nie každý jazyk je zložkou kultúry, ale iba kultúrny jazyk. Jazyk je nanajvýš jedným z predpokladov kultúry, no nie je automaticky ...

                                               

Mýtus

Mýtus alebo báj je epický útvar, v ktorom sa podáva ludový výklad o jave či veci, ktorý/-á človeka nabáda k premýšlaniu a nie je samozrejmý/-á. Mýty sa sústreďujú na vnútorný vzťah s božstvami či "neznámom". Odrážajú sa v nich individuálne, ale a ...

                                               

Osvietenstvo

Osvietenstvo bolo kultúrne hnutie, filozofický smer, životný postoj a dejinné obdobie s cielom nahradiť názory opierajúce sa o náboženskú a politickú autoritu názormi, ktoré sú výsledkom činnosti ludského rozumu a zároveň obstoja pred jeho kritik ...

                                               

Postmoderná kultúra

Postmoderná kultúra je nový spôsob artikulácie pohybu a prebývania, prinajmenšom euroamerického, človeka vo svete, identifikovaný zvláštnym vzťahom voči modernej kultúre. Postmoderná kultúra prichádza s novým spôsobom zvýznamňovania sveta, ktorý ...

                                               

Religionistika

Religionistika, je humanitná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom relígií, kultov a mytologických predstáv predchádzajúcich vzniku náboženstva. Je súčasťou antropologických vied. V úzkej súčinnosti s filológiou, klasickou filozofiou, etnogr ...

                                               

Romanizácia (dejiny)

Romanizácia bolo pôsobenie vplyvu kultúry, jazyka a podobne jadra Rímskej ríše na územiach, ktoré boli dobyté alebo pod vplyvom Rímskej ríše. Dochádzalo k nemu najmä v západnej polovici Rímskej ríše a v severozápadnej Európe, vo východnej polovic ...

                                               

Takt (správanie)

Takt je prispôsobovanie všeobecných zásad a pravidiel spoločenského styku každému jednotlivému prípadu, bez toho, že by sa ustupovalo od princípu, alebo ich primerané uplatňovanie v konkrétnych situáciách. Takt neznamená iba ohladuplnosť, ale ohl ...

                                               

Taktnosť

Taktnosť je vlastnosť správania sa voči druhému človeku, ktorú konštituujú tieto zložky: ludskosť, uznanlivosť, porozumenie, starostlivosť, ochota pomáhať, láskavosť, úctivosť, dôvera k osobnosti, záujem o osobnosť, rešpektovanie individuálnych o ...

                                               

Telesná kultúra

Telesná kultúra je súčasť kultúry človeka a spoločnosti, ktorá zahŕňa všetky činnosti, prostriedky, podmienky a výsledky podielajúce sa na cielavedomom telesnom a pohybovom zdokonalovaní človeka. Prispieva k jeho všestrannej výchove a harmonickém ...

                                               

Underground

Underground je anglický výraz pre podzemie. V iných jazykoch sa používa v prenesenom slova zmysle pre označenie javov, ktoré sú mimo všeobecne uznávaných zvyklostí. Môžeme k nim priradiť tak kriminálne javy, ako aj rôzne subkultúry ktoré sa odliš ...

                                               

Asertivita

Asertivita je schopnosť, komunikačná zručnosť, primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými luďmi. Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresiv ...

                                               

Asertívne zvládnutie kritiky

Asertívne zvládnutie kritiky znamená: "ak nebudem perfektný, nie som hodný lásky" ". nesmiem robiť chyby". "buď mám pravdu ja alebo ty", odnaučiť sa myslieť spôsobom "buď som dokonalý, alebo nestojím za nič", odnaučiť sa uvažovať v absolútnych pr ...

                                               

Blahoželanie

Blahoželanie je vyjadrovanie želania dobra, často sprevádzané prejavovaním uznania, ocenenia. Ako vinš sa spravidla označuje len blahoželanie v konvenčnej forme a spravidla vo veršoch.

                                               

Kompliment

Kompliment je dobromyselné a priatelské vyjadrenie sa k inej osobe, ktorým ten, kto kompliment vyjadruje, vyzdvihuje niečo, čo sa mu na danej osobe obzvlášť páči alebo čo na nej pozitívne oceňuje. Môže pritom ísť o osobné vlastnosti, výkony, aleb ...

                                               

Mediácia

Mediácia je forma riešenia sporov, ktorou osoby zúčastnené na mediácii riešia prostredníctvom tretej osoby mediátora spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného vzťahu. Mediátor, ako tretia nezávislá a nestranná osoba, je nápomocný pri identi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →